БОРБАТА ЗА СВОБОДА И БОРБАТА ЗА ВЛАСТ

 

В.И. Ленин

  „Не за свобода се борят те, а за власт и вместо старото самодържавие издигат свое самодържавие – на пролетариата” – казва „Ново Време”…

  Да се спрем преди всичко на това „ужасно” откритие: „те” се борят не за свобода, а за власт. Да видим какво значи това. Свободата на народа е обезпечена само тогава, когато народът действително устройва без всякакви пречки съюзи и събрания, издава вестници, сам създава закони, сам избира и сменя всички длъжностни лица в държавата, на които поръчва претворяването на законите в живота и управление въз основа на законите. Следователно, свободата на народа е обезпечена напълно и в действителност само тогава, когато цялата власт в държавата напълно и действително принадлежи на народа… Тази очевидна истина установява програмата на работническата партия. В тази програма начело на политическите искания, осъществими на почвата на буржоазното общество, т.е. при запазване на частната собственост върху средствата за производство и пазарното стопанство, – стои самодържавието на народа. Този, който се бори за свободата на народа, без да се бори за пълновластие на народа в държавата, или е непоследователен, или е неискрен…

  В историята на борбата за свобода нещата винаги стоят така, че народът, стремейки се към свобода, получава – в началото на борбата си – обещания на старата власт да осигури свобода. Старата, независеща от народа, стояща над народа държавна власт, обещава на народа, под влияние на страха от революция, да осигури свобода. Обещанията остават неизпълнени, те са неизпълними в тяхната цялост, докато остава властта, несменяема от народа. Затова в историята на всички революции, на известна степен от тяхното развитие, е настъпвал такъв момент, когато очевидната логика на гореприведеното от нас разсъждение е прониквала в съзнанието на широките народни маси, под влиянието на уроците на живота.

  Такъв момент настъпва и в Русия. Борбата през 1905 г. според историческото  изначение беше борба за обещание от старата власт да осигури свобода… Многобройните неуспешни опити в борбата за това по-голямо не останаха напразни. Те подготвяха народа за по-сериозна борба. Противоречието между обещанията за свобода и липсата на свобода, между всевластието на старата власт, която „управлява всичко”  и безвластието на „народните представители” в Думата, които само говорят, това противоречие именно сега, именно с опита на Думата, прониква в народните маси все по-силно, все по-дълбоко, все по-остро. Борбата за пълна власт на народа за обезпечаване на дело пълна свобода на народа, тази  борба се надига с поразителна бързина,… по силата на обективната логика на политическите събития… Съглашателите на старата власт с новата свобода губят и неизбежно ще губят в очите на народа своя блясък според това как се надига борбата за пълна власт на народа за обезпечаване на действителна свобода на народа.

Tags: , ,