СТРАНИЦИ ОТ ИСТОРИЯТА – 100 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КОМИНТЕРНА

internacional

„Само интернационалният съюз на работническата класа може да осигури нейната окончателна победа.” К. Маркс

През  миналия месец се навършиха точно 100 години от основаването на Комунистическия интернационал.

Комунистическият интернационал или съкратено Коминтерн е организация обединяваща комунистическите партии от цял свят. Той осъществява своята дейност от 1919 до 1943 година. Основател и организатор на Коминтерна /III Интернационал/ е РКП/б/, начело с Ленин. Ленин е последовател на учението на Маркс и Енгелс. Приносът му за развитието на това учение е толкова голям, че с основание комунистическата теория започва да се нарича марксизъм-ленинизъм.

Коминтернът е призван да обедини работниците от различни страни по света в борбата им за унищожение на експлоатацията на човек от човека, за национално равноправие на всички народи. Конкретната работа на Коминтерна е била насочена към подобряване условията на труд, повишение на доходите, а по-късно и към създаването на единен фронт за борба против фашизма. Коминтернът се обявява против буржоазията и пропагандира построяването на социалистическо общество, където властта принадлежи на народа.

Конгресът представлява най-висшия орган на управлението на Коминтерна, на него се избира Изпълнителен комитет на Коминтерна /ИККИ/. През времето на съществуване на Коминтерна са проведени 7 Конгреса. На конгресите се обсъждат по-нататъшните действия и се взимат важни решения, които се отразяват в програмните документи и Устави.

Всички постановления, които се приемат в рамките на конгреса, са задължителни за изпълнение от членовете на комунистическите партии, влизащи в състава на Коминтерна и от други, приближени към него международни организации, такива като Червения интернационал на профсъюзите /Профинтерн, създаден 1920 г./, Селският интернационал, създаден 1923 г., Международната организация за помощ на борците за революция, създадена през 1922 г. и др.

Комунистическият интернационал на младежта /КИМ/ също влиза в състава на Коминтерна, но е отделна организация, която също провежда свои конгреси. Той е създаден през 1919 г. с цел обединението на всички младежки движения по света, симпатизиращи на комунистическите партии. Работата на КИМ е насочена към защитата на икономическите и политическите интереси на младежта, а по-късно и към участие в борбата против фашизма.

Принципите на интернационализма са неразделна част от комунистическото движение, те се противопоставят на междунационалните и расови вражди.

Голямо влияние върху дейността на Коминтерна оказва Й.В. Сталин. След смъртта на Ленин през 1924 г. той твърдо и последователно отстоява ленинския курс към построяването на социалистическото общество. Под негово ръководство и с активната дейност на редица изтъкнати дейци на международното комунистическо движение, като Г.Димитров и В.Коларов се изработва единна стратегия и тактика в революционната борба на комунистите. Коминтернът е мощна политическа сила, способна да влияе на важни събития в световната политика. Той е център за управление на ръководствата на комунистическите партии, като Съветският Съюз е реален пример за тях.

През 1943 г. Коминтерна е разпуснат по тактически съображения, свързани с разнообразните условия на борбата против фашизма в различните страни.

През всичките години на своето съществуване Коминтернът извършва активна дейност за развитието и пропагандирането на социалистическите идеи и осъществяването им на практика. Оставени са огромно количество документи с ценно историческо и научно съдържание.

К П

Tags: