ДИАЛЕКТИКА НА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ИМПЕРИАЛИЗМА В НЕГОВАТА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТ

MVPopov

ПРОФЕСОР МИХАИЛ ВАСИЛИЕВИЧ ПОПОВ

  Книгата „Империализмът като висш стадий на капитализма“, подготвена през януари-юни 1916 г., е първата която  В.И. Ленин пише след голяма теоретична работа, извършена през септември-декември   1914 г.  върху материалистическата интерпретация на диалектиката на Хегел, системно изложена в неговата „Науката  логика“, в която, по думите на Енгелс е компендиум на  диалектиката.

Латинският израз „компендиум“ буквално означава „най-краткият път, права пътека“,тръгвайки  по този най-кратък път, по тази права пътека Ленин пише статията си „За значението на войнстващия материализъм“. В него той обяснява, че без солидна философска обосновка „никой материализъм не може да устои на борбата срещу натиска на буржоазните идеи и възстановяването на буржоазния мироглед“. За да устои на тази борба и да я докара докрай с пълен успех, ученият „трябва да бъде съвременен материалист, съзнателен привърженик на материализма, представен от Маркс, тоест трябва да бъде диалектически материалист“. За постигането на тази цел е необходимо „да се организира системно изследване на диалектиката на Хегел от материалистическа гледна точка, т.е. диалектиката, която Маркс на практика прилага както в своя „Капитал“, така и в своите исторически и политически трудове, и прилага с такъв успех, че сега всеки ден пробуждането на новата класа към живота и борбата на Изток (Япония, Индия, Китай) – стотиците милиони хора, които съставляват по-голямата част от световното население на Земята и които поради историческото си бездействие, и историческия си сън досега са помагали за застоя и гниенето в много напреднали държави на Европа – всеки ден се пробуждат все  нови народи и новите  класи, като по този начин потвърждават  марксизма. Разбира се, работата върху такова изследване, такава интерпретация и такава пропаганда на хегеловата диалектика е изключително трудна и, несъмнено, първите опити в това отношение ще бъдат свързани с грешки. Но само този, който не прави нищо, не греши. Въз основа на това как Маркс прилага материалистично разбираната диалектика на Хегел, ние можем и трябва да развием тази диалектика от всички страни. „ Включително да се отпечатат откъси от основните произведения на Хегел, „да се интерпретират материалистично, като се коментират примерите за използването на диалектиката при Маркс, както и онези примери за диалектиката в областта на икономическите, политическите отношения, които стават в най-новата история, особено в  съвременната империалистическа война и революцията , които са многобройни“. От тази гледна точка трябва да се разгледат както всички теоретични трудове на Ленин, създадени от него след завършването на основния си конспект върху„Науката логика” на Хегел, така и върху революционната творческа дейност на работническата класа и нейната партия за създаването и използването им  от съветската власт за изграждане на комунистическо общество, стогодишнината от създаването на което прогресивното човечеството отпразнува през 2017г.

В конспекта си за хегеловата „Науката логика” В.И. Ленин изяснява за себе си и за бъдещите поколения марксисти, че „ е невъзможно да се разбере напълно Капиталът на Маркс и особено първата му глава, без да е проучена и разбрана цялата логика на Хегел“. Затова може да се обобщи, че без извършената във „Философски тетрадки“ теоретична и практическа дейност на Ленин,  тя не би била толкова плодотворна.

Материалистическата диалектика му помогна да обоснове, че империализмът е етап от развитието на капитализма, че е последният етап на – умиращия и разлагащ се капитализъм; че на този етап неравномерното икономическо развитие, характерно за стоковото производство, се превръща в закон за неравномерното развитие в капиталистическите страни; че следователно социалистическата революция ще се осъществи не едновременно във всички напреднали страни на капитализма, както смятат К. Маркс и Ф. Енгелс, а в една отделна държава; че най-острите империалистически противоречия, борбата на империалистическите страни помежду си за разделянето и преразпределението на света създават благоприятни условия за успешното изграждане на социализма в страната, извършила първата социалистическа революция; че държавно-монополистичнят капитализъм е стъпка в развитието на империализма, между който и социализма няма междинни; че при капитализма има тенденция към превръщането на единния  капиталистически монопол в империализъм, но  ако тя се насочи в полза на целия народ, би означавала социализъм; че империализмът е в навечерието на социалистическата революция.

В И. Ленин обосновава, че при империализма светът е навлязъл в ерата на пролетарските революции и диктатурата на пролетариата, и най-прогресивната класа в тази ера е работническата класа, създадена от самия капитализъм, така че на капитализмa в тази епоха му предстои да се превърне в своята противоположност – в комунизма, в първата си фаза – социализмa, носещ родилните петна на капитализма в икономически, морален и умствен план и с помощта на диктатурата на пролетариата, преодолявайки ги се превръща в пълен комунизъм.

Диалектическият материализъм, приложен към историята, тоест историческият материализъм, изисква необходимостта и неизбежността на историческите сътресения да се извеждат не от желанията и намеренията на социално обективно икономически заинтересованите от тях обществени сили, а от онези промени, които се случват в общественото производство и предопределят икономическото положение на класите и обстоятелствата, условията и резултатите от тяхната класова борба. Такава е историко-материалистическата интерпретация на позицията, съдържаща се в Учението за същността на Хегел, че когато се създадат всички условия за някаква същност на материята, тя се появява. Оттук следва, че превръщането на империализма в неговата противоположност – в комунизъм, т.е. в комунистическа революция, съставлява съдържанието на тази епоха, което се определя от икономическата същност на империализма. Следователно икономическият анализ на империализма е ключът към разбирането и изпълнението на прогресивните задачи, стоящи пред работническата класа в ерата на империализма и пролетарските революции, ерата на прехода на човечеството от капитализъм към комунизъм. Икономическото обосноваване на стратегията за борба на работническата класа в съвременната епоха е най-дълбокият смисъл и значение на творбата на Ленин „Империализмът като най-висш стадий на капитализма“.

В разглежданата ленинска работа е показано и доказано, че „частната собственост, основана от труда на дребния собственик, свободната конкуренция, демокрацията – всички тези лозунги, с които капиталистите и тяхната преса заблуждават работниците и селяните, са оставени далеч назад. Капитализмът е прераснал в световна система за колониално потисничество и финансово задушаване от шепа „напреднали“ държави от по-голямата част от световното население. И разделянето на тази „плячка“ се разпределя между 2-3 мощни хищници по целия свят, въоръжени от главата до петите “. Ленин пише: „Както е доказано в тази книга, сега капитализмът е шепа (по-малко от една десета от световното население, при най-„ щедрото “ и преувеличено изчисление то е по-малко от една пета) особено богати и мощни държави, които ограбват целия свят – като просто„ печатат купони “”.

Въз основа на данни от преброяванията в промишлеността, В.И. Ленин заявява, че „огромният растеж на индустрията и учудващо бързият процес на концентрация на производството във все по-големи предприятия са една от най-характерните черти на капитализма“. Тази „концентрация, на определен етап от своето развитие, сама по себе си  се доближава, би могло да се каже, до монопола. И „превръщането на конкуренцията в монопол е едно от най-важните явления – ако не и най-важното – в икономиката на съвременния капитализъм“. В И. Ленин също прави важно наблюдение, че „когато Маркс пише своя „ Капитал “, свободната конкуренция изглеждаше за по-голямата част от икономистите като  „ закон на природата “. Държавната наука се опита да убие чрез конспирация на мълчанието делото на Маркс, който чрез теоретичен и исторически анализ на капитализма доказа, че свободната конкуренция поражда концентрация на производство и тази концентрация на определен етап от своето развитие води до монопол. Сега монополът стана факт ”. Нещо повече, „генерирането на монопол чрез концентрация на производство като цяло е общ и основен закон на съвременния етап на развитие на капитализма“ . Капитализмът се превърна в империализъм.

При империализма „това съвсем не е същото като старата свободна конкуренция на разпокъсани и непознати помежду си собственици, които произвеждат за продажба на непознат пазар. Концентрацията е достигнала точката, че е възможно да се направи приблизителна сметка за всички източници на суровини  и материали (например желязна руда) в дадена държава и дори, както ще видим, в редица страни, по целия свят. Такова счетоводство не само се извършва, но тези източници се изземват от една страна от гигантските  монополни съюзи. Прави се приблизителна сметка за размера на пазара, който е „разделен“ помежду си, по споразумение, на тези съюзи. Обучената работна сила се монополизира, наемат се най-добрите инженери, изземват се железници и средства за комуникация – железопътни линии в Америка, корабни компании в Европа и Америка.      Капитализмът в своя империалистически етап се доближава много до най-всеобхватната социализация на производството; той привлича капиталистите, така да се каже, против тяхната воля и съзнание, в някакъв нов социален ред, преминавайки от пълната свобода на конкуренцията към пълна социализация. Производството става обществено, но присвояването остава частно.  Обществените средства за производство остават частна собственост  на малък брой лица. Общата рамка на официално признатата свободна конкуренция остава и потискането от няколко монополисти върху останалото население става сто пъти по-трудно, по-осезаемо и непоносимо ”.

При империализма „развитието на капитализма е стигнало дотам, че макар, че стоковото производство все още„ царува “и се смята за основа на цялата икономика, в действителност то вече е подкопано“.

Банките преобразуват неактивния паричен капитал в активен, т.е. печеливш, събирайки всички и всякакъв вид парични доходи, като ги предоставят на разположение на капиталистическата класа. „С развитието на банковото дело и съсредоточаването му в няколко институции, банките израстват от скромната роля на посредници до всемогъщи монополисти, които контролират почти целия паричен капитал на цялата съвкупност от капиталисти и дребни собственици, както и повечето средства за производство и източници на суровини в дадена държава и като цяло в редица страни. Това превръща многото скромни посредници в шепа монополисти и е един от основните процеси на превръщането на капитализма в капиталистически империализъм ”. С концентрацията на капитала и нарастването на оборота на банките тяхното значение се променя коренно. „Разпръснатите капиталисти съставляват един колективен капиталист. Поддържайки текущата сметка за няколко капиталисти, банката извършва привидно чисто техническа, изключително спомагателна операция. И когато тази операция нарасне до гигантски размери, се оказва, че шепа монополисти подчиняват търговските и индустриалните операции на цялото капиталистическо общество, получавайки възможност – чрез банкови връзки, чрез разплащателни сметки и други финансови транзакции – първо да научат точно състоянието на нещата от отделните капиталисти, след това да ги контролира, да им влияе чрез разширяване или стесняване, улесняване или възпрепятстване на кредита и накрая напълно да определи съдбата им, да определи тяхната доходност, да ги лиши от капитал или да им даде възможност да увеличат капитала си бързо и в огромни мащаби и т.н.

В каква посока в крайна сметка се развива регулаторната роля на банките? В И. Ленин отговаря на този въпрос, опирайки се на Маркс: „Банките създават в обществен мащаб форма, но именно  само форма на общо счетоводство и общо разпределение на средствата за производство“, пише Маркс преди половин век в „Капиталът“ … Данните, които сме дали за нарастването на банковия капитал, за увеличаването на броя на канторите и клоновете на най-големите банки, броя на техните сметки и т.н. ни показват конкретно това „общо счетоводство“ на цялата класа на капиталистите, и дори не само на капиталистите, за да могат банките да събират поне временно всичките видове парични доходи на дребните собственици и служители и на незначителен горен слой работници. „Общото разпределение на средствата за производство“ е това, което нараства, от формалната страна на въпроса, от съвременните банки“. Съответно, „зоната на действие на автоматично функциониращите икономически закони се стеснява и сферата на съзнателното регулиране чрез банките се разширява изключително много“.

  „Концентрацията на производството; монополите, които израстват от него; сливането или срастването на банките с индустрията е историята на появата на финансовия капитал и съдържанието на това понятие. Ленин показва, че „господството“ на капиталистическите монополи става неизбежно в общата обстановка на стоковото производство и частната собственост, и  управлението на финансовата олигархия “.

Изучавайки богатия статистически материал, представен в книгата, можем ясно да видим „как частните и държавните монополи се преплитат в ерата на финансовия капитал, тъй като и двете всъщност са само отделни връзки на империалистическата борба между най-големите монополисти за разделението на света“. Ленин обяснява, че „капиталистите разделят света не поради особената си злоба, а защото постигнатото ниво на концентрация ги принуждава да поемат по този път с цел получаване на печалба; в същото време го разделят „според капитала”, „според силата” – не може да има друг начин за разделяне в системата на стоковото производство и капитализма ”. С установяването на империализма в света, „за първи път светът вече беше разделен, така че предстоят само преразпределения. Преходът се извършва от един „собственик” към друг, а не от нямащ собственост към „собственик”. В същото време преразпределението изобщо не трябва да бъде формално. „Финансовият капитал е толкова голям, би могло да се каже, че е решаваща сила във всички икономически и всички международни отношения, който той е в състояние да подчини на себе си и всъщност да подчини дори държави, които се радват на пълна политическа независимост“. И на световната сцена „свободният пазар все повече се отдалечава в миналото, монополистичните синдикати и тръстове го съкращават всеки ден“. Империализмът се характеризира със „съревнованието на няколко големи държави в стремежа си към хегемония, т.е. до завземането на земи не толкова директно за себе си, колкото да отслаби врага и да подкопае неговата хегемония ”.

В И. Ленин подчертава в книгата си, че „империализмът е израснал като развитие и пряко продължение на основните свойства на капитализма като цяло. Но капитализмът се превърна в капиталистически империализъм едва на определен, много по-висок етап от своето развитие, когато някои от основните свойства на капитализма започнаха да се превръщат в своята противоположност, когато чертите на преходната ера от капитализма към по-висша социално-икономическа структура се формираха и разкриха в цял икономически ред”. В И. Ленин пише: „Монополът е преход от капитализъм към по-висш строй. Ако беше необходимо да се даде възможно най-краткото определение на империализма, тогава трябва да се каже, че империализмът е монополистичната  степен на капитализма ”. По-пълното определение на империализма звучи така: „Империализмът е капитализъм на онзи етап от развитието, при който се оформя управлението на монополите и финансовия капитал, износът на капитал придобива изключително значение, започва разделянето на света от международните  тръстове и приключва разделянето на цялата територия на земята от най-големите капиталистически държави“. „Преходът от количеството към качеството, преходът на развития капитализъм към империализма“ се осъществи.

В същото време, показва Ленин, империализмът е етап на капитализма, характеризиращ се с паразитизъм и загниване. На английски капиталистът, който иска да вкара капитала си, се нарича „с една дума: „ инвеститор “-   „ пласьор “, „рентиер“. Използвайки примера на Англия, Ленин показва, че „ доходът от рентата е пет пъти по-висок от дохода на външната търговия в най – „търговската“ държава в света! Това е същността на империализма и империалистическия паразитизъм ”.

Този паразитизъм влияе и върху работническото движение: „Империализмът, означава разделение на света и експлоатация …, което означава монополно високи печалби за шепа от най-богатите страни, създава икономическа възможност за подкупване на състоятелните слоеве на пролетариата и по този начин подхранва, формализира, засилва опортюнизма. Не трябва да се забравят само онези сили, които се противопоставят на империализма като цяло и на опортюнизма в частност. “ Сред чертите на империализма, отбелязани от Ленин, е„ намаляване на емиграцията от империалистическите страни и увеличаване на имиграцията (пристигането на работници и презаселването) в тези страни от по-изостанали страни, с по-ниски заплати “.

Много важна е идеята на Ленин, че „при капитализма няма друго основание за разделяне на сфери на влияние, интереси, колонии и т.н., с изключение на отчитането на силата на участниците в разделението, силата на общо икономическите, финансовите, военните и т.н. А силата варира неравномерно между тези участници в разделянето, тъй като не може да има еднакво развитие на отделни предприятия, тръстове, индустрии, страни при капитализма … Мирните съюзи подготвят войни и от своя страна израстват от войни, обуславяйки се взаимно, пораждайки промяна във формите на мирна и немирна борба от една и съща почва на империалистически връзки и взаимоотношения между световната икономика и световната политика ”.

Ленин подчертава: „Империализмът е ерата на финансовия капитал и монополите, които навсякъде носят стремежа към господство, а не към свобода. Реакцията е навсякъде при какъвто и да е политически ред, крайното изостряне на противоречията и в тази област, са резултат от тези тенденции. Националният гнет и желанието за анексии също стават особено остри, т.е. до нарушения на националната независимост (тъй като анексирането е нищо повече от нарушение на самоопределението на нациите) “. В същото време, „не само в новооткритите, но и в старите страни, империализмът води до анексиране, до увеличаване на националния гнет и, следователно, до засилване на съпротивата“. Преминавайки към най-важния въпрос за историческото място на империализма, В.И. Ленин пише: „Видяхме, че по своята икономическа същност империализмът е монополистичен капитализъм. Само това определя историческото място на империализма, тъй като монополът, който се разраства върху  основата на свободната конкуренция и именно от свободната конкуренция, е преход от капиталистическата към по-висока социално-икономическа структура”.

Монополистическият капитализъм изостри всички противоречия на капитализма. „Това изостряне на противоречията е най-мощната движеща сила за преходния исторически период, започнал с окончателната победа на световния финансов капитал. Монополите, олигархията, стремежът им към господство вместо желанието за свобода, експлоатацията на все по-голям брой малки или слаби нации от малка шепа от най-богатите или най-силните нации – всичко това е породило онези отличителни черти на империализма, които го принуждават да се характеризира като паразитен или разлагащ се капитализъм. Все по-ясно се очертава като една от тенденциите на империализма, създаването на „рентиерска държава“, лихварска държава, чиято буржоазия живее все повече, като изнася капитали и „печата купони“. Би било грешка да се смята, че тази разлагаща се тенденция изключва бързия растеж на капитализма; не, отделни отрасли на индустрията, отделни слоеве на буржоазията, отделни държави в епохата на империализма се проявяват с по-голяма или по-малка сила едната или другата от тези тенденции. Като цяло капитализмът расте неизмеримо по-бързо от преди, но този растеж не само става като цяло по-неравномерен, но неравномерността се проявява и по-специално в загниването на страните, които са най-мощни капиталистически ”. Именно в тези страни опортюнизмът се проявява най-силно в работническото движение. „Получаването на монополно високи печалби от капиталистите в една от многото индустрии, една от многото държави и т.н. им дава икономическа възможност да подкупват отделни слоеве от работниците и временно и доста значително малцинство от тях, привличайки ги на страната на буржоазията на даден отрасъл или дадена нация срещу всички останали. И засиленият антагонизъм на империалистическите нации спрямо разделението на света засилва този стремеж. Това създава връзка между империализма и опортюнизма, който се проявява най-рано и най-ясно в Англия поради факта, че някои империалистически черти на развитието са били наблюдавани тук много по-рано, отколкото в други страни”. Но, подчертава Ленин, „особената скорост и особено отвратителното развитие на опортюнизма изобщо не гарантира трайната му победа, както бързината на развитието на злокачествен абсцес върху здрав организъм може само да ускори пробива на абсцеса, освобождаването на организма от него. Най-опасни в това отношение са хората, които не искат да разберат, че борбата срещу империализма, ако не е неразделно свързана с борбата срещу опортюнизма, е празна и фалшива фраза ”.

В И. Ленин подчертава, че „от всичко казано по-горе за икономическата същност на империализма следва, че той трябва да бъде характеризиран като преходен, или по-скоро умиращ капитализъм“. Какво означава това? „Когато голямото предприятие стане гигантско и систематично, въз основа на точно отчитане на масовите данни, то организира доставката на първоначалната суровина в размер: 2/3 или 3/4 от общия брой, необходим за десетки милиони население; когато транспортирането на тези суровини до най-удобните производствени точки, понякога разделени със стотици и хиляди мили една от друга, се организира систематично; когато от един център се изхвърлят всички етапи на последователната обработка на материала, до получаването на редица разновидности на готовите продукти; когато разпространението на тези продукти се извършва съгласно един план между десетки и стотици милиони потребители (продажба на керосин както в Америка, така и в Германия от американския „Керосин тръст“); – тогава става очевидно, че сме изправени пред социализацията на производството; … – че частните и частнособственическите отношения на собственост представляват черупка, която вече не съответства на съдържанието, която неизбежно трябва да изгние, ако нейното премахване се забави изкуствено – която може да остане в гниещо състояние за относително дълго време (най-лошият край е, ако възстановяването от опортюнистичния абсцес се проточи), но което неизбежно ще бъде елиминирано ”. Тези фундаментални икономически изводи, направени в работата „Империализмът като най-висш стадий на капитализма“, служеха на В.И. Ленин като основа за развитието на теорията на социалистическата революция и за нейното прилагане на практика.

Нека се обърнем към статията на В.И. Ленин „Военна програма на пролетарската революция“, написана през септември 1916г. В нея Ленин пише: „Социализмът, победител в една държава, в никакъв случай не изключва всички войни наведнъж. Напротив, той ги приема.   Развитието на капитализма протича изключително неравномерно в различните страни. Не може да бъде иначе в случая на стоковото производство. Оттук и неизменният извод: социализмът не може да спечели едновременно във всички страни. Той ще спечели първоначално в една или няколко държави, докато останалите ще останат буржоазни или до буржоазни за известно време. Това трябва да предизвика не само търкания, но и пряко желание на буржоазията в други страни да смаже победоносния пролетариат на социалистическата държава. В тези случаи войната от наша страна би била законна и справедлива. Това би била война за социализма, за освобождението на други народи от буржоазията. Енгелс е бил абсолютно прав, когато в писмото си до Кауцки на 12 септември 1882 г. директно признава възможността за „отбранителни войни“ от вече победилия социализъм. Той имаше предвид точно защитата на победилия пролетариат срещу буржоазията на други държави. Само след като сме свалили, окончателно победили и експроприирали буржоазията по целия свят, а не само в една държава, войните ще станат невъзможни. И от научна гледна точка би било напълно погрешно и напълно нереволюционно, ако избягваме или пренебрегваме точно най-важното: потискането на съпротивата на буржоазията – най-трудната, най-взискателната борба при прехода към социализъм. „Социалните“ свещеници и опортюнисти винаги са готови да мечтаят за бъдещ мирен социализъм, но те се различават от революционните социалдемократи именно по това, че не искат да мислят и да обмислят ожесточената класова борба и класовите войни, за да осъзнаят това прекрасно бъдеще “.

Ленин е гений. Той е гений, защото със своята титанична дейност  тласна човечеството напред. И той успя да направи това благодарение на факта, че стоеше на раменете на гиганти като Хегел, Маркс и Енгелс.

В И. Ленин осъзнава и винаги подчертава, че основното в учението на К. Маркс и Ф. Енгелс е учението за диктатурата на пролетариата. Самият Маркс пише за това в писмо до Джоузеф Вайдемайер на 5 март 1852 г .: „Що се отнася до мен, не е моя заслугата, за откриването съществуването на класите в съвременното общество, нито тази, че открих тяхната борба помежду им, те не ми принадлежат. Буржоазните историци, много преди мен, очертаха историческото развитие на тази класова борба, а буржоазните икономисти – икономическата анатомия на класите. Това ново, което направих, беше да докажа следното: 1) че съществуването на класите е свързано само с определени фази от развитието на производството, 2) че класовата борба непременно води до диктатурата на пролетариата, 3) че самата тази диктатура е само преход към премахването на всички класи и към общество без класи ”.

Работейки на брега на езерото Разлив през юли 1917 г. по книгата си „Държавата и революцията“, В.И. Ленин използва своята т. нар. „Синя тетрадка“, в която събира всичко, което е от основно значение в учението на Маркс и Енгелс по въпроса за държавата и диктатурата на пролетариата.

В книгата си „Държавата и революцията“ и в другите си творби Ленин последователно преследва идеята, че не е марксист този, който не стига до признаването на класовата борба до признаването на диктатурата на пролетариата.

В своята работа „Великият почин“ той специално подчертава, че диктатурата на пролетариата е необходима не само за периода на преход от капитализъм към комунизъм, но и през цялата първа фаза на комунизма, при социализма, чак до пълното унищожаване на класите и по този начин прехода на комунизма към по-висока фаза, в която вече няма да има никакви класови различия, никакво социално неравенство, включително неравенство между града и селото, между хората на  физическия и умствения труд.

В тази работа Ленин описва първата фаза на безкласовото общество – социализма – с противоречивата формула, характерна за диалектиката: „социализмът е унищожаване на класите“, която изразява класовата борба на трудещите се, водени от работническата класа, упражняваща своята диктатура, за премахване на всички родилни  белези и отпечатъци от старото капиталистическо общество, които все още се срещат в най-ниската фаза на комунизма – при социализма.

Диалектичното противоречие, изразено с формулата „социализмът е унищожаване на класите“, без диктатурата на работническата класа се осъществява връщането към класовото общество – капитализъм, което се потвърждава от възстановяването на капитализма в СССР.

Последователно провежданата  диктатура на пролетариата гарантира разрешаването на противоречието между безкласовата природа на комунизма и съществуването на класовите различия в първата му фаза по линията на прехода от социализма като неразвит, непълен комунизъм към пълен комунизъм.

Такава е диалектиката на развитието на социализма в пълен комунизъм и В.И. Ленин успява да изрази тази диалектика, защото изучава диалектиката както Хегел. А онези, които не са изучавали диалектика по Хегел, не можаха да запазят придобивките на социализма и ги предадоха под натиска на реакцията и лъжите. Всеки, който е изучавал диалектиката на Хегел, разбира, че същността се намира в рамка и формата е от съществено значение. Променете формата и може да загубите същността. Следователно Ленин смята за свой теоретичен и практически дълг да предаде на руското и световното комунистическо и работническо движение идеята, че органите на властта, създадени на базата на производствените единици, а не на териториалните области, Съветите, по своята същност са организационна форма на диктатурата на пролетариата, а не странна черта на пролетарската революция в Русия.

В своя труд „Тезиси и доклад за буржоазната демокрация и диктатурата на пролетариата” на 1-вия конгрес на Комунистическия интернационал на 4 март 1919 г. В.И. Ленин пише: „Старата, т.е. буржоазната демокрация и парламентаризмът бяха организирани по такъв начин, че масите на трудещите се бяха много отчуждени от административния апарат. Съветската власт, т.е. диктатурата на пролетариата, от друга страна, е структурирана по такъв начин, че да приближи масите на работещите хора до административния апарат. На същата цел служи обединяването на законодателната и изпълнителната власт при съветската организация на държавата и замяната на териториалните избирателни райони с производствените единици, като завод, фабрика ”.

В Ленинската програма на РКП (б) е записано: „Съветската държава приближава държавния апарат до масите и чрез факта, че избирателната единица и основната единица на държавата не е териториален окръг, а производствена единица (завод, фабрика)“ .

В брошурата на Ленин „Писмо до работниците и селяните за победата над Колчак“ се казва: „Съветската власт всъщност означава диктатурата на работническата класа“. В статията „Непосредствените задачи на съветската власт“ дава точна диалектическа формулировка: „Съветската власт не е нищо друго освен организационна форма на диктатурата на пролетариата“. Съветската власт и диктатурата на пролетариата са свързани като форма и същност и този извод, по точно, има универсален, световен характер като закономерност на социалистическата революция, изграждането на социализма и развитието на социализма до пълен комунизъм. Последователното прилагане на тази фундаментална позиция е гаранция за нови победи за световното комунистическо и работническо движение.

Такава е диалектиката на превръщането на империализма като най-висшия етап на капитализма в неговата противоположност, разкрита от Ленин.

Стоте години, изминали от публикуването на книгата на Ленин „Империализмът като най-висш стадий на капитализма“, потвърдиха дълбочината и далновидността на изследванията на Ленин. Великата октомврийска социалистическа революция, поражението на фашистка Германия от Съветския съюз постави основата за формирането на световната система от социалистически държави. Контрареволюцията и временното възстановяване на капитализма в СССР и в европейските страни на Съвета за икономическа взаимопомощ, дошли поради опортюнизма и ревизионизма на техните лидери и оттеглянето им от марксизма-ленинизма, забавиха, но не могат  да спрат развитието на системата на социалистическите държави. Днешният свят вече не може да бъде описан като свят на империализма. Той е разделен на две противоположни световни системи. В момента системата на социалистическите държави, чието население е около един и половина милиарда души, включва страни като Китайската народна република, Социалистическата република Виетнам, Корейската народно-демократична република, Куба и Лаос, които успешно изграждат своя икономически потенциал и защитават държавната си независимост от интригите и директните военни заплахи на империалистическите хищници, водени от САЩ.

Борбата на работническата класа за революционната трансформация на империализма в комунизъм не може да бъде спряна!

превод Милчо Александров

Tags: