И С Т О Р И Ч Е С К А И С Т И Н А

  

Бел.на редакцията:Публикуваме доклада на В.Червенков по повод извращенията на държавната и партийна политика по време на кооперирането,изнесен пред партийния и държавен актив на 12 март 1951 г.С това искаме да покажем още веднаж,че висшето ръководство на Партията и В.Червенков не само,че не са се примирявали с тези извращения,но и са водели най-жестока борба с виновниците.

 

Ние не можем да оставим без внимание каквото и да било отслабване на нашите връзки с масите.Нашите връзки с масите-това е силата на нашата Партия.Другарят Г.Димитров ни е завещал да бъдем внимателни,отзивчиви към нуждите на народа,да се вслушваме в неговия глас,не само да учим трудещите се,но и да се учим от тях,бързо да поправяме допуснатите грешки и слабости.На този завет Комунистическата партия е вярна и ще бъде вярна до край.

Вие трябва да помогнете на Централния комитет на Партията правилно да оцени обстановката и правилно да набележи и проведе необходимите мерки.

Централния комитет трябва да знае действителното положение на места.Не може да има правилно ръководство там,дето няма истинско знание на положението на места.Дайте да си поговорим откровено,да разкрием до дъно нашите недостатъци на места,без заобикалки,без да се крие каквото и да било.Това е нужно и към това трябва да свикнем.Това трябва да стане правило в нашата работа.

Големите успехи на нашата Партия са несъмнени.Те са налице.Те са наши и никой не може да ни ги отнеме.Касае се да бъдат те,тези наши успехи,още по-големи и да не ги засенчват никакви извращения и изкривявания.Задачата е да се направят невъзможни каквито и дабило и където и да било беззакония и извращения,да се укрепва и пази като зеницата на очите нашата законност и взаимодоверието между Комунистическата партия и безпартийните..

С общи усилия ние трябва да направим всичко не само за да поправим допуснатите грешки и извращения,но да се заловим така да укрепим партийната работа и връзките на комунистите с трудещите се,че нашата славна Партия,която има зад гърба си полувековна героична история,която е изкована и възпитана от такъв велик син на българската работническа класа,като Георги Димитров,да стане още по-непристъпна за враговете,още по-близка на трудещите се,крепост на марксизма-ленинизма,на непобедимото дело на Ленин и Сталин.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА      ДУМА

Другарки и другари,

Разискванията показаха,че извращенията на партийната и правителствена политика имат място в почти всички околии-в една или друга степен.Ако в разискванията бяха взели участие повече другари иособено,ако всички,взели участие в разискванията,бяха по-откровени,не се бояха да кажат всичко,щеше да стате още по-ясно,че изкривяванията и безобразията в рабатата на нашите местни работници са много по-значителни,отколкото ние си представяхме до това съвещание.

Но това означава,че работата е много сериозна.Това означава ,че е налице опасност да се образуват цепнатини във взаимоотношенията между Партията и безпартийните,за откъсване на редица наши селски партийни организации от селяните.

Тази опасност,нашата Партия ,трябва решително и незабавно да отстрани.

Настоящото съвещание трябва да бъде отправен пункт за бърза ликвидация на тази опасност и за предотвратяване в бъдеще на каквото и да било повторение на извращенията и безобразията ,за които тук се говори.

Съвещанието одобрява предложените в доклада мероприятия и те,както и други мероприятия,които Централния комитет ще предприеме и по които сега аз няма да се спирам,трябва в близко бъдеще да ни осигурят рязък поврат в работата на селските партийни организации,насочени към укрепване на връзките с трудещите се селяни към ново усилване и задълбочаване на съюза между работническата класа и селяните.

С побойщата,другари-с това срамно наследство от близкото и далечно черно минало-трябва веднаж за винаги да се свърши по нашите села.Ония,които си позволяват побой над граждани на нашата Република,трябва да отиват в затвора.

Трябва да се прекрати злоупотреблението с всевъзможните глоби,налагати от Народните съвети.На Народните съвети трябва да се забрани да налагат глоби.

С нарушението на нашите собствени закони,с това издевателство над нашата собствена Димитровска конституция трябва веднаж за винаги да се свърши,другари.Ония,които си позволяват да не зачитат нашите закони,да се подиграват с нашата Димитровска конституция и с осветените в нея права и свободи на  гражданите,трябва да отидат в затвора.

Със заобикалянето на нашите собствени партийни решения,с тяхното неизпълнение трябва да се свърши,другари.Ония,които не изпълняват партийните решения,които заобикалят партийните решения и ги извращават не бива да стоят в редовете на Партията.

Трябва партийните ръководители-от долу до горе и от горе до долу-да казват на Партията самата истина,колкото неугледна и грозна,колкото и страшна да е понякога тя-да казват цялата истина,без никакви икономисвания,без прикрития.Ония партийни ръководители,които не казват на Партията цялата истина,не заслужават да се ползуват с доверието на Партията,те не са истински партийни ръководители.

Със страха от критиката,със страха пред критиката,с потискане на критиката трябва да се свърши веднаж за винаги ,другари.Този страх е голяма и опасна пречка в нашата работа.С душителите на критиката и с тези,които нищо не правят,за да се разгръща в Партията и в народа творческата критика на нашите недостатъци,ние трябва да се разправяме като с хора,които спъват нашето развитие напред,като с наши недоброжелатели,като с чужди на нашето дело хора.

И аз искам да кажа на другарите,които тук признаваха допуснати големи слабости,залавяйте се за работа,идете между народа,на дело поправете извращенията,сдобрете се с народа-както някой каза-там,дето са извършени пакости,свържете се с него,проявявайте грижи за неговите повседневни нужди,живейте с неговите радости и болки и не се отделяйте никога и в нищо от народа!

Не е нужно като,,отче наш” да се повтарят формално;и обещания и  формални самокритики.Каква цена имит постоянните леки признания на извършените грешки,когато грешките се повтарят и потретят?Каква цена имат постоянните леки признания,когато нищо не се прави,за да се поправят грешките?Поправете грешките,направете невъзможни такива груби и скандални извращения,като кулските и ябланските.Ето това е необходимо.

Прегледайте си редовете,хората си проверете,себе си проверете на дело!Това е необходимо.

Учете се,учете се всеки ден,учете се от Ленин и Сталин,учете се от народа,както постоянно и навсякъде се учеше другарят Георги Димитров,учете се от него,от нашия безсмъртен учител и вожд!Бъдете пример и образец във всичко.Ето това е необходимо.Бъдете зорки,изостряйте своята бдителност и бдителността на цялата организация на трудещите се.Не забравяйте,че класовият враг не е до край унищожен,той бясно се съпротивлява и ще се съпротивлява,той организира срещу нас провокации и вредителства.Врагът трябва да бъде изобличен,изолиран,обезвреден.Ето какво е необходимо.

Безчет са талантливите,пълните с енергия и големи възможности растящи нови хора в народа,давайте им път,издигайте ги смело-в това е сигурният залог за триумфа на социализма у нас.Ето какво е необходимо.

Правим ли това-и ние ще бъдем силни.

И ние тогава не само ще поправим пакостите,грешките и извращенията,но още по-крепко ще се свържем с народа,ще смажем всички вражи сили и ще закрачим с гигантски стъпки напред,ще станем непобедими.

Кулският и Ябланският случаи ние трябва да изнесем и да осъдим публично.Централния комитет на нашата Партия трябва да излезе с постановление и изводи и по двата случая-за поука и назидание на цялата Партия и на всички трудещи се.

Другари и другарки,

От името на Централния комитет на нашата Партия аз ви призовавам на самоотвержена работа,за да укрепим нашата законност,да издигнем политическото равнище на селските партийни организации,да задълбочим и разширим връзките си с народа-извора на нашата сила и на всички наши успехи.

Край на доклада

 

Сегашното ръководство на БКП счете за необходимо да представи на вниманието на читателите непубликувания никъде до сега доклад на др.Вълко Червенков по повод грешките и извращенията на партийната и правителствена политика по време на кооперирането.Очевидно е,че Партията е била безпощадна по отношение на безобразията и техните извършители.Наред с това,от доклада ние черпим ценни напътствия за нашата сегашна и бъдеща работа на село.За всички трябва да е ясно,че без здрав съюз между работниците и селяните,между трудещите се от града и селото,  е невъзможно да спрем разрухата на нашата родина и да върнем заграбеното народно имущество.

 

Tags: