МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ „МАРКС – ХХI”

marks

Тази година на 5 май цял свят отбеляза 200 годишнината от рождението на К.Маркс –  гениалния учен, открил законите на общественото развитие. В много страни се проведоха мероприятия, свързани с тази дата, и с ролята, която изиграха научните открития и предвиждания на Маркс.

Трябва да отбележим, че не всички мероприятия отдаваха заслуженото на този велик учен, тъй като неговите изводи за неминуемата смяна на обществено-икономическите формации по силата на развитието в никакъв случай не радваха пазителите на капитализма и неговите форми, които приближават залеза му – империализма и фашизма.

В същото време болшинството от партии, организации, обществени деятели, изразяващи и отстояващи интересите на трудовите хора, оцениха по заслуга ролята и значението на марксизма и възможностите за практическото му приложение в съвременните условия.

Такъв беше и форумът „Маркс – ХХI”, посветен на 200 годишнината от неговото рождение и проведен в Москва от 17 до 19 май тази година.

Разгледани бяха извънредно широк кръг от въпроси, включващи философия, история, политология, политическа икономия и социални модели на марксизма, връзката на образованието, науката и културата с въплъщението на теориите на марксизма в практиката и пр.

В рамките на семинара „Марксизъм: Производство и управление” направи своето съобщение и нашият икономист Иванов. В своя доклад под заглавие: „Световните икономически проблеми в условията на финансовата криза” той заяви: Съвременната финансова политика и международните икономически проблеми имат ясно изразен империалистически характер. Локалните войни, преразпределението и установяването на нови географски граници, унищожението на цели народи, завладяването на природните ресурси, износът на финансов капитал, задълбочаването на социално-икономическите и политическите кризи – напълно логично от гледна точка на това, че капитализмът изначално има само разрушително и деструктивно действие. Капиталът се формира за сметка на ограбването на трудещите се във всяка една капиталистическа страна. Карл Маркс, който разгледа процеса на концентрация на производството в условията на свободната конкуренция, установи, че този процес не е нито случаен, нито кратковременен, а напротив, това е закон, който действа и в съвременната промишленост –  а именно законът за концентрацията.

Трудът – това е обществено значимо явление. Той е роден в колективите, във фабриките, в заводите, вътре в обществото. Значи и произведените стоки трябва да имат такъв характер, следователно и финансовия продукт трябва да има такъв характер. Именно затова, че капиталът и финансовите ценности се основават на личната изгода и на ограбването на обществото, интересите на местния и на глобалния капитал съществено се различават от интересите на обществото. А международните икономически проблеми могат да бъдат решени само от позицията на дружба между народите, а не като сега от позицията на някои империи, монархии, феодализъм или аналогични форми на новия век, в условията, в които ни поставиха монополните финансови структури.

Частният финансов капитал няма географски граници, той се явява наднационален. А военните конфликти се случват не защото един народ е по лош, а друг по-добър, а защото войната се явява най-печелившия отрасъл в капиталистическата икономика. Съвременната форма на империализма се съпровожда от националистически настроения и преднамерено възраждане на фашизма. И този процес не се явява случайно и естествено. Той се създава съзнателно, целенасочено се финансира и разработва непосредствено под ръководството на най-големите финансови монополи и за постигане на техните лични икономически цели.

Развитието на човечеството има основно икономически характер. Икономиката в условията на капиталистическата пазарна икономика се разглежда само от гледна точка печалбата на капиталиста. И това е крайно несъстоятелно даже и от научна гледна точка, доколкото за развитието на икономиката науката е длъжна да работи за обществото, а не за една малка група, която преследва свои частни интереси и цели.

Решаването на международните икономически проблеми днес, както и в миналото, е възможно само по пътя на изменението /смяната/ на частните форми на собственост върху средствата за производство в условията на стоковото производство, с обществени форми на собственост, при които трудовите, производствените процеси, стоките, финансистите и чиновниците се намират на служба на обществото.

Заплахата от нова световна война, отчитайки състоянието на разпадащата се капиталистическа система и нейния разрушителен характер, става все по-явна и тези проблеми няма да изчезнат сами по себе си. Науката изпълнява своята задача, ако служи на обществото. Науката не може да бъде наука, ако служи на частни лични интереси. Затова задачата на всички научни кадри се състои в това – да опровергава несъстоятелната, лъжливата информация, която повсеместно се разпространява в съвременното капиталистическо общество.

Превод Вл. Цеков

Бележка. Преводът е направен дословно. В материала има някои неща, които трябва допълнително да се доизясняват. Това може да стане ако в редакцията имаме самия доклад на нашия икономист. За сега обаче имаме информация само от съобщението за форума.

Tags: