КЪМ 150-ТА ГОДИШНИНА ОТ ОТПЕЧАТВАНЕТО НА ПЪРВИЯ ТОМ НА „КАПИТАЛЪТ” ГЛАВНИЯТ ТРУД НА КАРЛ МАРКС

12330551602

  Преди 150 години, на 15 септември 1867 година в издателството на Ото Майснер, Хамбург, в тираж от 1000 екз. излезе от печат първият том на „Капиталът”, над който Маркс е работил цял живот.

„Капиталът” е главният труд на Маркс, в който са разкрити икономическите закони на капиталистическия начин на производство, направен е анализ на противоречията на капитализма и научно е доказана неизбежността на неговата гибел и победата на комунизма. В една от рецензиите на първия том Енгелс писа: „Откакто на земята съществуват капиталисти и работници не се е появявала още нито една книга, която би имала такова значение за работниците, както тази, която лежи пред нас”.

„Капиталът” се състои от три тома. Първият том на „Капиталът” е посветен на анализа на производството, такива категории на капиталистическата икономика като стока, пари, стойност и принадена стойност. Заслугата на Маркс се състои в това, че той постави категорията стойност на научна основа, освобождавайки я от противоречията на класическата буржоазна политическа икономика и разкривайки тайната на капиталистическата експлоатация – производството на принадена стойност. Вторият том е посветен на обръщението на капитала. В третия том Маркс анализира процеса на капиталистическото производство във вида му как изглежда на повърхността на буржоазното общество, анализира и такива категории печалба, поземлена рента и лихвен процент, представляващи незаплатен труд на работниците и безвъзмездно се присвояват от експлоататорските класи.

Вторият и третият том на „Капиталът” са издадени след смъртта на Маркс от неговия приятел и съратник Фридрих Енгелс.

В „Капиталът” Маркс с потресаваща научна мощ произнася смъртна присъда на буржоазния строй. „Капиталът” издържа най-голямото историческо изпитание. Всеки обрат на историята отново и отново потвърждава правотата на марксизма като строго научен мироглед на работническата класа.

КД

Tags: ,