БОГОВЕТЕ И МОЛИТВАТА НА КАПИТАЛИСТА

След това кратко научно изясняване на разглежданата тема, за уважаемия читател ще бъде интересно и полезно да получи и необходимото познание и по въпроса: капиталистът като експлоататор има ли богове и какви са молитвите му към тях?

Правилното изясняване на този въпрос е било възможно само след като К. Маркс най-задълбочено изследва капиталистическата система и научно разкри нейната експлоататорска същност, имаща за главна и единствена цел придобиването само на печалба.

От тази научна теория на Маркс логически следваше и правилното изясняване на този въпрос. Това направи френският социалист Пол Лафарг, последовател на марксовото учение и страстен защитник работническата класа. Той пределно ясно и образно показва кои са боговете на капиталиста и за какво ги моли в своите молитви.

Първата му молитва е към неговия бог – капитала. Ето как и за какво му се моли:

„Отче наш, капитале, който си на земята! Бог всемогъщий, който изменяш течението на реките и прорязваш планините, който разделяш континенти и обединяваш нации, създател на стоки и източник на живот, заповядваш на крале и поданици, на господари и работници. Да пребъде царството твое на цялата земя!

Дари ни с много клиенти, да купуват нашите стоки – и хубави, и лоши!

Дари ни нещастни работници, приемащи безропотно всякаква работа и да са доволни на най-ниска заплата!

Дари ни прости хора, вярващи на нашите реклами!

Застави длъжниците наши да ни изплащат своите дългове напълно и банките да осребряват нашите полици! И никога не отваряй вратата на „затвора за дългове” пред нас, и избави ни от банкрути!

Дари ни с вечна печалба!

Амин.”

Втората му молитва е към богинята Бедност:

„Радвай се, света дево Бедност, потискаща и усмиряваща работника; раздираща неговата вътрешност с глад; жестока мъчителнице, осъждаща го да предлага своята свобода и своя живот за парче хляб; съкрушаваща духа му на възмущение; налагаща на работника, на жена му и на децата му принудителна работа на капиталистическата каторга; радвай се, Бедност милостива, дево свята, раждаща капиталистическия доход; страшна богиньо, даваща презрението ни към класата на работниците, благословена бъди!

Майко, нежна и плодородна, на свръхтруда, родителко на рентата, бди над нас и нашите близки!

Амин.”

Ако при капитализма има такива богове, то има ли бог и при социализма, на който трудещите се да се молят и какъв е той. Да, има и това е светата дева Науката, която трудещите се искрено почитат и горещо й се молят да ги дари със своя син божий – все по-голямото научно познание за света, което само може да им помага да преодоляват всички трудности и да си създават необходимите им нормални условия за своя разумен и смислен човешки живот.

И трябва да се каже, че там, където трудовите народни маси са придобивали такова познание и главно за обективните закони на общественото развитие, а това е марксизмът-ленинизмът, само той им помага успешно да преодоляват със своята борба всички трудности и да могат да създават своя мечтан разумен човешки живот при социализма и комунизма.

 

Tags: