МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА КИТАЙ ОБЯСНИ НА САЩ, КАКВА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ДЕМОКРАЦИЯТА?

  След разпадането на СССР Китай беше наречен комунистически, но на 4 декември 2021 г. Министерството на външните работи публикува текст, в който се казва, че Китайската комунистическа партия е изградила интегрална народна демокрация в страната си.

  Текстът се появи в навечерието на „Срещата на върха за демокрация“, която се проведе в САЩ. На срещата бяха поканени представители на 110 държави, които обсъдиха възможностите за „укрепване“ на собствените си демокрации и борба с авторитарните държави, включително Русия и Китай. С публикуването на документа „Китай: демокрация, която работи“, китайското външно министерство заяви, че то, както и останалия свят, е в демократичната тенденция и не може да бъде записано като „авторитарни страни“.

   Красная Весна публикува превод на документа в пет части. В първата част китайското външно министерство описва общото теоретично съдържание на демокрацията, историята на създаването на всеобща народна демокрация в Китай и ролята на КПК в установения социален ред.

  Преамбюл

  Демокрацията е общочовешка ценност и идеал, която за Китайската комунистическа партия (ККП) и китайците винаги е била ценна.

Тази година се навършват сто години от CСCP. От основаването си през  1921 г. партията се смята за извор на китайския народ и възраждането на китайската нация чрез непроменените си цели и постоянно полага усилия да гарантира, че хората владеят  земята на страната. Китай беше страна с феодална история, на няколко хиляди години. След опиумната война от 1840 г. тя се превърна в полуфеодално и полуколониално общество. През последните сто години партията ръководеше хората, реализирайки обществената демокрация в Китай. Сега жителите на Китай наистина държат собственото си бъдеще в ръцете си, както и бъдещето на обществото и страната.

  Статутът на народа като господар на страната е същността на народната демокрация. След 18-ия национален конгрес на КПК през 2012 г. се наблюдава по-задълбочено разбиране на пътя на Китай към демокрацията и правилния политически ред. Партията разработи концепцията за цялостна народна демокрация и се стреми да я проведе, както и съответните и՛ демократични ценности в ефективни институции и набор от конкретни действия.

  Цялостната народна демокрация съчетава ориентирана към процеса на демокрация с демокрация, ориентирана към резултата, процедурна демокрация с материална демокрация, пряка демокрация с непряка демокрация и народна демокрация с волята на държавата. Това е моделът на социалистическата демокрация, който обхваща всички аспекти на демократичния процес и всички сектори на обществото. Това е истинска демокрация, която работи.

  Демокрацията е конкретно явление, което непрекъснато се развива. Вкоренена в историята, културата и традицията, тя приема много форми и се развива по пътищата, избрани от различните народи въз основа на техните изследвания и нововъведения.

  Най-добрият начин да се прецени дали политическата система на една държава е демократична и ефективна е да се види дали последователността на нейните лидери е подредена и в съответствие със закона, дали всички хора наистина могат да управляват държавните и социалните дела, както и икономиката и културата може ли в съответствие с разпоредбите на закона обществеността дали може свободно да изразява своите искания, дали всички групи от обществото могат ефективно да участват в политическите дела на страната, дали националните въпроси могат да бъдат решени по рационален и демократичен начин, дали ярките личности в различните сфери влизат в националното ръководство и административната система на базата на лоялна конкуренция, независимо дали е от управляващата партия в съответствие с Конституцията и закона и дали правителството наистина е под контрол и надзор.

  Демокрацията не е украшение, а инструмент за решаване на проблеми, които са важни за хората. Дали една държава е демократична зависи от това дали нейните хора наистина са господари на страната; дали хората имат право на глас и, което е по-важно, право на широко участие в живота на страната; дали са им дадени устни обещания по време на изборите и по-важното колко от тези обещания са били спазени след изборите; има ли установени политически процедури и правила в държавните системи и закони и, което е по-важно, дали тези системи и закони действително се спазват; дали правилата и процедурите за упражняване на властта са демократични и, което е по-важно, дали упражняването на власт наистина подлежи на обществен контрол.

  Демокрацията е право на хората, живеещи във всяка страна, а не прерогатив на отделните нации. Дали една държава е наистина демократична, трябва да се съди от мнението на нейните хора, а не от шепа външни опекуни. Демокрацията на една страна трябва да бъде призната от международната общност, а не да се решава произволно от няколко самоназначили се съдии. Няма фиксиран модел на демокрацията, той се проявява в различни форми. Практиката да се оценяват различните политически системи по един-единствен критерий е недемократична.

  В богатото разнообразие на света демокрацията се явява в много форми. Китайската демокрация процъфтява заедно с демокрациите на другите страни в общата градина на цивилизациите. Китай е готов да допринесе за глобалния политически напредък чрез сътрудничество и обмен на опит.

  I. Цялостна народна демокрация под ръководството на КПК

  Китай е трудолюбива и мъдра нация с дълга история. Тя създаде брилянтна политическа цивилизация. Още преди пет хиляди години древните китайци започват да развиват концепцията, че хората са в основата на държавата. Техните идеи съдържаха семената на това, което познаваме като демокрация. Въпреки това през вековете на феодалната автокрация народът винаги е бил потисната и експлоатирана класа.

  След 1840-те години Китай постепенно се превръща в полуфеодално и полуколониално общество. Въобще не е имало народна демокрация и страната е била на ръба на пропастта. Народът се надига и започва да се бори за спасението на страната си. Имало е реформи и революции, били са представени много планове за спасяването на страната, нито един от които не е бил успешен.

  След революцията от 1911 г. китайският народ прави множество опити да въведе западните политически институции: парламентаризъм, многопартийна система и президентска длъжност. Всички те завършват с провал.

  Възходът на движението за демокрация и наука за нова култура, започва с победата на Октомврийската революция в Русия, движението 4 май и разпространението на марксизма в Китай започват да пробуждат китайския народ. Прогресивните хора започват да разбират по-дълбоко демокрацията и да излагат нови идеи.

  Основаването на КПК през 1921 г. се превръща във  фар, осветяващ пътя към демокрацията в Китай.

  По време на Новата демократична революция (1919–1949) партията повежда хората в упоритата им борба за демокрация, като се съпротивлява на потисничеството и експлоатацията в хода на своята борба. В крайна сметка революционните сили побеждават.

  На 1 октомври 1949 г. е създадена Китайската народна република (КНР). Това бележи окончателния преход на страната от феодална автокрация, съществувала от няколко хиляди години към народна демокрация. По този начин  се обявява, че китайският народ се е изправил. Нова ера за демокрация започва в Китай. Мечтата се превръща в реалност – хората започват да управляват собствената си държава.

  По време на социалистическата революция и реконструкцията (1949–1978) КПК обедини хората и ги доведе до:

 • укрепване и консолидиране на държавната власт;
 • установяване на социалистическия начин на производство;
 • обнародване на първата конституция на Китайската народна република;
 • създаването на система от народни конгреси, многопартийно сътрудничество и политически консултации под ръководството на КПК, както и система за регионална етническа автономия.

  Политическата структура, икономическата основа, правните принципи и институционалната рамка са създадени, за да позволят на хората да управляват страната си, и оттогава те непрекъснато се развиват. Кулата на китайската демокрация е изградена върху солидна основа и стои високо.

  През годините на реформи, отваряне и социалистическа модернизация от 1978 г. насам партията води хората в насърчаването на социалистическата демокрация и върховенството на закона, тръгвайки по пътя на социалистическия политически прогрес с китайски характеристики.

  Ръководството беше признато от партията, народът стана господар на страната, осигурено е законното управление на държавата и започнаха     активни и последователни реформи на политическата структура. Системата от народни събрания беше засилена и развита. Подобрена е системата за многопартийно сътрудничество и политически консултации под ръководството на КПК, създадена е системата на регионална етническа автономия, системата на общностно самоуправление и други основни политически системи. Бяха засилени политическите и институционалните гаранции, създадени са материалните условия за развитието на демокрацията.

  След 18-ия национален партиен конгрес през 2012 г. социализмът с китайски характеристики навлезе в нова ера. Централният комитет на КПК, ръководен от Си Цзинпин, изгради дълбоко разбиране за новото предизвикателство пред китайското общество. Партията работи усилено, за да отговори на новите искания и очаквания на хората за демокрация. Въз основа на миналия опит за поддържане на реда и стабилността по света и анализиране на напредъка на Китай в демокрацията, КПК реши да развие всеобща народна демокрация, поставяйки началото на нов етап на демокрацията. Най-важните постижения на този етап бяха:

 • укрепване на цялостното ръководство на КПК, реформиране на партийните и правителствените институции и укрепване на лидерството на партията в развитието на всеобщата народна демокрация;
 • подобряване на системата за управление и капацитета на Китай;
 • установяване и поддържане на основните, основни и важни системи на китайския социализъм с по-пълна институционална рамка за гарантиране на статута на народа като господар на страната;
 • насърчаване на демократичните избори, консултациите, вземането на решения, управлението и надзора, едновременното развитие на изборната демокрация и консултативната демокрация и разширяването на организираното участие на хората в политическия живот и демократичната сфера;
 • засилване на водещата роля на народа в политическия и обществен живот на страната;
 • укрепване на институционалните предимства на китайския социализъм;
 • насърчаване на политическата стабилност, единство и жизнеспособност на държавата;
 • създаването на народна сила, способна да постигне целта на страната в новата ера;–
 • постигане на стратегически успех в борбата с епидемията от COVID-19;
 • победа над абсолютната бедност и завършване на строителството изобщо на всички области на умереното богато общество.

  Китай преодоля всички рискове и пое по нов път към модерна социалистическа страна и общ просперитет, демонстрирайки жизнеспособността и силата на всеобщата народна демокрация. Китайският народ вярваше много в китайската демокрация и това му вдъхваше надежда за по-светло бъдеще.

  Всеобщата народна демокрация е свързана със създаването на КПК, за да води хората към постигане, развитие и прилагане на демокрацията, въплъщавайки нововъведенията на партията в насърчаването на демократичната теория. Историята на борбата на партията е курс към сплотяване на народа и подбуждането му към изучаване, установяване и развитие на цялостна народна демокрация. Това е логичният резултат от историята, теорията и практиката, подсигурен с напрегнатите усилия на хората под ръководството на партията. Това е необходимо условие за запазване на самата същност на Партията и постигане на нейната основна цел.

  Всеобщата народна демокрация отразява напълно социалистическата същност на държавата и принципната позиция на хората,  позволява да представлява волята на хората, да защитава техните права и да разкрива напълно техния творчески потенциал. Под ръководството на КПК чрез усилията на целия народ за постигане на национална независимост, просперитет на страната, освобождение и благополучие на народа се формира и развива цялостна народна демокрация. Всеобщата народна демокрация се корени в културата и традициите на китайската цивилизация, разчитайки на постиженията на цялата човешка цивилизация. Тя отговаря на обстоятелствата в Китай, приема се от хората, почива на солидна основа и гарантира светло бъдеще.

  Всеобщата народна демокрация е система с поддържащи механизми и процедури, напълно изпитана от населението като цяло. Тя съчетава два основни демократични модела – изборна и консултативна демокрация. Демократичната система на страната обхваща повече от 1,4 милиарда души от 56 етнически групи, което прави възможно широкото и устойчиво участие на хората в живота на страната. Цялостната народна демокрация има отличителни китайски характеристики, тя служи като пример за реализиране на универсалните ценности и е теоретичен и практически принос на Китай за политическия прогрес на цялото човечество.

  Ръководството на КПК е основна гаранция за съществуването на цялостната народна демокрация. Не е лесно за такава голяма страна като Китай да отчете изцяло интересите и да реши проблемите на 1,4 милиарда души. Китай трябва да има сигурно и централизирано ръководство.

  КПК се придържа към идеята за развитие, насочено към хората, и поддържа статута на хората като господари на страната. Тя управлява вместо хората и разчита на хората. КПК изпълнява изцяло ролята си на национален лидер и координатор във всички сфери на дейност, във всяка част на страната, осигурява ефективното управление на страната и народа, така че цялостната народна демокрация да се превърне в цялостна философия, принцип на политическия и социалния живот на страната.

  КПК следва желанията на масите – тя се стреми да прави всичко за хората и да разчита на тях, следвайки принципа „от хората за хората“. Тя поддържа тесни връзки с хората и обединява тяхната мъдрост и сила.

  КПК поддържа вътрешнопартийната демокрация и практикува демократични избори, вземане на решения, управление и надзор, за да служи по-добре на развитието на народната демокрация. КПК усъвършенства механизма си за подбор и назначаване на длъжностни лица, позволявайки на изявени личности от различни сфери да влязат в ръководните органи на партията и правителството, гарантирайки тяхната лоялност към марксизма, партията и народа.

  КПК поддържа законната администрация на страната. Той създава и прилага закони, отстоява справедливостта и е пример за прилагане на закона. Чрез насърчаването на върховенството на закона партията осигурява ефективното прилагане на своите политики, а също така дава възможност на хората да управляват страната и да се чувстват като неин собственик.

Превод Милчо Александров

Публикувания материал е част от документа

Tags: ,