С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ck-bkpНа 20.05.2018 г. в София се състоя редовен Пленум на ЦК на БКП. На Пленума освен членовете на ЦК и ресорните Председатели присъстваха и членовете на ЦКРК и на ГК на БКП в София. Доклад на тема „Организационно състояние на партията и привличане на всички комунисти в една партия – БКП” изнесе Председателят на ЦК на БКП др. Вл. Цеков. В доклада бяха подложени на остра критика допуснатите грешки и слабости в работата и предложени мерки за тяхното отстраняване.

Подобаващо място бе отделено на въпросите на единодействието на комунистите и бъдещото им обединение под знамето на БКП. Подчертана беше неудовлетвореност от досегашното единодействие като първи етап по пътя към обединението. Очертани бяха задължителните етапи по този път, а именно:

  1. Единодействие на всички комунистически партии по въпроси по които имаме сходни позиции.
  2. Преминаване на всички комунистически партии на позициите на революционния Марксизъм-Ленинизъм както в теорията,така и в практиката.
  3. Създаване на Съюз на комунистите на болшевишка основа.
  4. Организационно обединение.

Комунистическите партии се движат с различна скорост по този път, но условията налагат той да бъде пробяган в съкратени срокове. В противен случай обединението „от горе” ще си остане химера.

Изказвания направиха другарите Сп.Спасов – председател по организационните въпроси на Партията, М.Александров – председател на ЦКРК, членовете на ПБ Ст. Стоев и О. Лечев, членовете на ЦК – В.Антонов и З.Спасова.

Бяха взети решения за подобряване на работата и продължение на курса към привличане на всички комунисти под знамето на БКП. ЦК изказва специална благодарност на другарите Михаил Минчев, Кънчо Кънев, Милчо Милев, Диньо Димитров, Петър Петров, а чрез тях и на останалите комунисти от област Ст. Загора за достойната им постъпка –  връщането им там, където е мястото на всички комунисти – при техните другари, в редовете на БКП. Беше взето решение да се ускори работата по приемането на онези  комунисти от област Ст. Загора, които по една или друга причина все още не са представили необходимите документи, изисквани от Устава на БКП. Представители на организацията в Ст. Загора да се издигат в ръководните органи на Партията съгласно Устава. Да продължи работата с ръководствата на другите ком. партии за обединение с БКП по нашата програма.

Извършени бяха и кадрови промени. Пленумът освободи др. Върбан Антонов като член на ЦКРК и го избра за член на ПБ. За член на ЦК беше избран др. Кирил Кирилов.

От 01.07.2018 г. за разпространението на вестниците ще отговарят другарите О. Лечев – за северозападна България, В.Антонов – за североизточна, З.Спасова – за югозападна и Ст. Стоев – както до сега. Паричните суми от тези райони ще се отчитат на тези другари. За абонатите и разпространението чрез фирми – Сп.Спасов.

ЦК на БКП

Tags: