ПОЗИЦИЯ НА БОЛШЕВИКИТЕ ПО ВЪПРОСА ЗА ЕДИНСТВОТО И ЕДИНОДЕЙСТВИЕТО НА СЛАВЯНСКИТЕ НАРОДИ В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ

           ИЗЯВЛЕНИЕ НА В.Б.ЗЕЛИКОВ,СЕКРЕТАР НА ЦК НА ВКП/Б/ НА 16-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ В Г. МИНСК

   Бел.на редакцията:Конференцията се проведе тази пролет.В нея взеха участие учени и деятели на културата,представители на различни организации от Русия,Беларус,Украйна и България.  

.protesti-2013

                   Скъпи другари!

  В последно време много хора си задават въпроса какво се случва на нашата родна планета ,наречена Земя.Ние сме свидетели на крайно изостряне на политическата ситуация по света,в различни части на планетата вървят военни конфликти,извършват се терористични актове,в които загиват много хора,военни преврати,расте социалното напрежение вътре в отделните страни,напрежението в отношенията между отделните държави.Над света отново надвисна заплаха от фашизъм и 3-та световна война.Особено се влоши ситуацията след насилственото разрушаване на нашата велика родина-СССР.

Както винаги в такива сложни времена се появяват много теоретици и политолози в кавички,които лансират най-различни нелепи и лъже научни теории и теорийки ,а също и гадатели и ясновидци,които ни предлагат своите фантазии,намиращи се извън границите на здравия разум.И всичко това,за съжаление, се подема от гладните за сензации,днешни СМИ/средства за масова информация/.

Ние болшевиките,на главния въпрос на нашата съвременност „Какво се случва в наше време по света?”,даваме ясен и точен отговор:всички обществени катаклизми,които стават сега на планетата са следствие от задълбочаването на общата криза на световната система на империализма,характеристика,за която,още в началото на миналия век даде Владимир Илич Ленин.Унищожаването на СССР и световната Социалистическа система за известно време отслаби общата криза на империализма,той получи временен отдих.Сега,обаче,цялата империалистическа система се пръска по шевовете,и империалистите са безсилни да предприемат каквито и да било действия за да омекотят поне малко кризисните явления.Ние сме свидетели на изострянето на световната криза във всички сфери на  живота на обществото:икономическа,политическа,социална,нравствена,екологична,демографска,в науката,в изкуството,образованието,културата,здравеопазването и много други.В последно време сме свидетели и на имиграционна криза,която е нова проява на общата  криза  на империализма.

Известна е и главната причина за тази криза:противоречието между Труда и Капитала-фундаменталното,главното противоречие вътре в  системата на капитализма,което действа и до сега.Именно това противоречие,между обществения характер на производството и частно-капиталистическата форма на присвояване на резултатите от него се явява основна причина за развитието на кризите в капиталистическото общество и капиталистическия свят.

Ленин аргументирано доказа,а и практиката го потвърди,че при империализма войните са неизбежни.Сталин продължи лениновата мисъл и направи извод: „За да се отстрани заплахата от война,трябва да се унищожи империализма.”За съжаление в настоящия момент съотношението на силите не е в полза на трудещите се и тази стратегическа задача не може да бъде изпълнена,но в близко бъдеще тя задължително ще бъде изпълнена,тъй като става дума за спасение на човечеството.

А какво да правим ние сега,в днешната реалност?И на този въпрос др.Сталин даде отговор:трябва да вдигаме народните маси на борба за запазване на мира,за предотвратяване на нова световна война.Ние,болшевиките,взимаме участие в организацията на тази борба.

На 26 и27 ноември 2016г. в гр.Варна,в България се състоя съвещание на редица комунистически партии,антиимпериалистически и антифашистки организации от Източна Европа,където беше взето решение да се проведе конференция за създаването на Единен,международен антиимпериалистически и антифашистки фронт в първото полугодие на 2017г.и беше избран интернационален организационен комитет.През януари тази година,от името на организационния комитет беше разпространена декларация -„Активизирането на НАТО в Европа създава заплаха за мира на континента и в целия свят.”Безусловно заплахата за мира идва от западните страни и тяхната военна структура НАТО,насочена към Русия.При тези условия голямо значение има информационната война.Тук идеята за единство на славяните е важна както никога до сега,но трябва да констатираме,че на държавно равнище тя не намира разбиране в някои ръководители на славянските  държави.За съжаление една от причините за завземането на властта в Украйна от антируските,необандеровски сили,е недооценяването на фактора информационна война,за който в Русия и други славянски държави забравиха.Да си спомним за признанията на помощник държавния секретар на САЩ  Виктория Нюланд,че САЩ са дали 5 милиарда долара за подготовката и провеждането на майдана,а цял свят видя,как на майдана тя раздаваше хлебчета.А къде бяха в това време руските пропагандатори?/Бел.на редакцията.Сред много комунисти битува мнението,че руското олигархично ръководство е знаело за случващото се и умишлено,по някаква тайна уговорка със Запада и по-точно със САЩ е предало Украйна.Нищо чудно.Те сами разрушиха и предадоха великия Съветски Съюз,та за една Украйна ли ще се замислят.Все пак бъдещето ще покаже каква е истината./И ето сега в Украйна славяни убиват славяни,пълна реализация на думите на Бисмарк: „Необходимо е не само да откъснем,но и да противопоставим Украйна на Русия,да скараме двете части на единния народ и да наблюдаваме как брата ще убива брата…”

Това не е първа международна славянска конференция,на която темата за единството на славяните присъства.Тази тема присъства в трудовете на велики славянски мислители още от ранното средновековие.Това е отражение на факта,че славянският свят е бил подложен на натиск и агресии и от изток, и от запад,практически от всички страни.От запад настъпвали германците,от изток първо хуните,после монголо-татарите и накрая Кримското ханство и Османско-турската империя,заплашваща цяла Европа.В същност цялата история на славянските народи е била борба за живот.В тази борба е имало и победи и поражения.Историята ни учи,че нещастията връхлитат славяните,когато те действат разединено.Как да не си спомним трагичната съдба на полабските славяни/славяни ,живеещи по бреговете на река Лабе-популярна днес с немското си име Елба/ободрити,лютичи,ложичани,поморяни,които не успели да се обединят и били покорени от германците и понемчени.Как да не си спомним за това,че заради феодалната си разпокъсаност на отделни княжества, Русия не е могла да устои  на монголското нашествие и е попаднала в робство за 250 години.И обратно,славяните са били непобедими когато са действали заедно.Например в Грюнвалдската битка,в която обединените войски на Полското кралство  и на Великото Литовско княжество са разгромили немските рицари на Тевтонския орден.В състава на обединената войска са се сражавали доброволци населявали земите,които днес принадлежат на Полша,Белорусия,Русия,Украйна,Чехия.Тази битка завинаги подкопала силите на ордена,задълго прекъснала експанзията на немските феодали към славянските земи,съдействала за консолидация на силите на славяните.В противен случай славяните ги е грозяла същата съдба като тази не техните разединени братя,живели по бреговете на Елба.

Най-висока степен на консолидация на славяните е постигната по време на Втората световна война.Благодарното човечество никога няма да забрави решаващата роля на народите на Съветския Съюз и преди всичко на руския народ,на всички източни славяни,действащи заедно за разгрома на германския фашизъм,застрашаващ света с установяване на терористична диктатура.За общата победа над фашизма,освен народите на СССР,принос имат и славянските народи:поляци,чехи,словаци,сърби,хървати,босненци,българи и др.Обаче с това борбата на славяните за своя независимост не е приключила,историята отново и отново изпитва здравината на славянската общност.За отстояване интересите на славянските народи е необходимо да се отбележи особено важната роля на Руския свят,за който в последно време пишат и говорят и неговите привърженици и неговите противници.Трябва веднага да отбележа,че понятието „Руски свят”е съществувало още в дореволюционна Русия,при което отделните автори са го тълкували по различен начин.В наше време тенденцията към отсъствие на единен подход по този въпрос се е запазила.Съвременните политически сили влагат различен смисъл в понятието „Руски свят” ,по някой път лишен от логическа обосновка.Това довежда често до безсмислени спорове.

Ние,болшевиките разбираме термина „Руски свят” по следния начин.Преди всичко трябва да изхождаме от сталинското определение за нация,което сега е прието в цял свят и на него се опират даже и съвременните буржоазни политици и историци.В своята гениална работа „Марксизмът и националният въпрос”още през 1913 г. И.В.Сталин дава следното определение: „Нация е исторически сложила се общност от хора,възникнала на базата на общ език,територия,икономически живот и психически облик и проявяваща се в общността култура.”Съгласно това определение съществуват руска,украинска и белоруска нации.Тези изводи бяха положени в основата на националната политика при строителството на съветската многонационална държава.Ние,съвременните болшевики,при разглеждането на националния въпрос на територията на СССР,също изхождаме от тези базови принципи.Но,при това, ние отбелязваме,че руският,украинският и белоруският народи съставляват единния Руски свят,независимо,че Съветският Съюз беше разрушен от предателите на Социалистическата ни Родина.В някакъв смисъл понятието „руски свят” се явява синоним на словосъчетанието „източни славяни”,обаче в понятието „Руски свят”се влага и високата степен на историко-културното и духовно единство и близост на руснаци,украинци и белоруси.В по-широк смисъл в понятието „Руски свят”се включват също и многото бивши съветски народи,които ги обединява причастността към общата съветска история,към Русия и привързаността към руския език и култура.Към тази категория се отнасят често и хора ,чиято съдба неразривно е свързана с руския език и култура и в държави,които са извън пределите на бившия СССР.Що се отнася за класовата характеристика на Руския свят,то трябва ясно да се каже,че докато в него има класи се запазват и класовите различия:едни негови представители имат фабрики,заводи,луксозни къщи и яхти,а други едва свързват двата края.И влиянието на това противоречие в Руския свят е същото,като във всяко буржоазно общество.

Безусловно,водеща роля в Руския свят принадлежи,разбира се, на руския народ.Съдбата на източните славяни и целия славянски свят в много голяма степен зависи от успешната борба на руския народ за независимост.Така в битката на Куликовското поле се решава ще има ли съвременна Русия или не,а значи и мощна опора за всички славяни.Тази година ще отбележим не по-малко знаменателно събитие в руската историа-445 години от Маладинската битка/29 юли-2 август/,в която малобройната войска на княз М.И.Варатински е разгромила 120 хилядната армия на кримския хан.Значението на тази победа е колосално.Русия устоява всички свои постижения от последните сто години,които били поставени под въпрос-независимост,единство,а също и контрол над Казанските и Астраханските ханства,т.е. Поволжието завинаги остава за Русия.В резултат на тази победа руският народ направи съществена крачка по пътя на бъдещото освобождение на своите южни славянски братя от турско робство.

Най-драматична ,обаче,е съдбата на славяните по време на Втората световна война.Както е известно,съгласно генералният си план хитлеристите са смятали да унищожат милиони хора,преди всичко руснаци,украинци и белоруси,а също и поляци,чехи и други народи от източна Европа,а останалите живи да превърнат в роби на райха.Планирали са в течение на 30 години да избият 65% от населението на Западна Украйна,75% от населението на Белорусия,80-85% поляци от територията на Полша.Планирали са на „освободените” територии да заселят 10 милиона немци,а част от останалите коренни жители постепенно да понемчат.Но тези планове не се сбъднаха,защото хитлеровите стратези не оцениха силата на Съветския обществен строй,възможностите на социалистическото производство,дружбата на народите на Съветския Съюз,силата и авторитета на Комунистическата партия,начело със Сталин.

Както е известно,немците окупираха територия,на която живееха 80 милиона души,при население по това време от 194 милиона,така че Червената армия се попълваше с бойци от територията на Централна Русия,Поволжието,Урал,Сибир,Далечния Изток,Кавказ,Казахстан и Средна Азия.Затова на братските могили на съветските войни,на освободените от тях територии на СССР и Източна Европа е много голям делът на руските фамилии.

Следва да се отбележи,че такива черти на руския народ като висока духовност,т.е. готовност за саможертва в името на спасението на общото дело и пословично търпение,са се формирали с векове.За разлика от западните нации,които завземайки чужди територии не се церемонят с покореното население-например американците почти напълно унищожиха индианците,англичаните затвориха коренното население на Австралия-аборигените в резервати,в най-неплодородните и безводни райони,където те измираха от глад,жажда и болести,немците завземайки териториите на западните славяни,унищожиха част от тях ,а други понемчиха-Русите,не по примера на западните „цивилизатори”,придвижвайки се на изток и на юг се заселваха заедно с татари,башкири,черкези,якути и други народи и векове живеят с тях.Затова и Руската държава отначало се е формирала като многонационална и това се е отразило на формирането на руския характер.

Решаващата роля на руския народ за разгрома на хитлерофашизма е отбелязана в речта на Сталин на тържествения прием на Командващите войските на Червената армия,на 24 май 1945г.Ето какво казва той: „Другари,разрешете ми да вдигна още един,последен тост.Аз бих искал да вдигна тост за здравето на нашия Съветски народ и преди всичко за здравето на руския народ.Аз пия,преди всичко,за здравето на руския народ,защото той се явява най-забележителната нация от всички нации,влизащи в състава на Съветския Съюз.Аз вдигам тост за здравето на руския народ,защото той заслужи в тази война всеобщо признание,като ръководна сила в Съветския Съюз,сред всички народи на нашата страна.Аз вдигам тост за здравето на руския народ не само за това,че той е ръководещ народ,но и за това,че той има ясен ум,твърд характер и търпение.”

След края на Втората Световна война изминаха 72 години.В първите следвоенни години във връзка с победата на социализма в Източна Европа,укрепваше дружбата между народите на социалистическите страни,в това число и между славяните.Ситуацията рязко се промени след победата на контрареволюцията в тези страни и възстановяването на капиталистическия строй в тях.Разделени са славянските народи на бившите СССР,Югославия и Чехословакия.Сега славянските страни се оказаха на различни страни в противопоставянето Запад-Изток,като някои влязоха в агресивния блок НАТО.В Полша разрушават паметниците на съветските войни-освободители,а в Украйна се води гражданска война.Западните стратези ликуват и сега правят всичко възможно да използват украинците като пушечно месо във война с Русия.Тук трябва да се добави и ,че независимо от това,че военните разходи на САЩ са 40% от световните,администрацията на Тръмп поиска от Конгреса увеличение с 54 милиарда долара.С други думи ционо-американският капитал стоящ зад администрацията на Тръмп,по нищо не се различава от ционо-американският капитал,стоящ зад администрацията на Обама.Затова е необходимо да се засили борбата против империализма,фашизма и войната.В тази борба,на този етап ,отново нараства ролята на руския свят като център на жизнено необходимото единство на всички славяни.Ние,болшевиките,смятаме,че този който е против Руския свят в този смисъл,който беше изложен по-горе,той се явява противник на единството на славянските народи.В същото време подчертаваме,че само при възстановяването на СССР бъдещето на славянския свят ще бъде осигурено за дълго.                                                                                                                                            Превод  Вл.Цеков

Tags: