КЛАСОВАТА БОРБА ПРИ СОЦИАЛИЗМА

Индивидите образуват класа само доколкото трябва да водят обща борба срещу някоя друга класа“ (Маркс К., Енгелс Ф. Немска идеология. Съч., том 3, стр. 54)

  Противопоставянето между работническата класа и буржоазията е добре известно. Буржоазията трябва да напусне сцената на историята, работническата класа ще създаде своя собствена държава и ще започне да изгражда безкласово общество, където никой няма да бъде освободен от производителния труд. Но какво да кажем за класите и слоевете, които не са основни – дребната буржоазия и служителите? В Съветска Русия, след установяването на държавата на диктатурата на пролетариата, дребната буржоазия – предимно селяни – представлява мнозинството от населението. Що се отнася до служителите, този слой ще бъде унищожен след пълното премахване на различията между хората на умствения и хората на физическия труд.

  Има ли антагонизъм между дребната буржоазия и пролетариата при капитализма? Дребната буржоазия не е еднородна. Висшите слоеве на дребната буржоазия, заможните селяни, вече виждат себе си като кулаци. Те не се нуждаят от пролетарска революция, те са врагове на пролетариата. Бедните селяни не виждат перспектива за себе си при капитализма, те са съюзници на пролетариата. В царска Русия огромното мнозинство от селяните са били бедни, които след това получават земя от ръцете на победоносния пролетариат, което предопределя подкрепата на селяните за съветската власт. Нашата държава често се наричаше „работническа и селска“, нейният герб изобразяваше сърп и чук – символ на неразрушимия съюз на работниците и селяните.

  Но как се развиха отношенията между работниците и селяните в СССР от гледна точка на икономическите интереси? Проспериращите селяни, чийто брой е нараснал значително в сравнение с царска Русия, се целят в селската буржоазия, в кулаците – класа, враждебна на победилия пролетариат. Средните селяни, които сега съставляват мнозинството, искат да станат проспериращи, бедните селяни искат да станат средни селяни. Какво трябваше да се направи с тези стремежи? Би било странно изкуствено да се забавя нарастването на благосъстоянието на селяните. Но се оформя разслоение на селяните, блестящо описано от Ленин в труда му „Нови икономически движения в селския живот“. „Десните“ в партията откровено издигат лозунга „обогатявайте се“ и се застъпват за „вкарване на кулака в социализма“. И кулаците, усетили силата си, започват да говорят за своята „селска“ партия, разстройват доставките на зърно, създавайки смъртна заплаха за пролетарската държава.

  Болшевиките осъзнават единствения възможен изход от тази ситуация. Кулаците са „освободени“ чрез изваждане на икономическите им зъби. На базата на кулашките ферми са създадени селски кооперации – колективни стопанства. Трактори, комбайни и друга техника дават стабилност на колективните стопанства, което веднага прави малките индивидуални парцели неефективни.

  Така противоречието се разрешава чрез ликвидирането на селячеството като класа. Въпреки че по-голямата част от селяните се възползваха от това. Въпреки гравитацията на основната част от селячеството, бедните и средните селяни, към работническата класа, запазването на селячеството в съветската власт ще доведе до възстановяване на капитализма.

  С премахването на стоковите икономически структури в СССР се установява комунизмът в първата фаза – социализма. Каква е неговата класова структура?

  Някои казват, че това уж вече е безкласово общество. Странно е, че същите хора декларират необходимостта от продължаване на съществуването на държавата. Освен това те достигат до такава степен, че заличаването на позоваването на диктатурата на пролетариата от програмата на КПСС се нарича нищо повече от „буржоазна контрареволюция“. „за всички класи на съветското общество. Това е откровено ревизионистка теза което зачерква цялото учение на Маркс за класите. Държавата е инструмент за класово господство и е насочена към потискане на противоположната  класа. Коя класа се противопоставя на работническата класа при социализма?  Това е съсловието на служителите.

  Наетите лица са наети лица, които не извършват продуктивен труд. В системата на общественото производство тяхната роля може да се нарече обслужваща. Те обслужват хората (шофьори на градския транспорт, фризьори, художници и др.) и пряко производството като – дизайнери, технолози, организатори на производството от майстор до министър.

  Съсловието от служители е разнородно. Работата на шофьорите на обществения транспорт се различава от продуктивната работа на шофьорите на камиони само условно, те са не по-малко заинтересовани от пълното премахване на класите, отколкото работници работниците на материални блага. Но може ли същото да се каже за другите слоеве на служителите? Заинтересовани ли са представителите на хуманитарната и творческата интелигенция, преподавателите във висшите учебни заведения, ръководителите, особено на високо ниво, от пълното премахване на класовите различия? Или се интересуват от факта, че работниците „до края на века“ ходят на работа 5 дни в седмицата от 8 до 17, а общественото свободно време, освободено в резултат на растежа на производителността на труда, се използва за подпомагане на децата , внуците, племенниците към безвредни дейности, за изграждането на “ пролетарии на умствения труд“?

  Практиката на изграждане на комунизма в СССР показа липсата на интерес от съсловието на служителите от премахването на класовите различия. Работният ден, съкратен през 1956-1960 г. до предвоенното ниво, след това практически не намалява. Но намаляването на работния ден е основното условие за преодоляване на разликата между хората на физическия и умствения труд. И все пак дори в „научните среди“ на СССР специалисти в областта на политическата икономия, философията и „научния комунизъм“ не обсъждат този проблем.

  Така, с формално повишаване на образователното ниво на работниците, те бяха отлъчени от научния социализъм, от марксизма-ленинизма. Нито „професионалните марксисти-ленинци“ от институтите на Руската академия на науките и образователните университети, нито „професионалните комунисти“, добре уредени в окръжните и районните комитети, се нуждаеха от истински, жив марксизъм.

  Как може да се определи количествено напредъкът към пълен комунизъм? Размерът на работния ден на тези, които се занимават с работа за получаване на предмети за потребление е от съществено значение. Формализирането на намаляването на работния ден е много просто. Възможно е да се приеме закон работният ден да се намалява на всеки 5 години с половината от ръста на производителността на труда. Да кажем, че производителността на труда е нараснала с 20% за 5 години (което, между другото, е много малко) – това означава, че работното време трябва да бъде намалено с 10%, било е 40 часа на седмица – ще стане 36. След още пет години, при същото увеличение на производителността на труда – ще стане 32,4 часа. След 15 години ще бъде преминат крайъгълният камък от 30 часа седмично, ще бъде възможно да се реализира 6-часов работен ден. В същото време е необходимо да се подобрят условията на труда на работниците и да се даде възможност на представителите на „свободните професии“ да работят в производството по 10-15 часа седмично като работник с подходящ допълнителен доход.

  Но лидерите на всички нива не са заинтересовани от прилагането на това. Работническата класа трябва да разбере, че служителите от най-високо ниво са само служители, господарят в пролетарската държава трябва да бъдат работниците.

  Как работниците могат да упражняват властта си?

  Първо, използвайки собствените си организации: партията, профсъюзите, органите на пролетарската държавна власт – Съветите. В същото време трябва да се разбере, че във всички тези организации служителите по същия начин имат интереси, които са противоположни на интересите на работническата класа. Имате ли нужда от освободени професионални работници в предприятието? Задълженията на председателя на профсъюзния комитет могат да се изпълняват от няколко съпредседатели, които например решават профсъюзни въпроси всеки ден в седмицата, а през останалото време стоят пред машината. В Окръжния комитет на партията има достатъчно освободени секретарски и технически работници. Би било добре в окръжния комитет да има известен състав от преподаватели, при условие че те са високопоставени преподаватели, способни да обяснят на работниците и на другите категории трудещи се какви са техните интереси. Няма нужда от помпозни сгради с офиси, пълни със служители, и от изпълнителни комитети.

  През 30-те години на миналия век се използват такива форми на включване на работниците в управлението, като патронажа на работниците над институциите, социалистическото непълно работно време, когато работникът изпълнява функциите на началник няколко дни в седмицата.

  По това време контрастът между работниците и служителите се обясняваше с факта, че служителите са все още от „старата школа“, поддържат връзки с напусналите капиталисти и се опетниха със саботажни дейности. Съществуваше илюзия, че израства ново поколение съветски служители с партийни книжки, израснали от Комсомола. Но противопоставянето на икономическите интереси не зависи от наличието на партийна книжка в джоба. Това противоречие може да бъде разрешено само чрез образованието на работниците.

  Учителите по обществени науки трябва да бъдат привлечени да четат лекции на работниците. Само онези от тях, които могат да обяснят основите на марксизма-ленинизма на работниците и ще бъдат уважавани от работниците и трябва да бъдат освободени от производителния труд. Хората, които наистина се интересуват от философия, политическа икономия, научен социализъм, ще могат да ги изучават в свободното си от производството на  материални блага  време. Разбира се, за да участват в конференции и други научни събития, те трябва да бъдат освободени от работа.

  Несъмнено прилагането на тези мерки ще предизвика широко противопоставяне на определени слоеве от служители. Не бива да се забравя, че контрареволюцията в СССР не се осъществи благодарение на изкуствено създадена в края на 80-те години малка класа капиталисти, а в резултат на действията на високопоставени служители, преди всичко от ръководството на КПСС.

  Държавата на диктатурата на пролетариата е необходима именно за потискане на слоевете на служителите, които не са заинтересовани от изграждането на безкласово общество. Що се отнася до „дребните буржоазни работници“, работническата класа има опит в борбата с ренегатите в своята среда още от предреволюционните времена. Фактът, че сред работниците може да има контрареволюционни елементи, е плоска, тривиална идея, не дава никакви основания за преразглеждане на класовата теория на Маркс. Това не трябва да се бърка с борбата на съсловието от  служители.

  Работническата класа има мисия безпрецедентна в историята – да изгради общество, свободно от експлоатация. Борбата на робите срещу робовладелците завърши с факта, че мястото на експлоататорите-робовладелци беше заето от експлоататорите-феодали. Борбата на селяните срещу феодалите завърши с това, че селяните станаха пролетарии и капиталистите започнаха да ги експлоатират. Служителите не са основна класа, те не могат да създадат собствена държава и да заемат стабилна позиция на експлоататори. Но при липса на борба от страна на работническата класа те могат да се превърнат в капиталисти и да извършат контрареволюция. Работниците трябва да имат това предвид.

  И най-важното. Работниците трябва да се учат. И при капитализма, и при комунизма. Класите се появяват в резултат на подбора на хора, които са усвоили знания. Класите ще изчезнат, когато всички овладеят знанията.

Рабочее движение     превод Милчо Александров