КНИГА НА 130 ГОДИНИ

                                    АКТУАЛНА И ДНЕС

Книгата „Произход на семейството, частната собственост и държавата” е била написана от Енгелс за два месеца – от края на март до края на май 1884 г. Подреждайки ръкописите на Маркс, Енгелс открил подробен конспект на книгата на прогресивния американски учен Луис Х. Морган „Първобитното общество”, който бил съставен от Маркс през 1880-1881 г. и съдържал множество негови критични бележки и собствени становища, а също и допълнения от други източници. След като се запознал с този конспект и се убедил, че книгата на Морган потвърждава изработеното от Маркс и от него материалистическо схващане на историята и утвърдилите се у тях възгледи за първобитното общество, Енгелс сметнал за необходимо да напише специален труд, като използвал широко бележките на Маркс, както и някои изводи и фактическия материал, съдържащи се в книгата на Морган. Енгелс гледал на това като изпълнение до известна степен на завета на Маркс. При работата над книгата Енгелс използвал многобройни и разнообразни допълнителни материали от свои собствени изследвания върху историята на Гърция и Рим, на древна Ирландия, на древните германци и т.н.

Първоначално Енгелс възнамерявал да напечата труда си в легалното теоретично списание на немската социалдемокрация „Neue Zeit” /”Ново време”/, но по-късно се отказал от този план, тъй като смятал, че поради своята политическа насоченост това произведение не може да бъде напечатано в Германия при действието на изключителния закон против социалистите. Книгата излязла в началото на октомври 1884 г. Първоначално германските власти пречели на нейното разпространение, но по-късно тези трудности били преодолени и следващите издания на книгата, второто – 1886 и третото – 1889 г., излезли вече в Щутгарт. В сравнение с първото издание в тях не били направени никакви изменения. Първите преводи на книгата на чужди езици – на полски, румънски и италиански – се появили през 1885 г., като италианският превод бил редактиран от самия Енгелс. Той редактирал и датския превод, излязъл през 1888 г. Първото издание било преведено и на сръбски.

През 1890 г. във връзка с натрупването на нов материал по историята на първобитното общество Енгелс пристъпва към подготовка на ново издание на своята книга. В процеса на работата той проучил цялата най-нова литература по въпроса, по-специално трудовете на руския учен М.М.Ковалевски, внесъл в първоначалния текст много изменения и поправки, а също и значителни допълнения, особено в главата за семейството, взимайки предвид най-новите постижения на археологията и етнографията. Измененията и допълненията потвърдили изводите на Енгелс, направени в първото издание на книгата. Тези изводи запазили своето значение и по-късно: развитието на науката показало цялата правилност на основните положения в произведението на Енгелс, макар някои подробности, взети от книгата на Морган, да се нуждаят в светлината на новите научни данни от известно уточнение, като например Моргановата периодизация на първобитната история, терминологията, с която той си служи във връзка с това и т.н.

Четвъртото поправено и преработено издание на книгата излиза в Щутгарт през 1891 г. и по-късно в него не са правени никакви изменения. Докато Енгелс е бил жив излизат още две издания – през 1892 и през 1894 г., които представлявали просто препечатване на четвъртото издание. От това издание били направени първите преводи на френски, като преводът и редакцията са на Лаура Лафарг – една от дъщерите на Маркс. Това става през 1893 г. В същата година книгата е преведена и на български, а скоро след това и на английски и на испански. На руски книгата излиза през 1894 г. в Петербург и това било първото произведение на Енгелс, издадено легално в Русия. До Октомврийската революция има още десет издания. По-късно тя била нееднократно издавана на руски и на други езици, редица нейни издания са били подготвени от Института по Марксизъм-ленинизъм към ЦК на КПСС.

Произведението на Фридрих Енгелс става известно на българския читател още при първите стъпки на социалистическото движение в страната. В труда си “Що е социализъм и има ли той почва у нас”, основоположникът на научния социализъм в България Д.Благоев черпи аргументи от книгата на Енгелс като превежда три глави от нея. По-късно в статията си “Семейството” Д.Благоев широко популяризира енгелсовото произведение. Първото издание на книгата на Енгелс излиза на български под заглавието ”Произхождението на фамилията, частната собственост и господарството” в Сливен през 1893 г. Следващото издание е отпечатано в партийната социалистическа книжарница през 1909 г ; в голям за времето си тираж – 2000 бройки. Две нови издания на този труд на Енгелс излизат през 1932 г. Едното издание е на ръководената от партията книжарница ”Екзарх Йосиф”, а другото издание е на частен издател-партиен член. При тежките условия на фашистката диктатура това е голям успех на партийното книгоиздаване.

Части и извадки от книгата са печатани многократно в партийния печат. Но особено трябва да се отбележи сборникът “Пътят на човечеството от дивачеството през варварството към цивилизацията” /1937 г./, в който е поместена последната глава от произведението на Енгелс. За да се заблуди фашистката цензура, издателите находчиво са скрили името на автора под псевдонима ”Д-р Енг”.

След 9-ти септември 1944 г. книгата е издавана многократно.

В “Произход на семейството, частната собственост и държавата” Енгелс изследва основните черти на развитието на първобитнообщинния строй. Той проследява изменението на формите на брака и семейството във връзка с икономическия прогрес на обществото, анализира процеса на разлагането на родовия строй чрез примера на три народа – гърци, римляни и германци – и икономическите причини за това разлагане. По-нататък Енгелс показва, че увеличаването на производителността на труда и разделението на труда са довели до възникването на размяната и частната собственост, до разрушаването на родовия строй и до образуването на класите. Възникването на класови противоречия извикало на живот държавата като оръдие за защита на интересите на господстващата класа. Основните изводи, до които стига Енгелс в книгата са:

1. Частната собственост, класите и държавата не са съществували винаги, а са възникнали на определено стъпало от икономическото развитие.

2. Държавата в ръцете на експлоататорските класи винаги е само оръдие за насилие и потискане на широките народни маси.

3. Класите ще изчезнат също тъй неизбежно, както неизбежно са възникнали в миналото. С изчезването на класите неизбежно ще изчезне и държавата.

Книгата на Енгелс ”Произход на семейството, частната собственост и държавата” е важен принос в учението на марксизма за обществото и до днес не е изгубила своята актуалност и служи като важно помагало за изучаване на историческия материализъм. С нея трябва да се запознае всеки комунист.

РД

Tags: