ПОЛИТИЧЕСКА УЧЕБНА ГОДИНА

marks-engelsleninstalin

Тема №2 МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКАТА ФИЛОСОФИЯ КАТО НАУКА И МИРОГЛЕД. ОСНОВЕН ВЪПРОС НА ФИЛОСОФИЯТА

 

Въпрос № 1: Що е мироглед?

Отговор: Мирогледът е система от философски, политически, правни, научни, нравствени, естетически и религиозни възгледи на хората, на обществото, на класите.

Въпрос №2. Какви видове мироглед познаваме?

Отговор: Идеалистически-материалистически, реакционен-прогресивен, ненаучен-научен, буржоазен-социалистически/комунистически/, религиозен-атеистичен, на господстващата класа-на останалите класи и др. В класово-антагонистичните общества господстващ е мирогледът на господстващата класа.

Въпрос №3. Кой е основният въпрос на философията?

Отговор: Основният въпрос на философията е въпросът за отношението на  съзнанието към материята или, което е все същото: – на мисленето към битието. Този въпрос има две страни. Първата негова страна е:кое е първично – съзнанието или материята? Втората му страна е – познаваем ли е светът или е непознаваем? Този въпрос /с двете му страни/ е основен, защото от неговото решение зависи и решението  и на останалите философски въпроси.

Въпрос №4. Кои са основните направления във философията?

Отговор: Според отговора на основния философски въпрос са се създали две направления – материализмът и идеализмът. Материалистите в съгласие с практиката и науката поддържат, че първична е материята. Тя съществува вечно. Няма начало, няма да има и край. Съзнанието е вторично. То е възникнало на определен етап от развитието на материята като нейно особено свойство.

Философите-идеалисти поддържат, че съзнанието е първично, идеята е първична, а материята, битието – вторично. Съществуват две форми на идеализма – обективен и субективен идеализъм.

Въпрос № 5. Кое е общото между идеализма и религията?

Отговор: Общото между тях е, че отговарят по един и същи начин на основния въпрос на философията, а именно,че идеята, световния дух, бог е първичен, а материята е вторична. Идеализмът и религията винаги са били и са заедно на страната на  реакционните обществени сили, действали са и действат като спирачка на обществения прогрес.

Въпрос №6. Кой е предметът на диалектическия материализъм?

Отговор: Предметът на диалектическия материализъм е: а/ отношението на мисленето към битието и б/ най-общите закони на развитието на природата,обществото и мисленето.

Tags: