КАК ДА СЕ БОРИМ С ПРОИЗВОЛА НА „РАБОТОДАТЕЛИТЕ”

granma

  Новините за прекратяване дейността на предприятия, за произвола на администрацията и собствениците, неплащащи и задържащи  работните заплати. Всички слушат за стачката на миньорите в Камчатка.

Голямата част от нашия живот преминава на работа, в производството. Благополучието на нашите семейства е пряко свързано с него. А на собствениците им е необходима само печалба. И плюят върху хората и производството. Ако на собственика му е изгодно да банкрутира предприятието или да изхвърли хората на улицата без работа, той ще го направи. Капиталистите плашат хората с уволнение и съкращение, умножавайки армията на безработните, които са принудени да работят за грошове на Север или да заминават за Москва, като гастерарбайтери. И това е добрия случай.

На работните места, по правило, цари пълен административен произвол от администрацията на предприятията. Условията на труда се влошават, натиска върху хората се увеличава, заплатите не се увеличават, макар, че цените за всичко необходимо постоянно растат. В производството цари пълна анархия. Днес си на работа, утре на улицата. Как да се противопоставим на това? Как да решим този проблем, как да подобрим живота на нас и на нашите семейства? Да го подобрим можем само ние самите. Никой друг няма да ни помогне. Трудовите колективи трябва да се обединяват. Ако смятате, че щом на работниците от птицефабрика „Родина” не плащат заплатите и вас това няма да ви засегне, това е празна работа. Ако в Орск изхвърлят 1 000 души на улицата, и това няма да ви засегне се заблуждавате. Ако смятате, че съкращавайки чичо Вася от вашия цех, от вашата фабрика, на вас ви се е разминало, а значи ще има и други и на вас ще ви се размине и следващия път, то вие се лъжете. Защото всички процеси в икономиката са взаимно свързани. По единично капиталистите ще ни мачкат като дървеници. Целият произвол в страната се случва само там, където и когато им позволяваме, ние не се борим, ние сме разделени.

За това трябва да се обединяваме около общите цели. А те са повишаването на работната заплата, подобряване на условията на труд, съкращаване на работния ден при запазване и увеличаване на заплатите, запазване на работните места. Такива цели могат да бъдат формулирани само с помощта на колективния договор. Какво е това колективен договор, вие малко го познавате,  ако той изобщо е сключен във вашето предприятие. Ето какво казва Трудовият кодекс:

Колективният договор е правен акт, регулиращ социално-трудовите отношения в организацията или на индивидуалния предприемач с работниците и техните представители (ТК РФ, ст.40).

Колективният договор е трудов договор на целия колектив на предприятието с администрацията, където вие можете да посочите  позицията си за увеличение на работните заплати, за работното време, за почивките, за спазване интересите на работниците, за най-различни гаранции.

Съдържанието и структурата на колективния договор се определя от страните.

В колективния договор могат да се включват задължения на работниците и работодателя по следните въпроси:

– формите, системите и размерите на заплащане на труда;

– заплащане на придобивки и компенсации;

– механизъм за регулиране на плащането на труда с отчитане нарастването на цените, равнището на инфлацията, изпълнението на показателите, определени от колективните договори;

-заетост,преобучаване, условия за освобождаване на работниците;

– работно време и време за почивка, включително въпросите за даване и продължителност на отпуските;

– подобряване условията и охраната на труда на работниците, включително на жените и младежите;

– спазване интересите на работниците при приватизирането на държавно и общинско имущество;

– екологична безопастност и опазване здравето на работниците в производството;

– гаранции и привилегии на работниците, които едновременно работят и учат;

– лечение и почивка на работниците и членовете на техните семейства;

– частично или пълно заплащане храната на работниците;

– контрол по изпълнението на колективния договор, редът за внасяне в него на промени и допълнения, отговорностите на страните,осигуряването на нормални условия за дейността на представителите на работниците, реда за информиране на работниците за изпълнението на колективния договор (ТК РФ, ст.41).

Ако в предприятието ви задържат заплатата ви, то в никакъв случай не се надявайте, че добрият собственик ще ви плати на време. Съгласно трудовия кодекс, вие сте в правото си да спрете работа, като предварително уведомите работодателя, ако той задържи плащането на заплатата ви за повече от 15 дни! Не два, не три месеца, а две седмици! Не допускайте задръжки, иначе все така ще продължават да ви притесняват. Това са вашите нещастни копейки, които и така не стигат.

В случай на задържане на изплащането на работната заплата в срок повече от 15 дни работникът има право, да извести работодателя в писмена форма, че ще спре работа за периода до изплащане на задържаната сума (ТК РФ, ст.142).

Можете да се спасите само сами, само чрез колектива. Не вярвайте на държавата или на добрия чичко. Ако не се обединим – значи отново ще има криза както през 1990 година и дори по-лоша. И помнете, вие не сте сами. Хората на производителния труд в Русия са 27 милиона, а господарите на живота им са жалка банда. Има профсъюзи, има Руски комитет на работниците (РКР), в които водещите колективи споделят опита си в борбата за колективните договори, консултират и обучават другарите си.

Борбата с произвола на работодателите е само първата крачка в класовата борба, но тази крачка трябва да направи всеки!

Съставил Рустам Вахтипов (РПР,Оренбург)

Изпратил Иван Котран (ВКПБ,Куйбишев)              превод Милчо Александров

Tags: