Марксистко-ленинската теория за световната комунистическа революция– е съставна част от теорията на научния комунизъм

Против извращаването историята  на Коминтерна

Т И  Ябров

  Скъпи другари!

  Историята на Комунистическия Интернационал, и особено ролята на Ленин, на партиите  по-силни в подготовката, проверена в практиката, за тях тази световна революционна организация винаги е била и си остава постоянно  обект на огромно идеологическо противоборство.

  Карл Маркс, Фридрих Енгелс и В И  Ленин във всичките си произведения и във всички етапи на политическата си дейност разсъждаваха върху революционния преход от предисторията на човечеството към цялостната човешка история, – като световна. При това не се изключваше, а се предполагаше възможността за възникване на началните форми на новото общество в няколко или дори в една страна. Както казва К Маркс, пролетариатът трябва първо да победи буржоазията преди всичко в националните граници. Този извод е напълно обоснован и развит от  В И Ленин, но вече като закономерност за възможността за победата на социализма в епохата на империализма първоначално в няколко или дори в една страна и за невъзможността тя да победи едновременно в повечето или във всички страни.

  Но нито К Маркс, нито  Ф  Енгелс, и, по-късно, В И  Ленин не смятаха този извод нито за завършен, нито за непременно необходим при победата на социализма. В И Ленин съществено коригира условията в новата теория за световната комунистическа революция, но, съвсем, не в посока на «местния комунизъм» в една страна. Точно обратното, – в посока на разширяване на мащабите на процесите: „Всички наши усилия се прилагат, за приближаването и сливането с монголците, персийците, индийците, египтяните, ние смятаме, че дълго време  социализмът в Европа ще бъде друг» – пише В И Ленин.

  Не  класиката на марксизма-ленинизма е виновна за това, че тяхната фундаментална идея и теория на движението към комунизма като цяло, се оказа дадена на откуп при отвратителните троцкисти, те нанесоха огромна вреда на международното комунистическо движение.

  Понятието «световна революция» е най-важната съставна част от теорията на научния комунизъм и е в един ред с такива основни понятия на марксизма, като обществено-икономическа формация, освободителна мисия на работническата класа, диктатурата на пролетариата, пролетарски интернационализъм и др. И това ново, което внесе В И  Ленин в края и в първите години след победата на Великия Октомври се състои в развитието на марксистката теория за световната комунистическа революция.

  Именно тази теория стана привлекателна за партиите на другите компартии и за Коминтерна  като ръководство за действие. Ние сме длъжни да продължим голямото дело на световната революция, но за това трябва да овладеем марксизма като всестранно разработената теория, като наука. Можем ли да кажем, че вече изпълнихме тази задача? Има ли у нас пълно разбиране на това, което се обяснява със световния характер на тази революция; означава ли че всички признават обоснованата от В И  Ленин възможност за нейната победа  първоначално в няколко или дори в една страна като отрицание на първоначално разработеното предположение от К Маркс и Ф Енгелс в теорията за световната комунистическа революция, и каква е ролята в този световен революционен процес на Коминтерна?

  Капитализмът, както е известно, се оформи като световен начин на производство, върху производствените сили, които бяха тясно в националните граници. Той първо създаде световния пазар, след това световната икономика и финансите, а също и неговото дете и неговия гробокопач – световната работническа класа. По този начин, капитализмът в своето развитие стана обективна световна основа на световния характер на комунистическата революция. Понастоящем тази основа се използва за господството на транснационалните монополи, които произвеждат повече от половината от световния брутен продукт. Затова  международният характер на революционния процес и класовата борба произлиза от обективните закономерности на самия капитализъм.

  Коминтернът, това е инструмент, орган, а още по-вярно организационен център (Роза Люксембург), който е призван да се приложи в практиката за силата на революционните действия, за да се получат резултати в изпълнението на задачите на закономерния процес в световната пролетарска революция. Или целта на марксизма, целта на идеологията и дейността на комунистическите и работническите партии – това е изграждането на комунистическото общество което ще смени  старото капиталистическо антагонистично общество, което поставя началото на новия етап на историята – историята на  световното общество на човечеството! (по определението на    К Маркс).

  За съжаление, Коминтерновската проблематика в съветската историческа наука не беше доведена до край, в новите години се появиха няколко интересни изследователски работи, но създаването на обобщаващ труд по историята и същността на дейността на Коминтерна не беше създаден.

  След разпускането на  Коминтерна в продължение на почти четвърт век изобщо не излезе някаква значима работа на тази тема.

  След възстановяването на капитализма в Русия много документи на Коминтерна (в това число и секретни) бяха продадени на чужди структури от ЦРУ и ФБР и др. Това доведе до манипулации с документи, особено с архивираните от секретните фондове, в надпреварата за факти по предварително създадени схеми,  за извличане на отделни факти, както и широко практикувания метод, така нареченото «изрязване». В резултат на това не само се смесват акцентите, въвежда се по-дълъг смисъл и значение на документите, изграждат се различни фалшификации на историята на световното революционно движение и Коминтерна.

  Фактически това свидетелства за новия етап на идеологическата класова борба, когато под формата на обнародване на неизвестни документи, чрез тези фалшификати, се извършва дискредитиране на комунистическата история и трудовото движение, създава се  научно подобна база за развързване на антикомунистическите истерии, обосноваване на приемането на антикомунистически закони и резолюции както на национално (Прибалтика, Украйна, Полша, Грузия и други), така и на международно ниво. Ярък пример за това  беше– неотдавнашната антикомунистическа резолюция на Европарламента, приравняваща комунизма с фашизма. По този начин се създава база за забрана на партии, физическото преследване на комунистите, в това число и за оправдаване на наказателните операции в Донбас.

  В тези условия за комунистическите и работническите партии на Източна Европа напълно, отново възниква необходимостта от овладяване на съчетаването на опита с нелегалната работа за защита на своите организации и кадри. Ние се надяваме, че нашите приятели от партиите, запазили този опит, ще ни помагат по тези въпроси.

  Буржоазната пропаганда използва публикации на псевдоучени – идеологически слуги на империализма, провеждат «научни» конференции за 100-годишнината на ВОСР, за 200-годишнината от деня на рождението на К Маркс и за 100-годишната на Коминтерна, водят идеологическа атака срещу комунистическата теория, идеологията и дейността на компартиите за борба със съвременното комунистическо движение. Като  пример от този род служат материалите на международната научна конференция, проведена в Москва през 2019 г. по инициатива и финансова подкрепа на фонда при президента на Русия и други международни дарения, посветена на 100-годишнината на Коминтерна «ДЯСНАТА АЛТЕРНАТИВА ПРЕЗ XX ВЕК: ДРАМА НА ИДЕИТЕ И СЪДБИТЕ НА ХОРАТА », – нейната програма и представените  доклади, бяха въведени в Интернет. Изводът на тази «научна конференция» е  такъв: Коминтернът, това е насилствен износ на революции, разгарящ класовата ненавист и носещ на народите разрушения и страдания.

  Пред комунистическите и работническите партии наново се възстановява задачата да се борят с тази идеологическа борба на буржоазията, която изисква и опора в архивните исторически документи, без които е невъзможно доказателствено да се противопоставят на тази идеологическа диверсия, да се противопоставят на опортюнизма, вървящи заедно в  буржоазната пропаганда за извращаването на историческата роля на Коминтерна, поставя нови задачи за международна борба с комунистическите и работническите партии в съвременните условия, с тяхната революционна стратегия и мобилизира пролетариата на решителната борба срещу капиталистическото робство.

  Ние трябва да се ръководим от заветите на В И  Ленин, формулирани по време на Третия конгрес на Коминтерна: главното в световното комунистическо движение е –  да се научим  да побеждаваме!

  За нас това означава: да владеем революционната теория на марксизма и да се  научим  да я прилагаме на практика в класовата борба, за организиране на победата на световната комунистическа революция.

  Пролетарии от всички страни, съединявайте се и побеждавайте!

  Да живее победата на световната пролетарска революция!

Превод Милчо Александров