НА КОГО Е ИЗГОДНО ТОВА?

„Хората винаги са били и винаги ще бъдат наивни жертви на заблуда и самозаблуда в политиката, докато не се научат зад всякакви нравствени, религиозни,политически, социални фрази, заявления и обещания, да разкриват интересите на тези или на онези класи.” Ленин – „Три източника и трите съставни части на марксизма”.

Една от най-любопитните и важни закономерности в развитието на цивилизацията на планетата Земя се явява това, че в живота и практиката на човешкото общество отдавна вече не е останало нищо абсолютно ново. Всички явления, събития и процеси, имащи място в обществения живот, така или иначе вече нееднократно са били и се повтарят.

izgoda

  И макар тези събития, явления и процеси да са се повтаряли в различни Обществено-икономически формации, с различно развити производителни сили и идеологии, научно-технически условия и нравствени ценности, преобладаващи в дадения конкретно-исторически период, общите закони на възникването и развитието на тези явления, събития и процеси и техните резултати, винаги остават еднакви, т.е. имат принципиално сходни, единни по своето качество последствия за обществото.

Стари като самото мироздание се явяват процесите на обществената производствена дейност на хората, класовите отношения, възникващи между тях в хода на тази дейност и по повод на нея – производствените отношения – възникването, развитието и загниването, на които води до резки скокове в развитието на обществото – революции, след което възникват нови производствени отношения, развиват се, загниват и следва нов революционен скок. Стари като самото мироздание  са и методите и формите за оглупяване на народните маси в класовите общества,основаващи се на частната собственост върху средствата за производство. Разбира се, за експлоататорите е сто пъти по-изгодно да не употребяват груба сила срещу робите, крепостните или наемните работници – в зависимост от обществения строй. Това те постигат чрез оглупяването на народните маси, най-напред с магьосници и шамани, после почетното място на мошениците, управляващи умовете и съзнанието на хората заела светата църква. Но с развитието на обществото, на производителните сили, на научно-техническите постижения и възможности, на науката и идеологията, все по-ярко изпъква реакционността, мракобесието и изостаналостта на църквата и тя престава в пълна мяра да задоволява потребностите на господстващите класи за привеждане в покорност на експлоатираните от тях народни маси.

izgoda-2

  И сега на сцената излязоха професионалните идеологически шмекери – специалисти по манипулиране на общественото съзнание. Един от най-удачните и най-добре усвоените от тях трикове е този за подмяната на понятието „класов” с понятията „национален”, „геополитически”, „цивилизационен” и тям подобни дрънканици, нямащи ни най-малко отношение за истинските причини за обществените явления, събития и процеси и за закономерностите на общественото развитие.

Единствено научен и принципиален подход за изясняване класовата същност на поредния, официално провъзгласен „общонационален” лозунг или проект е заложен в знаменитата фраза на Ленин, изведена като заглавие на настоящата статия. Но за да разберем по-добре значението на тази фраза за обществената практика, трябва да ни е ясно, че при капитализма, както  при всяка експлоататорска обществено-икономическа формация, всяка страна, всяко отечество, за всеки народ, се дели на две страни и две отечества.

За днешна Русия и бившите републики на СССР една е страната и отечеството на чубайсовци, прохоровци, милеровци, дерипасковци, матвеенковци, порошенковци и т.н.; и друга на милионите експлоатирани Ивановци, Петровци, Сидоровци. Това е от една страна, страна, на територията, на която живее 0.2% от населението, присвояващо над 30% от богатствата, а от друга 98.8% потенциално бедни, 22 милиона от които са под чертата за бедност за 2015г.

Нима може интересите на първите да съвпадат с интересите на вторите. Как може тези интереси да съвпадат като класовият интерес на първите е да запазят в свои ръце средствата за производство и чрез това, наемното робство и експлоатацията на вторите, а класовият интерес на вторите се състои в прекратяване отношението на експлоатация и в революционното овладяване, за тази цел, на средствата за производство.

Но за да не допуснат, а по-точно да отсрочат това овладяване първите „надуват” главите на вторите с „общонационални”, „общонародни” и т.н. интереси, „социален мир и съгласие” и прочие дивотии.

Манипулират ловко и за слабоосведомения в политиката човек е трудно да се ориентира  за истинските цели на „общонационалните” лозунги и проекти. Но за човека, овладял научните марксистко-ленинско-сталински знания и методи на диалектически анализ, не представлява голяма трудност да установи чии интереси защитава един или друг проект, лозунг и т.н. и на кои класи.

Методиката за разпознаване на истинската класова физиономия на заявителя на различните програми, разработки, лозунги и пр. е разработена от класиците на Марксизма-ленинизма. Например, през 1913 г. във вестник „Правда” Ленин публикува статията си „На кого е изгодно?” Цитирам: „Има такова латинско изречение „сui prodest”-„на кого е изгодно?”. Когато сме свидетели на някакви политически събития, на някакви изявления, предложения и т.н. винаги трябва да си поставяме въпроса – „на кого е изгодно”. /Ето сега, например опита за „преврат” в Турция. Да си зададем въпроса – на кого е изгоден? – б.р./

При капитализма всеки богаташ може да купи адвокати, писатели, журналисти, депутати,

професори и попове. Живеем в търговско време и буржоазията не се стеснява да купува и честта и съвестта на хората. Разбира се, намират се и такива простаци и лумпени, които от незнание, недомислие или сляпа привичка защитават буржоазните възгледи.

И така, в политиката не е най-важно кой дава гласност на дадени възгледи, мерки, предложения, проекти, лозунги и т.н. може да е журналист, поп или професор, важното е на кого са изгодни.

Да вземем европейските държави, членки на НАТО и ЕС. На думи в стотици изявления от стотици катедри и трибуни, в стотици вестници и електронни медии крещят за патриотизъм, за култура, за мир, за прогрес, за суверенитет, за свобода а в същото време хвърлят бомби върху народите, експлоатират ги, извличат техните богатства, харчат милиарди средства за въоръжение, вместо за подобряване живота на хората.

Господа публика! Не вярвайте на думите! Задавайте си въпросът – на кого е изгодно!

А когато изясним класовата същност на въпроса от заглавието, от само себе си следва друг въпрос: Какво да се прави?

Полковник Шаповалов

Да разгледа този въпрос и да отговори на него, авторът има намерение в следващи публикации.

Превел от руски със съкращения – Вл. Цеков

Tags: