МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКАТА ТЕОРИЯ ЗА СВЕТОВНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ТЕОРИЯТА НА НАУЧНИЯ КОМУНИЗЪМ

Срещу изопачаването на историята на Коминтерна

Т И ЯБРОВА

  Уважаеми другари!

  Историята на Комунистическия интернационал и особено ролята на Ленин, болшевишката партия, в подготовката, основана на практическата дейност, на тази световна революционна организация винаги е била и все още е обект на огромна идеологическа конфронтация.

  Карл Маркс, Фридрих Енгелс и В И Ленин във всичките си трудове и на всички етапи от политическата си дейност осмислят революционния преход от праисторията на човечеството към истинската човешка история като световна. В същото време възможността за появата на първоначалните форми на ново общество в няколко или дори в една страна не беше изключена, но се предполагаше, както казва К Маркс, пролетариатът трябва първо да победи буржоазията, преди всичко в националните граници. Това заключение е дълбоко обосновано и развито от  Ленин, но вече като модел за възможността за победа на социализма в епохата на империализма първоначално в няколко или дори в една страна и за невъзможността за победата му едновременно в повечето или всички страни.

  Но нито К Маркс, нито Ф Енгелс, а по-късно и В И Ленин, от това не правят извод нито за пълнотата, нито за необходимостта от победата на социализма. В И Ленин значително коригира теорията за световната комунистическа революция в новите условия, но в никакъв случай не в посока „местен комунизъм“ в една страна. Но, напротив, в посока на разширяване на мащаба на процесите: „Ние ще положим всички усилия да се сближим и слеем с монголите, персите, индийците, египтяните, ние считаме за наш дълг и наш интерес да направим това, понеже социализмът в Европа ще бъде различен“, пише В И Ленин.

  Не класиците на марксизма-ленинизма са виновни за това, че тяхната фундаментална идея и теория за движението към комунизъм на човечеството като цяло се оказа на милостта на троцкистите, които я изопачиха и нанесоха големи щети към международното комунистическо движение.

  Понятието „световна революция“ е най-важният компонент на теорията на научния комунизъм и е наравно с такива фундаментални понятия на марксизма като обществено-икономическата формация, освободителната мисия на работническата класа, диктатурата на пролетариата, пролетарски интернационализъм и пр. И новото, което В И Ленин в навечерието и в първите години след победата на Великата октомврийска революция, се състои в развитието на марксистката теория за световната комунистическа революция.

  Именно тази теория се превърна в ръководство за действие за болшевишката партия, за други комунистически партии и за Коминтерна като цяло. Ние трябва да продължим великото дело на световната революция, но за това е необходимо да овладеем марксизма като всестранно развита теория, като наука. Можем ли да кажем, че вече сме изпълнили тази задача? Имаме ли пълно разбиране какво оправдава световния характер на тази революция; прави ли твърдението на В И Ленин, че е възможна нейната победа първоначално в няколко или дори в една страна, отричане на теорията за световната комунистическа революция, първоначално разработена от К. Маркс и Ф. Енгелс, и каква е ролята на Коминтерна в този световен революционен процес?

  Капитализмът, както е известно, се формира като световен начин на производство, чиито производителни сили са затворени в рамките на националните граници. Той първо създаде световния пазар, след това световната икономика и финанси, както и своето дете и своя гробокопач – световната работническа класа. Така самият капитализъм в своето развитие се превърна в обективна световна основа на световния характер на комунистическата революция. Понастоящем тази основа е въплътена в господството на транснационалните монополи, които произвеждат повече от половината от световния брутен вътрешен продукт. Следователно международният характер на революционния процес и на класовата борба произтича от обективните закони на самия капитализъм.

  Коминтернът е инструмент, или по-скоро орган, или по-скоро организационен център (Роза Люксембург), който е призван да приложи на практика силите на революционното действие, да постигне резултати в изпълнението на задачите на естествения процес в световната пролетарска революция. За целите на марксизма, целта на идеологията и дейността на комунистическите и работническите партии, е изграждането на комунистическо общество, което да замени старото капиталистическо антагонистично общество, което ще постави началото на нов етап в историята – историята на глобално социализиране на човечеството! (както е дефинирано от К. Маркс).

  За съжаление проблемите на Коминтерна в съветската историческа наука не бяха щастливи, в предвоенните години се появиха няколко интересни научни статии, но не беше възможно да се създаде обобщаваща работа за историята и значението на дейността на Коминтерна.

  След разпускането на Коминтерна в продължение на почти четвърт век изобщо не са публикувани значими трудове по тази тема.

  След реставрацията на капитализма в Русия много документи на Коминтерна (включително секретни) бяха продадени в чужбина на структури на ЦРУ и ФБР и др. Това доведе до манипулиране на документи, особено архивни от секретни фондове, напасване на факти към предварително създадени схеми, изтръгващи отделни факти, а също и към широко практикувания метод, т. нар. „обрязване“. Като резултат не само се разместват акцентите, изкривява се истинският смисъл и значение на документите, формират се различни инсинуации за историята на световното революционно движение и Коминтерна.

  Всъщност това вече свидетелства за нов етап в идеологическата класова борба, когато под прикритието на публикуването на неизвестни досега, уж автентични документи, се дискредитира историята на комунистическото и работническото движение, създава се научна основа, предвиждаща разгръщане на антикомунистическа истерия, обосноваваща приемането на антикомунистически закони и резолюции както на национално ниво (балтийските държави, Украйна, Полша, Грузия и др.), така и на международно ниво. Ярък пример за това е неотдавнашната антикомунистическа резолюция на Европейския парламент, приравняваща комунизма с фашизма. Така се полага основата за забраната на комунистическите партии, физическото преследване на комунистите, включително за оправдаване на наказателните операции в Донбас.

  При тези условия за комунистическите и работническите партии от Източна Европа отново възникна необходимостта от усвояване на опита от нелегалната работа, за да защитят своите организации и персонал. Надяваме се, че нашите другари от партиите, които са запазили този опит, ще ни помогнат в решаването на тези въпроси.

  Буржоазната пропаганда използва публикациите на псевдоучените – идеологическите слуги на империализма, провежданите от тях „научни“ конференции по повод 100-годишнината на ВОСР, 200-годишнината от рождението на К Маркс и 100-годишнината от основаването на Коминтерна, провеждат идеологическа атака срещу комунистическата теория, идеология и дейност на комунистическите партии за борба със съвременното комунистическо движение. Най-пресният пример от този род са материалите от международната научна конференция, проведена в Москва през лятото на 2019 г. по инициатива и финансовата подкрепа на Фонда на президента на Русия и други международни грантове, посветена на 100-годишнината на Коминтерна „ЛЯВАТА АЛТЕРНАТИВА ПРЕЗ 20-ТИ ВЕК: ДРАМАТА НА ИДЕИТЕ И СЪДБИТЕ НА ХОРАТА“, – нейната програма и резюмета на докладите са публикувани в Интернет. Изводът от тази „научна конференция“ е следният: Коминтернът е насилственият износ на революцията, разпалващ класова омраза и носещ унищожение и страдание на народите.

  Комунистическите и работническите партии са изправени пред задачата да се научат как да спечелят тази идеологическа борба срещу буржоазията, което също изисква разчитане на автентични архивни исторически документи, без които е невъзможно да се противодейства на този идеологически саботаж, да се противопостави на опортюнизма, който наред с и често изпреварвайки буржоазната пропаганда, в изопачаването на историческата роля на Коминтерна, да формулира новите задачи на международната борба на комунистическите и работническите партии в съвременните условия, тяхната революционна стратегия и да мобилизира пролетариата за решителна борба срещу капиталистическото робство.

  Трябва да се ръководим от завета на  Ленин, формулиран на третия конгрес на Коминтерна: главното в световното комунистическо движение е да се научиш да побеждаваш!

  За нас това означава: да овладеем революционната теория на марксизма и да се научим да я прилагаме в практиката на класовата борба, организирайки се за победата на световната комунистическа революция.

  Пролетарии от всички страни, обединете се и победете!

  Да живее победата на световната пролетарска революция!

Превод Милчо Александров

Tags: