КИМ ЧЕН УН РЪКОВОДИ НА МЯСТО РАБОТАТА НА СИНЧЖУСКАТА ТЕКСТИЛНА ФАБРИКА

fabrika

  Председателят на ТПК, на Държавния съвет на КНДР и Върховен главнокомандващ на КНА Ким Чен Ун ръководи на място работата на Синчжуската текстилна фабрика.

Той влезе в кабинета за възпитание, запозна се с историко-революционните материали и посети кабинета по история за развитието на фабриката.

Разглеждайки различните участъци във фабриката, той конкретно се запозна със състоянието на производството и ръководенето на стопанството.

Разкритикува колектива на фабриката, че не мисли за осигуряването на ритмичност в производството върху основата на науката и техниката, само се оплаква от материалите, паричните средства и работната сила, без да обръща необходимото внимание на научно техническата работа, вследствие на което не се осигурява пълно натоварване, цялостно натоварване на оборудването и машините, и за това не е високо равнището на модернизиране на фабриката.

Лидерът на страната каза, че рязкото развитие на текстилната промишленост има много важно значение за откриване на пробив в работата по подобряването на благосъстоянието на народа и разясни конкретните задачи, и методи за реконструкцията на фабриката в съответствие с повелята на времето.

Ким Чен Ун отбеляза, че до следващата година, 60-та годишнина на фабриката, нейните ръководители и работниците трябва да приведат на научна основа производствените технологии, да ги модернизират, както и да реконструират производствените задачи и да подобрят външния и вътрешен вид на фабриката, за да могат да говорят за израстване и укрепване на фабриката като голям текстилен комплекс, който под ръководството на великата партия ще даде  своя активен дял в укрепване на благосъстоянието на населението.

Nenara.ru                          превод Милчо Александров

Tags: