193 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КАРЛ МАРКС

На 5 май 1818 година е роден Карл Маркс, основоположник на научния социализъм, гениален вожд и учител на всетовния пролетариат, умира през 1883 год.
“ … Що се отнася до мен, не е моя заслугата нито откриването на съществуването на класи в съвременното общество, нито откриването на борбата между тях. Буржоазните историци много преди мене изложиха историческото развитие на тази борба на класите, а буржоазните икономисти – икономическата анатомия на класите. Новото, което направих, беше да докажа:
1) че съществуването на класи е свързано само с определени исторически фази в развитието на производството, 2) че класовата борба необходимо води към диктатурата на пролетариата, 3) че самата тази диктатура е само преход към премахването на всяка класа и към общество без класи. Невежи тъпаци като Хайнцен, които отричат не само борбата, но и дори съществуването на класите, доказват само, че въпреки целия си кръвожаден и привидно човеколюбив вой считат обществените условия, върху които почива господството на буржоазията, за последен продукт, за non plus ultra (краен предел) на историята, че само слугуват на буржоазията – слугуване, което е толкова по-отвратително, колкото по-малко тези тъпаци разбират съшо величието и преходната необходимост на самия буржоазен строй…“

Из писмото на“Маркс до Йозеф Вайдемар в Ню Йорк“

Tags: , , , , ,