ПРОФЕСОР ВЕЛИКО КАРАЧИВИЕВ /1920-2019/

Veliko_Karachiviev2

Преди по-малко от два месеца завърши своя жизнен път най-възрастният член на нашата партия в момента-приятелят,другарят,нашият учител,комунистът Велико Димитров Карачивиев.На 8 април той щеше да навърши 99 години.Може смело да се каже,че мястото на професор Карачивиев в БКП и в комунистическото движение у нас остава в значителна степен празно.Имаме редица талантливи марксисти,но никой от тях не може да замени нашия професор.

Има едно неписано правило,че съвременниците и хората от близкото обкръжение на една значима личност не оценяват в необходимата степен нейната значимост приживе.Това обикновено става от дистанцията на времето.Чак тогава разбираме какъв шанс сме имали-да бъдем близко,да попиваме мъдрост и знания от тази личност.Това в пълна степен важи за живота и делото на проф.Карачивиев.

Още от ранна детска възраст се запознава с тежкия селски живот в родното си Старо село,Сливенско.По-късно като студент по философия в СУ „Климент Охридски”,попада за три години в затвора-за антифашистка дейност.Сблъсквайки се с „прелестите” на   „социалното зло”,както той нарича капитализма,излизайки от затвора,вече е напълно оформен комунист.След Девети септември довършва философското си образование и работи всеотдайно на всички фронтове където го изпрати партията.Не прекъсва и своето обучение.Завършва Висшата партийна школа при ЦК на БКП и остава на работа в Катедрата по философия.След това завършва и аспирантура в Катедрата по История на философията в Академията за обществени науки при ЦК на КПСС в Москва.Над три десетилетия преподава История на философията,Марксистко-ленинска философия и Научен атеизъм във Висшата партийна школа и АОНСУ при ЦК на БКП.Става и декан на факултета за чуждестранни студенти във ВПШ.Няколко години е главен специалист по философия в Комитета за висше образование и наука.Навсякъде където работи,проф.Карачивиев е непоколебим борец за чистотата на идеите на марксизма-ленинизма,решително се противопоставя на привържениците на „Пражката пролет” у нас,някои от които се представят сега за големи комунисти.След 10 ноември 1989г-отстоява твърдо и безкомпромисно правилността на делото на Маркс,Енгелс,Ленин и Сталин-на Благоев,Димитров и Червенков у нас.Отличаващ се със своята комунистическа принципност,той никога в своята дейност не се ръководеше от съображения за лична изгода и удобство.Блестящ теоретик,убедителен агитатор и пропагандатор на комунистическите идеи,проф.Карачивиев беше любимец на комунистите от Софийската организация на БКП.Със своето силно и убедително слово той вдъхновяваше комунистите и всички,които имаха щастието да го слушат.Теоретичното наследство,което ни остави проф.Карачивиев е истинска школа по марксизъм-ленинизъм.То е неоценимо богатство за БКП,за идейно-политическото израстване на комунистите.

Списъкът на публикациите на проф.Карачивиев включва:

I.НАУЧНИ МОНОГРАФИИ

 1. „Войнстващ атеизъм”.-1966г.
 2. „За марксистката методология в история на философията.”-1979г.
 3. „Кратка история на философията до марксизма”-първа част-1983г.
 4. „Кратка история на философията до марксизма”-втора част-1983г.
 5. „Религията и нейните корени”-първа и втора част-2005г.
 6. „Борбата на Благоев за марксистка философия в България”-това е кандидатската дисертация на професора,не е публикувана до сега.

II.ГЛАВИ В УЧЕБНИЦИ  ПО ФИЛОСОФИЯ

 1. „Възникване и развитие на философията като наука”-Кратък курс по философия-БКП,1969г.
 2. „Социални форми на общности”-Марксистко-ленинска философия,1976г.
 3. „Марксистко-ленинската философия и нейната роля в социалистическото общество”-Марксистко-ленинска философия,БКП,1976г.
 4. „Що е философия и нейния основен въпрос”-философия на марксизма,1980г.
 5. „Борбата на материализма и идеализма до възникване на марксизма”-Философия на марксизма,1980г.
 6. „Възникването на марксистката философия-коренен преврат в историята на философията”-Философия на марксизма,1980г.

III.НАУЧНИ СТУДИИ

1 „Философското наследство на Лудвиг Фойербах”

 1. „Ленин за корените на религията”
 2. „Относно същността и корените на религията”

4- „Относно „революционните” религиозни идеи и тяхната „прогресивна” роля”

 1. „Георги Димитров за народната демокрация”

6- „За скептицизма през 16-ти и 17-ти век във Франция”

 1. „Жан Милие-страстен атеист и утопист комунист”
 2. „Велик материалист и войнстващ атеист от 18-ти век”-послучай 250 години от рождението на Дидро
 3. „Действието на закона за отрицанието в нашето социалистическо общество”
 4. „Философско-социалистическите възгледи на Гаврил Георгиев”
 5. „Йосиф Дицген-войнствуващ материалист”

Следват десетки пропагандистки статии в периодичния печат,научно-популярни статии,десетки статии,писани след 10 ноември 1989г—издадени и неиздадени.Заслужават специален научен интерес изказванията на международни теоретични конференции и симпозиуми:

 1. „Гегель об историчности философии”-на 7-ия световен конгрес за Хегел в Берлин-1970г.
 2. „За идеологическото възпитание на студентите в България”-международен симпозиум в Лайбциг-1973г.
 3. „К вопросу партийности в истории философии”-международен симпозиум във Варна-1971г.
 4. „Марксистката партийност във философията и нейната история”-международна научна конференция в София-1971г.
 5. „Ролята на марксистката философия за създаването на пролетарска партия в България”-1981г.
 6. Множество научни беседи по радио София,в периода 1960-1980г.
 7. 12 рецензии върху научни монографии,предложени за печат на издателството на БКП в периода 1958-1982г.

Публикациите са общо 140 с над 3400 страници.

Сегашното и следващите поколения комунисти ще се учат с несравнима полза за себе си и за партията,преди всичко от великите учители Маркс,Енгелс,Ленин и Сталин,от Благоев и Димитров.Несъмнено принос в това отношение ще има и написаното от нашия професор Велико Димитров Карачивиев.

Вл.Цеков

Tags: