В НАВЕЧЕРИЕТО НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА

  По случай 79 годишнина от победата над българския монархо-фашизъм, редакцията на в-к „Комунистическа правда“ публикува за младия читател решаващия документ, изиграл важна роля при освобождаването на България.

ОКРЪЖНО № 4 НА ЦК НА БРП

ДО РЪКОВОДСТВАТА, ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА РАБОТНИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ОТНОСНО ЗАПОЧВАНЕ ПОВСЕМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ ПАРТИЯТА, РМС, ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ И ПАТРИОТИЧНОТО ВОЙНСТВО ЗА ИЗГОНВАНЕ НА ГЕРМАНЦИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ И УСТАНОВЯВАНЕ ВЛАСТТА НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ

16 АВГУСТ 1944 г.

Строго секретно

Работническата партия в България

До ръководствата, организациите и всички членове на Работническата партия

Драги другари,

  България преживява най-съдбоносни дни. След капитулацията на Румъния нашата страна се оказа напълно изолирана. Последните провокаторски речи на багряновци и драгановци доведоха отношенията между Съветския съюз и България до пълно скъсване. Съветският съюз нито ден повече не ще търпи присъствието на германските войски в своя тил и тоя на съюзена Румъния.

  За България удари дванадесетият час! Съдбата на България днес изключително зависи от народа и патриотичното войнство. Всяко по-нататъшно оставане на власт на даже с един ден натрапеното регентство и прогерманското правителство на Багрянов, всяко по-нататъшно продължаване на съюза с германците означава гибел и разгром на нашата родина.

  Пред партията, пред Отечествения фронт, пред целия български народ и армия повелително се поставя задачата с всички свои сили да се вдигнат на смела и решителна борба:

  – За незабавно скъсване съюза с Хитлерова Германия и изгонване на немците вън от България!

  – За дружба и съюз с братския Съветски съюз! Югославия и Гърция; за разбирателство с братска Югославия и общи действия срещу немските поробители!

  – За незабавно освобождаване на всички народни патриоти и премахването на изключителните закони!

  – Долу прогерманското регентство и правителство! За истинско българско правителство на Отечествения фронт, което ще осигури правата и свободите на българския народ, ще осигури условията за истинска народна и демократична власт!

  За решаването с необходимата бързина горната с историческо значение задача ЦК на Българската работническа партия нарежда:

  1. Да се отпочнат повсеместни действия с всички сили на партията, РМС, Отечествения фронт, силите на широките работнически маси, патриотичното войнство, да се разгори всенародна борба и въстаническо движение срещу немците и техните български агенти.

Дошло е време партията и всеки партиец с изключителна смелост, твърдост и последователност да застанат начело и организират всенародна борба, да организират събрания, митинги и демонстрации, да организират и вдигнат работниците, железничарите и всички държавни служещи на политически стачки, да организират всеобща политическа стачка. Провеждането на горните акции да се осигури с въоръжена сила.

  • Всички въстанически сили – чети, дружини, бригади и др., да предприемат повсеместни смели и планомерни действия!

– Да се засилят ударите срещу немците и немските обекти. Тяхното провеждане да се осигури на всяка цена и с всички жертви!

– Основно да се разучат стратегическите и невралгичните пунктове във всяка област и в тях да се концентрират въстаническите и боеви сили. Придвижването да се извършва към населени места, като се извършва мобилизация и вдигане на народа на въоръжена борба за овладяване на тия стратегически пунктове и установяване на народна власт.

  Със смели и решителни действия и овладяване на важните стратегически пунктове ще се внесе смут, объркване в редовете на врага и същевременно окуражаване и активизиране на народните маси.

  Да се отдели най-сериозно внимание на боевите групи по места, да се постави ударно тяхното изграждане там, където няма, които да вземат най-дейно участие при провеждането и охраната на масовите борби и действията на въстаническите отряди.

  • В тоя решителен момент наша задача е да привлечем армията на страната на борещия се български народ за съгласуване и общи действия против немците и немските агенти, за спасяването на България.

Развитието на събитията и тежкото положение на страната и армията създадоха най-благоприятни възможности да бъдат привлечени големи войскови части в подкрепа на всенародната борба, а друга част от армията – неутрализирана. По нейното бързо привличане налага се решително да се скъса с досегашния тесносектантски начин в тази област. Необходимо е за спечелването на армията да се използват всички наши и съюзнически възможности, сили и средства. Незабавно и съвсем конкретно да се обсъди и организира вдигането на цели войскови части и гарнизони и в съгласувани действия с въстаническите отряди и народа да се овладяват населените места и градове, като се прави всичко възможно за тяхното задържане.

  Разрешаването на горните задачи изисква ръководствата и партийните организации да отделят необходимото внимание и сили за всестранното укрепване на военните ръководства, за да бъдат те в състояние да поемат действителното командуване на въстаническите въоръжени сили.

  • Всенародната борба и разгарянето на военните действия да се провеждат под знамето и ръководството на Отечествения фронт. Да се укрепят всестранно съществуващите комитети на Отечествения фронт. Да се пристъпи към повсеместно и бързо изграждане на нови комитети във всички населени места, в учреждения, предприятия, гари и пр., които да станат действителни организатори и ръководители на всестранната борба и органи на народната власт. Да се направи всичко възможно за привличането в комитетите на Отечествения фронт представители от всички демократични, политически и обществени групи и организации, които са против немците и застават зад Програмата на Отечествения фронт. 

  Деятелите на Отечествения фронт трябва смело и решително да застанат       начело на борбата и излязат открито със своите имена.

  Отечественият фронт трябва да призове народа и армията на смела въоръжена борба. Отечественият фронт е единствената политическа сила, която може и трябва със смели и незабавни, смели и решителни действия да спаси страната.

  Само едно правителство на Отечествения фронт ще осигури условията на една истинска народна демократична власт.

  Партийните ръководства и всеки партиец при провеждането на горните задачи трябва да проявяват изключителна твърдост, решителност, самоинициатива и отговорност.

  На незабавни и смели повсеместни действия, на решителна борба за извоюването на свободна, независима и демократична България! Вън германците от България!

26 август 1944 година                ЦК на Българската работническа партия

Подготви за печат Милчо Александров