147ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВЛАДИМИР ИЛИЧ ЛЕНИН

lenin

На 10 (22) април 1870 г. в Симбирск в семейството на Иля Николаевич Улянов се ражда най-великият теоретик и вожд на световния пролетариат и на цялото трудещо се човечество, основател на ВКП(б) и на първата в историята на човечеството социалистическа държава – Владимир Илич Ленин. По случай 147-та годишнина от рождението му редакцията на електронното издание на в-к Комунистическа правда предлага на читателите си мнението на Ленин за буржоазния парламент в негови произведения.

 

ЛЕНИН ЗА БУРЖОАЗНИЯ ПАРЛАМЕНТ

„Буржоазният парламент, даже и най-демократичният, в най-демократичната република, в която се запазва собствеността на капиталистите и тяхната власт е машина за потискане на милионите трудещи се”.

„Един път на няколко години се решава кой член на господстващата класа ще потиска и мачка народа в парламента, ето я истинската същност на буржоазния парламентаризъм, не само в парламентарно-конституционните монархии, но и в най-демократичните републики.”

„Истинската „държавна” работа се прави зад кулисите и се решава в департаментите, канцелариите и щабовете. В парламента само се дърдори със специалната цел да се залъгва простолюдието.”

„…Само либерал може да забрави историческата ограниченост и условност на буржоазния парламентаризъм… На всяка крачка, дори и в най-демократичната буржоазна държава се среща угнетяване на масите, въпиющо противоречие между формалното равенство, което „демокрацията” на капиталистите провъзгласява и хилядите фактически ограничения и хитрости, правещи пролетариите наемни роби. Именно това противоречие отваря очите на масите за цялата гнилост, лъжливост и лицемерие на капитализма.”

„УЧАСТИЕТО В БУРЖОАЗНИЯ ПАРЛАМЕНТ, /КОЙТО НИКОГА НЕ РЕШАВА СЕРИОЗНИТЕ ВЪПРОСИ – В БУРЖОАЗНАТА ДЕМОКРАЦИЯ ГИ РЕШАВАТ БАНКИТЕ И БОРСИТЕ/ Е ВЪЗПРЕПЯТСТВАНО ЗА НАРОДНИТЕ МАСИ ОТ ХИЛЯДИ УСЛОВИЯ, ЗАБРАНИ И ЗАГРАЖДЕНИЯ, И РАБОТНИЦИТЕ ВЕЛИКОЛЕПНО ЗНАЯТ И ЧУВСТВАТ, ВИЖДАТ И УСЕЩАТ, ЧЕ БУРЖОАЗНИЯТ ПАРЛАМЕНТ Е ЧУЖДО УЧРЕЖДЕНИЕ, ОРЪДИЕ ЗА УГНЕТЯВАНЕ НА ПРОЛЕТАРИАТА ОТ БУРЖОАЗИЯТА, УЧРЕЖДЕНИЕ НА ВРАЖДЕБНАТА КЛАСА, НА ЕКСПЛОАТАТОРСКАТА КЛАСА.”

„ВСЯКА ДЪРЖАВА, В КОЯТО СЪЩЕСТВУВА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЗЕМЯТА И СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, В КОЯТО ГОСПОДСТВА КАПИТАЛЪТ, КОЛКОТО И ДЕМОКРАТИЧНА ДА Е ТЯ, СИ ОСТАВА КАПИТАЛИСТИЧЕСКА ДЪРЖАВА, МАШИНА В РЪЦЕТЕ НА КАПИТАЛИСТИТЕ ЗА ДЪРЖАНЕ В ПОДЧИНЕНИЕ НА РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА И БЕДНИТЕ СЕЛЯНИ. ВСЕОБЩОТО ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО И ПАРЛАМЕНТЪТ СА САМО ФОРМА, СВОЕГО РОДА ЛУСТРО, ОБВИВКА, КОЯТО ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ ПРОМЕНЯ НЕЩАТА ПО СЪЩЕСТВО.”

„СИЛАТА НА КАПИТАЛА Е ВСИЧКО, БОРСАТА – ВСИЧКО, А ПАРЛАМЕНТЪТ И ИЗБОРИТЕ СА САМО МАРИОНЕТКИ, КУКЛИ…”

„БУРЖОАЗИЯТА В СТАРИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ДЪРЖАВИ ВЕЛИКОЛЕПНО СЕ Е НАУЧИЛА ДА ЛИЦЕМЕРНИЧИ И С ХИЛЯДИ ПРИЙОМИ ДА ЗАЛЪГВА НАРОДА ПРЕДСТАВЯЙКИ БУРЖОАЗНИЯТ ПАРЛАМЕНТАРИЗЪМ ЗА „ДЕМОКРАЦИЯ ВЪОБЩЕ”, ИЗКУСНО ПАЗИ СВОИТЕ МИЛИОНИ ЧРЕЗ ВРЪЗКИ  НА ПАРЛАМЕНТА С БОРСИТЕ И КАПИТАЛИСТИТЕ, ИЗПОЛЗВА ПОДКУПИТЕ, ПРОДАЖНАТА ПРЕСА, ПУСКА В ХОД СИЛАТА НА ПАРИТЕ,ВЛАСТТА НА КАПИТАЛА.”

„ПРОЛЕТАРИАТЪТ НЕ МОЖЕ ДА ПОБЕДИ, АКО НЕ СПЕЧЕЛИ НА СВОЯ СТРАНА БОЛШИНСТВОТО ОТ НАСЕЛЕНИЕТО. НО ДА СЕ ОГРАНИЧАВАМЕ И ОПИРАМЕ НА СПЕЧЕЛВАНЕТО НА БОЛШИНСТВОТО ГЛАСОВЕ НА ИЗБОРИ ПРИ ГОСПОДСТВОТО НА БУРЖОЗИЯТА Е НЕВЪОБРАЗИМО СКУДОУМИЕ ИЛИ ПРОСТО ЗАБЛУЖДЕНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ.”

„ДАЖЕ И В НАЙ-ДЕМОКРАТИЧНИТЕ БУРЖОАЗНИ РЕПУБЛИКИ НА ПРАКТИКА ГОСПОДСТВА ТЕРОРЪТ И ДИКТАТУРАТА НА БУРЖОАЗИЯТА, ПРОЯВЯВАЙКИ СЕ  ОТКРИТО ВСЕКИ ПЪТ, КОГАТО НА ЕКСПЛОАТАТОРИТЕ ИМ СЕ СТОРИ, ЧЕ ВЛАСТТА НА КАПИТАЛА СЕ КОЛЕБАЕ.”

„ДА СЕ ОГРАНИЧАВАШ С БУРЖОАЗНИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗЪМ, С БУРЖОАЗНАТА ДЕМОКРАЦИЯ, ПРЕДСТАВЯЙКИ Я ЗА „ДЕМОКРАЦИЯ” ВЪОБЩЕ, ИГНОРИРАЙКИ НЕЙНИЯ БУРЖОАЗЕН ХАРАКТЕР, ЗАБРАВЯЙКИ, ЧЕ ВСЕОБЩОТО ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО ДОКАТО СЕ СЪХРАНЯВА СОБСТВЕНОСТТА НА КАПИТАЛИСТИТЕ, Е ЕДНО ОТ ОРЪЖИЯТА НА БУРЖОАЗНАТА ДЪРЖАВА – ТОВА ЗНАЧИ ПОЗОРНО ДА ПРЕДАВАШ РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА, ДА ПРЕМИНАВАШ НА СТРАНАТА НА НЕЙНИЯ КЛАСОВ ВРАГ, НА БУРЖОАЗИЯТА, ДА БЪДЕШ ИЗМЕННИК И РЕНЕГАТ.”

Tags: