ОБРЪЩЕНИЕ НА БКП

Ние, комунистите от БКП , се обръщаме към  трудещия се народ в България, към бедната, но будна млдеж, към селяните осъзнали, че бъдещето на земеделието е в големи кооперативни и държавни земеделски стопанства, към народната интелигенция, към войните които съзнават значението статута на БНА, към безработните и изтиканите по периферията на обществения живот хора по повод изборите за Европарламент, които ще се проведат през 2014 година.

Реалната действителност доказва, че ЕС, европейският империалистически център, никога не е изразявал интересите на народите. Винаги е бил инструмент на европейския едър капитал за повишаване на неговите печалби и за осигуряване на неговото господство. Той не може да бъде реформиран в радикална насока и не може да стане положителен за народните интереси. Очакванията за промени в полза на народите, чрез промяна в председателството на Еврокомисията, които се култивират от различни сили са заблуда.

 

Българският пролетариат и надът в голямото си болшинство имат интерес да се борят за промяна на положението и на съотношението на силите, за Европа на социализма, която ще гарантира правото на труд, социалните и пенсионните права, доходите и бъдещето на трудовите хора.

Нашата партиия защитава вашите интереси, защитава интересите на работническата класа, на народните слоеве, правата на младежта. Ние се борим срещу безработицата, срещу налаганите от буржоазните правителства и Европейския съюз антинародни мерки, срещу намаляването на заплатите и пенсиите, срещу лишаването на трудещите се от трудови, социални и осигурителни права; против комерсиализацията на здравеопазването, образованието, системите за социално осигуряване, против разрушаването на околната среда, против ликвидирането на демократичните права и свободи. Ние се борим срещу ЕС, който се опитва да преодолее кризата за сметка на народите в това число и на българския. Осъждаме антикомунизма, репресиите, ограничаването на суверенните права на българските граждани.

Нашата партия подкрепя борбата на трудещите се и на безработните:
– за правото на пълна и стабилна заетост,
– за увеличаване на заплатите и пенсиите,
– за държавно и безплатно здравеопазване, образование, социално осигуряване,
– за демократични трудови права права на трудовите обекти,

– за правата на трудещите се мигранти,

– за подкрепа на бедните и средните земеделци,

– за ефективното опазване на околната среда, която става жертва в полза на  печалбите  на едрия капитал.

  • Осъждаме империалистическите войни и интервенции. Ние се борим за мир, за премахване на всички американо-натовски бази, заставаме срещу НАТО, срещу „Партньорството в името на мира“ и европейските военни формации, срещу участието в империалистически войни и интервенции.
  • Ние се борим срещу тоталната атака, която се усилва сега в условията на капиталистическа криза, криза на свръхпроизводството и свръхнатрупване на капитали.
  • Ние сме силидарни с работническите и народните семейства, преживяващи трагичните последствия от капиталистическата криза, която драматично влошава положението на работническата класа, на народните слоеве.
  • Ние подкрепяме борбата на народите от страните-членки на Евросъюза от Източна Европа и най-вече  на българския, които преживяват болезнените последствия след влизането на техните  и нашата страни в ЕС.

 

Ние призоваваме работническата класа и народа:

 

  • Да разгърнат борба за решаването на всички народни проблеми, да засилят отпора срещу атаките на буржоазията, на правителствата и партиите, обслужващи нейните интереси.
  • Да засилят борбата срещу Европейския Съюз – съюз на капитала, накърняващ правата на народите.
  • На изборите за Европейски Парламент на 25 май 2014 година да подкрепят по всички възможни начини борбата на БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, осъждаща ЕС и неговата политика. Да отслабят партиите, които подкрепят ЕС, пропагандират  и отстояват безалтернативността на членството в Евросъюза.

Една такава позиция ще даде нови сили на борбата на народите в цяла Европа.

Хората на труда, народите ще могат да се борят от по-добри позиции.

Европейският Съюз не служи на народите! Служи на плутокрацията, на милиардерите, на богатите. Изразява интересите на монополите, концентрацията и централизацията на капитала, засилва своите функции като империалистически, икономически, политически и военен блок в разрез с интересите на работническата класа и народните слоеве.

Нашият народ е заинтересован да се противопостави на манипулациите от страна на ЕС, на неговите механизми, правителства и партии.Те обещават, че ЕС може да гарантира правото на труд, да гарантират трудовите и социално-осигурителните права. Те искат да убедят хората в това, че могат да им предоставят по-високо равнище на живот. Това е голяма лъжа!

Нека си спомним събитията и фактите! В ЕС има 30 милиона безработни, постоянно се увеличава временната заетост, бедността. Разрушава се бъдещето на новото поколение. Работническата класа и народните слоеве се лишават от елементарни права. Унищожава се дребното селячество, конкуренцията на монополите задушава самонаетите, засилва се неравенството и дискриминацията по отношение на жените. Безчовечно се преследват и малтретират мигрантите.
Арсеналът на антинародните мерки в ЕС се допълва постоянно. „Пактът за стабилност“, „Засиленото икономическо управление“ и други антинародни мерки, които се въвеждат, влошават още повече болезненот състояние на европейските народите.
„Общата политика за сигурност и отбрана“ е опасен инструмент за започване на войни и интервенции, поставен на служба на империалистическата агресивност. Движеща сила на капиталистическото обединение са интересите на европейските монополи. ЕС непрекъснато се развива в реакционна антинародна посока. По този начин, очевидно е, че нито междудържавния капиталистически съюз, нито Европейската Централна Банка могат да станат положителни фактори за народните интереси, както твърдят европартиите, подкрепящи стратегията на ЕС. Също така ЕС не може да стане противовес на НАТО и САЩ, както твърдят всякакъв вид защитници на този вълчи съюз. В ситуациятя  на засилваща се междуимпериалистическа конкуренция ЕС тясно си сътрудничи с НАТО и САЩ срещу народите, за контрол над пазарите и за поделянето на плячката.

 

Ние, комунистите отбелязваме:
Че атаките на капиталистите са единни и засягат не само държавите с високо ниво на задлъжнялост, държавите, които се намират в стадий на рецесия. Те засягат всички страни-членки на ЕС, а също и останалите държави, разположени върху Европейския континент, и на тази основа е необходимо да се засили общата борба на комунистическите партии и на народите, необходимо е да се развие солидарността с борбата на трудещите се от цяла Европа, от цял свят.

Подчертаваме, че съществува друг път за развитие пред народите. Чрез борбата на трудещите се се разкрива перспективата за една друга Европа. Европа на народното благоденствие, на социаления прогрес, на демократичните права и равноправното сътрудничество. Европа с мир и социализъм. Отстояваме суверенното право на всеки народ за избор своя път на развитие, включително правото на освобождение от оковите на ЕС, на НАТО и всеки друг империалистически съюз и организация, а също така да се бори за социалистически път на развитие.

Това е единственният реален отговор на организираната заблуда на народите. Това е единственният, от гледна точка на народните интереси, реален отговор на така наречения евроскептицизъм, но и отговор на всякакъв вид националистически, фашистки и нацистки партии, стремящи се да използват народните страдания, за да укрепят своите позиции и да станат авангард на диктатурата на монополите.
Те, както и системата, която ги подхранва, разпространяват реакционни, изопачаващи историята теории, отъждествяват  нацизма и комунизма, за да сеят  антикомунизъм.

Призоваваме работническата класа и народите на Европа да откликнат на призива на комунистическите и работническите партии.

Отслабете силите, подкрепящи ЕС! Подкрепете комунистическите и работническите партии,вдъхвайки сила на себе си!

НЕ на Европейския Съюз на монополите, на капитала и на войните!
За Европа на благосъстоянието на народите, на мира, на социалната справедливост и на демократичните права. За социалистическа Европа!

(по” ДКРП за развитието на работническо-народната борба, за изборите за Европарламент”)

 

 

Tags: