ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ В ДОКЛАДА ЗА РАБОТАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КНР

Източник „Женмин жибао“ 05/03/2024, 11: 36

На 5 март премиерът на Държавния съвет на Китайската народна република Ли Цян прочете доклад за работата на правителството на 2-рата сесия на 14-тото свикване на Общокитайското събрание на народните представители. По-долу са поместени основните точки на доклада:

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ЗА 2024 Г.

  Ръстът на БВП ще бъде около 5%.

  Увеличението на заетото население в градовете ще надхвърли 12 милиона души.

  Ръстът на индекса на потребителските цени се очаква да бъде около 3%.

  Обемът на зърнопроизводството ще остане над 650 млн. тона.

  Енергийната интензивност на БВП ще намалее с около 2,5%.

ЗАДАЧИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА 2024 Г

  Умерено увеличаване на динамиката на активна финансова политика с цел подобряване на нейното качество и ефективност. Бюджетният дефицит спрямо БВП е планиран на 3%. Обикновените разходи на обществения бюджет ще бъдат 28,5 трилиона юана, което е с 1,1 трилиона юана повече от миналата година.

  Активно увеличаване на ефективните инвестиции. Предвижда се емитирането на целеви облигации на местните власти в размер на 3,9 трилиона юана. Тази година се планира да бъдат отпуснати инвестиции в размер на 700 милиарда юана от централния бюджет.

  От тази година се планира непрекъснато да се издават ултра-дългосрочни специални държавни облигации за няколко години, предназначени да изпълняват ключови правителствени стратегии и да увеличат възможностите за сигурност в ключови области. През 2024 г. ще бъдат емитирани специални държавни облигации в размер на 1 трилион юана.

  Активно внедряване на нововъзникващи индустрии и индустрии на бъдещето. Необходимо е да се разработи програма за развитие на индустриите на бъдещето, да се открият нови области на развитие в области като квантовите технологии и науките за живота и да се създадат редица напреднали зони за развитие на индустриите на бъдещето.

  Интензивно насърчаване на иновативното развитие на цифровата икономика. Интензифициране на технологичните разработки и тяхното прилагане в областта на големите данни и изкуствения интелект, прилагане на плана за действие „Изкуствен интелект плюс“.

  Стимулиране на устойчив растеж на потреблението. Стабилизиране и разширяване на традиционното потребление, подпомагане и насърчаване на покупките, замяната и съживяването на търсенето на интелигентните свързани нови енергийни превозни средства, електронни продукти и други дълготрайни стоки.

  Подобряване на механизма за дългосрочно предотвратяване и контрол на риска. Подобряване на основните системи, управляващи търговския жилищен сектор, за да се отговори както на непосредствените жилищни нужди на населението, така и на техните различни нужди от подобрени жилищни условия.

  Предприемане на комплексни мерки за стабилизиране на заетостта и повишаване на доходите на населението. Необходимо е да се предприемат още по-ефективни мерки за насърчаване на заетостта на младите хора, за подобряване на кариерното ориентиране за тяхната трудова заетост и предприемаческа дейност.

  Засилване на усилията за осигуряване на стабилно производство на зърно и основни видове селскостопански продукти, както и за осигуряване на гарантираните им доставки. В цялата страна трябва да бъдат въведени политики за застраховане на разходите и приходите от реколтата от ориз, царевица и пшеница.

  Системно насърчаване на реформите и развитието в селските райони. Необходимо е цялостно подобряване на инфраструктурата в областта на водоснабдяването, електро и газоснабдяването, пътищата и комуникациите, както и подобряване на предоставянето на обществени услуги, интензивно създаване на инфраструктурни съоръжения като зарядни станции, логистика на студената верига и куриерските услуги.

  Активно насърчаване на нов тип урбанизация. В контекста на системното изпълнение на дейности за градско обновяване, насърчаване на изграждането на обществени инфраструктурни съоръжения, предназначени за използване както в нормално време, така и при извънредни ситуации, насърчаване на реконструкцията на „вътрешните градски селища“, ускоряване на работата за подобряване на подземната комуникационна система, съдействие при решаване на проблеми с монтажа на асансьори, организиране на паркинги и други въпроси в старите жилищни комплекси.

  Укрепване на формирането на висококачествена образователна система. Важно е да се предприемат мерки за увеличаване на висококачествените средства на основното образование и подобряване на неговото ниво, ускоряване на висококачественото и балансирано развитие на задължителното средно образование, ускоряване на интегрирането на градското и селското образование, и насърчаване на универсалния достъп до предучилищното образование, и училищното образование.

  Увеличаване на капацитета за предоставяне на здравни услуги. Нормите на държавните бюджетни субсидии за здравно осигуряване за селското и безработното градско население ще бъдат увеличени с 30 юана на глава от населението.

  Укрепване на социалната сигурност и услугите. Месечната минимална основна пенсия за старост за селските и неработещите градски жители ще бъде увеличена с 20 юана, а основната пенсия за пенсионерите ще продължи да се увеличава. Необходимо е да се подобри единното планиране на осигурителните фондове за старост в цялата страна. Разширяване на каналите за предоставяне на грижи в ранна детска възраст и образователни услуги, за да се облекчат трудностите, пред които са изправени семействата при раждането, отглеждането и възпитанието на децата.

  На високо ниво да се разшири отвореността към външния свят, насърчаването на взаимната изгода и благосъстоянието. Ограниченията за достъпа на чужд капитал до производствената индустрия трябва да бъдат напълно премахнати и достъпът  до пазара на услуги трябва да бъде разширен, включително телекомуникациите, медицинските грижи и други индустрии. Насърчаване на опростяването на процедурите за чужденци, идващи в Китай за работа, обучение и туризъм.

  Цялостно развиване на зелена и нисковъглеродна икономика. Подобряване на фискалните, финансовите, инвестиционните и ценовите политики, които подкрепят зеленото развитие, оптимизират съответните пазарни механизми, насърчават развитието на индустрията за управление на отпадъците, стимулират разработването и внедряването на съвременни технологии за пестене на енергия и намаляване на въглеродните емисии и ускоряват формирането на зелени и нисковъглеродни вериги за доставки.

(Редактор: Денг Джи, Ян Цян)

Авторските права принадлежат на вестник „Женмин жибао“. Всички права запазени.

Превод от руската версия на “Женмин жибао“ Милчо Александров