ПОЛИТИКАТА НА КНДР ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБЕДИНЕНИЕТО НА РОДИНАТА

KOREJA

На 4 август 1997 година Ким Чен Ир публикува класическия си труд „Последователно да се претворяват в живота заветите на великия вожд другаря Ким Ир Сен в работата по обединението на Родината”.

В него той отбелязва, че трите принципа –за самостоятелно, мирно обединение и велика национална консолидация на цялата нация от десетте точки и предложения за изграждане на ДКРК представляват три договора за обединяване на Родината.

  Трите принципа за обединяване на Родината.

През май 1972 година Президентът Ким Ир Сен в беседата си с представителя на южнокорейската страна, пристигнала в Пхенян за участие в политическите преговори между Севера и Юга на високо равнище, посочи принципите за присъединяване на Родината.

Той отбеляза че: „За решаването на проблемите по обединяването на нашата Родина като изходен пункт, като основа трябва да служат трите принципа: да се извърши обединението на страната самостоятелно, без намесата на външни сили, да се осигури велика национална консолидация независимо от различията в идеологиите, убежденията и строя, да се обедини разкъсаната Родина по мирен път, без използването на въоръжените сили”.

  Предложение за създаване на Демократична Конфедеративна Република Корея.

През октомври 1980 година на VI конгрес на ТПК, Президентът Ким Ир Сен издигна предложението за създаване на Демократична Конфедеративна Република Корея (ДКРК).

Той отбеляза, че най-реалната и рационална крачка за самостоятелно и мирно обединение на Родината върху основата на принципа за велика национална консолидация е образуването на единна конфедеративна държава, в която ще влязат Севера и Юга при условията на запазването и признаването на съществуващите идеологически системи. В нея Северът и Югът образуват единно национално правителство, в състава на което на равноправни начала влизат представители на Севера и Юга и под ръководството на което Северът и Югът, имайки равни пълномощия и задължения, ще осъществява система на регионално самоуправление.

По негово предложение, би било целесъобразно в единната държава от конфедеративен тип, да се избере Върховно национално конфедеративно събрание от равен брой представители от Севера и Юга и от определен брой наши съотечественици живеещи в чужбина, при това събранието да образува Постоянен конфедеративен комитет, който би ръководил регионалните правителства от Севера и Юга и ще води общите работи на конфедеративната държава.

Запазвайки имената на съществуващите в нашата единна страна, широко известни на целия свят и отразявайки общите политически идеали на Севера и Юга – стремеж към демокрация, по неговите думи, би било уместно конфедерацията да се нарече Демократична Конфедеративна Република Корея.

ДКРК трябва да бъде неутрална държава, не влизаща в какъвто и да е военно-политически съюз или блок. Като единна държава, осъществяваща юрисдикцията върху цялата територия и нацията на Корейския полуостров, тя трябва да провежда политика, отговаряща на коренните интереси и искания на целия корейски народ.

  Програма за велика консолидация на цялата нация за обединението на Родината от 10 точки

На 6 април 1993 година на V-та сесия на Върховното народно събрание на КНДР на деветото и́ свикване, Президентът Ким Ир Сен публикува „Програма за велика консолидация на цялата нация за обединяване на Родината от десет точки”.

Следва съдържанието и́:

  1. По пътя на велика консолидация на цялата нация да се създаде независима, мирна и неутрална единна държава.
  2. Да се осъществи сплотяване върху основата на любов към нацията и духа на националната самостоятелност.
  3. Да се осъществи сплотяване върху основата на процъфтяването и осигуряването на общите интереси и подчиняване на цялото велико дело за обединяването на Родината.
  4. Сплотявайки се, да се прекратят всякакви политически диспути, поощряващи разколничеството и противоборството между съотечествениците.
  5. Да се ликвидират всички опасности за нападение от Север и от Юг, постигане на победата на комунизма и превръщането на страните в червени, да стане по пътя на взаимно доверие и сплотеност.
  6. Да се грижим за демокрацията, да не се отхвърляме един друг поради различията в политическите си убеждения, а съвместно да вървим за обединяването на Родината.
  7. Да се защитават материалните и духовни богатства, принадлежащи на отделните личности и организации, да поощряваме използването им заради постигането на велико национално консолидиране.
  8. Да постигнем взаимно разбиране, доверие и сплотеност на цялата нация чрез контакти, пътуване и диалог.
  9. Всички членове на нацията от Север и от Юг на страната, извън нейните граници взаимно да се содализират по пътя към обединението на Родината.
  10. Високо да се оценяват хората, допринесли за постигането на консолидирането и обединението на Родината.

На 18 април 1998 година Ким Чен Ир публикува класическия труд „Да осъществим самостоятелно и мирно обединение на Родината върху основата върху консолидацията на цялата нация”.

В него той издигна пет точки за великото консолидиране: до край да се водим от принципа за национален суверенитет; да се сплотим под знамето на патриотизма, любовта към нацията и обединението на Родината; да заздравим отношенията между Севера и Юга; да отхвърлим господството и намесата на външни сили и да се борим с националните предатели, врагове на обединението; осъществяване на взаимни пътувания и контакти на всички съотечественици, развитие на диалога между тях, да се засили тяхната солидарност и коалиране. Тези пет точки задълбочиха и развиха идеите на Президента Ким Ир Сен за великата национална консолидация в съответствие с изискванията на новото време.

Nenara.com                               превод Милчо Александров

Tags: