65 ГОГИНИ ОТ СМЪРТТА НА СТАЛИН

 stalin

  На 5 март 1953 година почина Йосиф Висарионович Сталин – велик държавен и политически деец на XX век, ръководител на партията на болшевиките и първата в света социалистическа държава на работниците и селяните, верен ученик и продължител на делото на Владимир Илич Ленин, водещ теоретик на марксизма-ленинизма, Върховен главнокомандващ на Съветските въоръжени сили в периода на Великата Отечествена война (1941-1945 години).

Дейността на Йосиф Висарионович Сталин като ръководител на СССР и партията на болшевиките имаше изключително значение в съдбата на социализма и оказа на дело влияние върху целия ход на човешката цивилизация.

Под ръководството на И В Сталин Русия от слабограмотна, икономически изостанала, полуколониална страна в исторически кратък срок се превърна във водеща промишлено развита, ядрена и космическа супер държава в света, притежаваща мощна икономика, здрав отбранителен потенциал и водеща роля в международната политика. Неоспорима е колосалната роля на Йосиф Висарионович Сталин като пълководец на съветския народ в разгрома на немския фашизъм през Втората световна и във Великата Отечествена войни от 1941 до 1945 години.

Под ръководството на Йосиф Висарионович Сталин за пръв път в историята на човечеството беше построена в СССР социалистическа система на народното стопанство, бяха унищожени експлоататорските класи, утвърдиха се дружбата на народите на СССР и морално-политическото единство на съветското общество. Под неговото ръководство след Втората световна война се изгради единният социалистически лагер, ¼ част от земната суша и с 1/3 от населението на нашата планета тръгна по пътя на поетапно социалистическо развитие. Победата на социализма в СССР и изграждането на мощен лагер на социализма е исторически пробив на човечеството към тържеството на бъдещата комунистическа формация, пробиваща си път в острата класова схватка с империализма.

Все по-нищожни изглеждат днес тези, които със злоба се вторачват срещу Сталин. Ако през 1989 година (в антисталинската истерия) рейтингът на Й В Сталин в списъка на държавните дейци, оказали най-голямо влияние в руската история, беше само 12%, то през 2016 е повече от 57% – най висок в последното десетилетие. Популярността на    Й В Сталин стана огромна – въпреки лъжливата антисъветска кампания на висшите лица в държавата.

През годините на първите предвоенни сталински петилетки се изгради здрав икономически фундамент на социализма, с укрепнал отбранителен потенциал на държавата пред надвисналата заплаха от фашистка агресия. Успехът в победата срещу агресора, казваше Й В Сталин, заедно с другите фактори, зависи по начало от здравия тил. Сред първите задачи беше да се постигне икономическа независимост на СССР. Още през 1937 година повече от 80% от цялата продукция в промишлеността беше получена от нови или реконструирани предприятия през годините на петилетките. Създадените в процеса на колективизацията едри селскостопански предприятия се снабдяваха с най-нова техника собствено производство. По време на петилетките  из цялата страна се построиха хиляди индустриални гиганти. Само за последните три години преди войната бяха въведени в строя 3000 нови промишлени предприятия.

Разгръщането на социалистическото съревнование доведе до мощен подем на производителността на труда в промишлеността и във всички други отрасли на народното стопанство. Най-голяма част от националния доход (70%) се дължеше на ръста на производителността на труда.

СССР се превърна в независима икономическа страна, осигуряваща своето стопанство и нуждите на отбраната с всички необходими технически средства. По темповете на развитие и по равнището на снабдяване с най-съвременна техника промишлеността на СССР застана на първо място в света. Ако промишлеността в СССР през 1937 година нарасна 3,4 пъти от равнището на 1929 година, то в капиталистическите страни тя нарасна само с 2,5%.

За много кратък срок беше създадено съгласувано и бързорастящо военно стопанство.

Великата Отечествена война задържа икономическото развитие на СССР с две петилетки. През това време бяха възстановени, построени и въведени в строя около седем хиляди големи държавни промишлени предприятия с 1 600 нови образци. Важно постижение на съветската наука през този период е откриването на методите за производство на атомна енергия и ликвидирането на монопола на САЩ върху ядреното оръжие.

Три четвърти от националния доход се насочва за удовлетворяването на материалните и културните потребности на трудещите се в съответствие с основния икономически закон на социализма – осигуряване на максимално удовлетворяване на постоянно  нарастващите материални и културни потребности на цялото общество чрез непрекъснато нарастване и усъвършенстване на социалистическото производство върху базата на високите технологии.

Велико постижение на сталинската икономика е системното понижаване на цените. Рублата стана независима от колебанията на световните валутни пазари, сигурно и твърдо осигурена със злато и мощния стокооборот на страната.

След смъртта на Йосиф Висарионович Сталин, с идването на власт на хрушчовската неотроцкистка групировка – икономическата политика в СССР се обърна на 180 градуса в посока реставрирането на капитализма.

„Комунистическа правда”   по материали на „Серп и молот”

Tags: