ПОЛИТИЧЕСКА УЧЕБНА ГОДИНА

 marks-engelsleninstalin

Тема №1. ВЪЗНИКВАНЕТО НА ДИАЛЕКТИЧЕСКИЯ И ИСТОРИЧЕСКИЯ МАТЕРИАЛИЗЪМ – РЕВОЛЮЦИЯ ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА

Въпрос №1. Защо наричаме първите социалисти-утописти?

  Отговор: Наричаме ги утописти защото те или изобщо не разглеждат въпроса за начина,по който може да се стигне до рисувания от тях идеален обществен строй,или предлагат наивно-мечтателен и несъстоятелен път за постигане на този строй.

  Въпрос №2 Кои са икономическите и социално-класовите условия за възникването на марксизма?

  Отговор: В средата на 19-и век капитализмът довежда до край всички противоречия на класовото общество,което се превръща в спирачка на общественото развитие.На политическата арена се появява промишленият пролетариат,който въпреки,че е главният създател на всички блага на обществото,е лишен от всякаква собственост и е в най-бедствено положение от всички трудещи се.Именно затова пролетариатът е най-заинтересован от коренното изменение на общественото устройство и единствен може да стане ръководител на борбата за създаване на безкласовото общество,в което да няма експлоатация на човек от човека.

  Въпрос №3. Кои са непосредствените теоритически източници на марксизма?

  Отговор: Това са: класическата немска философия, класическата английска буржоазна политическа икономия и френския утопичен социализъм.

  Въпрос №4. Кои са съставните части на марксизма?

  Отговор: Това са марксистката философия със своите две съставни части: диалектически материализъм и исторически материализъм, марксистката политическа икономия и научният комунизъм.

 Въпрос №5.Коя е разликата между Хегеловата и Марксистката диалектика?

  Отговор: Хегеловата диалектика е на идеалистически основи, докато Марксовата е на материалестически основи.

  Въпрос № 6. Коя е разликата между материализма на Фойербах и диалектическия материализъм?

  Отговор: Материализмът на Фойербах е на метафизична основа –  отрича развитието.

  Въпрос №7. Кой е предметът на марксистката политическа икономия?

  Отговор: Политическата икономия е наука за законите на общественото производство и разпределението на обществените блага на различните стъпала  от развитието на обществото.

  Въпрос №8. Кой е предметът на научния комунизъм?

  Отговор: Предмет на научния комунизъм е класовата борба на пролетариата, социалистическата революция, диктатурата на пролетариата и построяването на социализма и комунизма.

Tags: