И В ОХРАНИТЕЛНИЯ БРАНШ Е НУЖНА КОРЕННА ПРОМЯНА

 

  Дълбоката икономическа криза,този постоянен спътник при капитализма, вече 23 години държи в костеливите си ръце и нашата страна. Хиляди хора се простиха преждевременно с живота си, над милион и половина емигрираха, над един милион са безработните, а тези, които все пак имат някаква работа, са експлоатирани нагло и безсрамно от своите работодатели – новата буржоазна класа. В такова жалко и окаяно положение се намират и над 120 хиляди души, работещи в охранителния бранш. Това са хора от всички възрасти – от едва навършили пълнолетие, до пенсионери на преклонна възраст; хора без никаква квалификация и гражданска специалност, но и високо квалифицирани кадри, които са изхвърлени от месомелачката на кризата на трудовата борса; хора без образование, но и хора с едно, даже и две висши образования. Не е малък броят и на инвалидите. Общото между всички тях е, че за да оцелеят със семействата си са принудени да работят често и при условия, уронващи тяхното достойнство, подложени на обиди и ограбване на техния труд от страна на техните началници.

  Известно е, че да направят охранителна фирма имат право само бивши военни и служители на МВР. Предполага се, че това са хора на реда и дисциплината и в тези фирми ще има строг ред и контрол, ще се спазват законите и най-вече Кодекса на труда. Бомбастичните имена, с които кръщават тези фирми, им създават известна помпозност. Използват се букви от гръцката азбука, като например разните там „Алфи” и „Сигми”, имена на звезди и съзвездия като например „Сириус”, на митични същества като „Саламандри”, „Скорпиони”, загадъчни абревиатури като „Даги” Есове и тям подобни.

  В действителност в много от фирмите не се спазват даже и най-елементарните изисквания на Кодекса на труда. Не се връчват заповеди за назначение на работещите, не се плащат осигуровките от страна на работодателите, не се дават платени годишни отпуски на хората, не се заплаща в увеличен размер извънредния труд и труда, положен по време на национални празници, а някъде са се „изхитрили” та още при постъпването карат работника да попълни и подпише молба за освобождение от работа, само мястото на датата остава празно. Разбира се, всичко това е характерно и за редица други браншове. За това е необходима промяна. Но промяната по места не може да стане без кардинална промяна на централно ниво, в държавата. Едни обаче я разбират като властта премине от ръцете на една партия в друга. Други смятат, че промяна може да има като се премахнат партиите. Само малцина се докосват до истината, а тя е, че за да има промяна трябва да се отнеме ограбеното. И да се върне на този, който го е създал – народът. Но никой хищник не отстъпва доброволно плячката си. Това важи и за нашите буржоа. За да им се отнеме заграбеното, т.е. икономическата власт, първо трябва да им се отнеме политическата власт. Но това става с организирана борба – непримирима класова борба. Но докато се организира тази борба всички трудещи се, в частност и тези от охранителния бранш, имат начини, средства и възможности да защитават своите права и интереси.

  Много предприятия у нас работят без прекъсване, като работниците се редуват на свени. Такива са например болниците, много производства, както и услугите осъществявани от магазини, аптеки и др., денонощната охрана на сгради, съоръжения, паркинги и т.н. Тъй като в такива предприятия се работи през всички дни и нощи, заплащането в тях трябва да бъде с увеличен размер. Увеличението следва да се изчисли по четири вида различни правила в зависимост от това по кое време на денонощието е положен трудът. Добавките са различни: За работа извън графика през почивен ден, за работа по график на официален празник, за извънредна работа на официален празник, както и за положен нощен труд.

  Съгласно чл.141 от КТ /Кодекса на труда/ когато характерът на производствения процес налага, работата в предприятието се организира на две или повече смени. В предприятията, където производствения процес е непрекъснат, работодателят обикновено въвежда сумарно изчисляване на работното време и график на работните смени. В тези предприятия следва да се спазват някои законови изисквания. Така например при изработването на графиците работодателят следва да има предвид, че работната смяна не може да продължава повече от 12 часа.

  Смяната е смесена, когато включва дневен и нощен труд. Смесена работна смяна с 4 и повече часа нощен труд се смята за нощна и има продължителност на нощна смяна, а с по-малко от 4 часа нощен труд се смята за дневна и има продължителност на дневна смяна.

  Редуването на смените в предприятието се определя в правилника за вътрешния трудов ред.

  Забранява се възлагането на работа през две последователни работни смени.

  При производство с непрекъсваем процес на работа, работникът или служителят не може да преустановява работата си до идването на сменящия го работник или служител, без разрешение на непосредствения ръководител. В този случай непосредственият ръководител е длъжен да вземе необходимите мерки за идването на сменящ работник или служител.

  Следва да се има предвид, че работниците и служителите, които работят на смени, при сумирано изчисляване на работното време, имат право на почивка така, както тя е установена в изработените в предприятието графици. Техните почивни дни могат да бъдат различни от дните, в които почиват работниците на подневно отчитане на работното време.

  Според чл.262, ал.1 КТ положеният извънреден труд се заплаща с увеличение уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от 75 на сто, за работа през почивните дни и 100 на сто – за работа през дните на официалните празници. Когато не е уговорено друго, увеличението се изчислява върху трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор.

  Съгласно чл.143, ал.1 КТ, извънреден е трудът, който се полага извън установеното работно време /извън графиците/, по разпореждане или със знанието на работодателя, или на съответния ръководител.

  Според чл. 264 КТ за работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение.

  За положен извънреден труд на официални празници работодателят дължи на работниците четворна надница, защото удвоената заплата по чл.264 КТ се увеличава поне още със 100 на сто, според правилата на чл. 262 КТ.

  Съгласно чл.140, ал. 2 КТ нощен е трудът, който се полага от 22.00 часа до 6.00 часа, а за непълнолетните лица от 20.00 до 6.00 часа. Този труд се заплаща с увеличение, уговорено от страните по трудовия договор по реда на чл. 261 КТ, но не по-малко от нормативно определените прагове.

  Според чл. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, за всеки отработен нощен час, или за част от него между 22.00 и 6.00 часа на работниците или служителите се заплаща допълнително не по-малко от 0,25 лв. Това означава, че за работа през нощта на почивния ден върху увеличеното възнаграждение за нощен труд следва да се прибави още 75 на сто за работа през почивен ден и така да се оформи окончателната надница.

  За труд през нощите на официалните празници заплатата също следва да се увеличи минимум с 0,25 лв. на час. Така получената сума се удвоява или учетворява в зависимост от това дали работникът е бил на смяна през празничната нощ по график или извънредно.

  Следва да се има предвид, че всички посочени тук увеличения са минимални. Това означава, че по преценка на работодателя, за работа през почивен или празничен ден може да бъде изплатено и по-голямо от посоченото възнаграждение. Дали има такива работодатели, особено в охранителния бранш, преценете сами.

  Много охранителни фирми забавят плащането на заплатите с месеци. Естествено е хората да започнат да напускат, търсейки си работа с навременно, редовно заплащане. Техните работодатели изискват от тях едномесечно предизвестие. Ако не ви плащат, може да напуснете без предизвестие. По закон служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение. В практиката се приема, че трябва да е забавена цялата заплата, а не само част от нея. Когато работодателят изплаща всеки месец на служителите си 60 на сто от брутното трудово възнаграждение или поне една минимална работна заплата, се приема, че те нямат основание да напуснат без предизвестие. Справка – чл. 327, ал.1, т.2 и чл. 245 КТ. В заключение искам да кажа на всички охранители да се борят смело и твърдо за правата си така, както постъпи и пишещият тези редове. За да опровергаят в частта за охранителите написаното в следните строфи:

Охранителна фирма

            Чиновничките дръпнати и неотзивчиви,

 Шефовете прости,надменни,горделиви,

Охранителите отчаяни и отпуснати,

Обектите занемарени и изпуснати.

Бивш охранител: Вл. Христов                                                                                                                                                                   

+

Tags: