ЛЕНИНСКИ ПЛАН ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА СОЦИАЛИЗМА

lenin

Създателите на марксизма-ленинизма обосноваха научно необходимостта от социалистическата революция.В нея те видяха естественото разрешение на присъщите на капитализма противоречия.Но пред тях не стоеше задачата за практическото изграждане на социалистическото общество.Тази задача придоби практическо значение едва след победата на социалистическата революция в Русия.ВОСР не само ликвидира властта на капиталистите и помешчиците.Тя постави остро големия въпрос: „С какво да се започне?”Научен отговор на този въпрос даде Вл.Илич Ленин.Отчитайки особеностите на социалистическата революция,Ленин разработи практически план за построяването на социализма.Този план се съдържа в неговите трудове,писани в тежките години на гражданската война и борбата с разрухата.Проверен в практиката на социалистическото строителство в Съветския Съюз,този план получи международно признание.Неговата жизнена сила беше доказана  и в практиката на социалистическото строителство на народно-демократичните страни.Сърцевината на лениновия план за построяването на социализма са трите основни задачи на преходния период и пътищата за тяхното разрешаване.Тези задачи са:

А/социалистическа индустриализация на страната

Б/социалистическо преустройство на селското стопанство и на дребно-стоковото производство на занаятчиите

В/осъществяване на дълбока културна революция върху теоретическите основи на марксизма-ленинизма.

Лениновата  идея за индустриализацията на страната се изгражда върху научната оценка на същността,ролята и значението на производителните сили в битката за тържеството на социализма-комунизма.Ленин разбираше ясно,че без превеждането на цялото народно стопанство върху техническата база на съвременната тежка промишленост не може да се постигне висока производителност на труда,не могат да се реализират принципите на социализма.Без такова развитие не може да се осигури и защитата на социалистическите завоевания.С една дума в социалистическата индустриализация се обединяват като във фокус най-важните задачи на борбата за благоденствие на народа,за повишаване икономическата и отбранителната мощ на социалистическата държава.Практиката на социалистическото строителство в СССР и в народно-демократичните страни потвърди блестящо тези ленински идеи.Тя показа,че социалистическата индустриализация е най-важното  в борбата за бърз икономически растеж,за достигани и надминаване на най-развитите в икономическо отношение страни.

Идеята за социалистическото преустройство на селското стопанство заема особено важно място в Лениновото учение за строителството на социализма.В основата на този план лежи възгледът,че социализмът не може да се изгражда върху две различни основи-обществената собственост в промишлеността и частната дребностокова собственост в селското стопанство.В своя забележителен кооперативен план Ленин разреши гениално задачата за намиране на приемлив за селяните път към социализма.Ленин отлично разбира революционните възможности на трудовото селячество.В него той вижда естествения съюзник на пролетариата в социалистическата революция.Дребният собственик е сложна фигура.Той е едновременно труженик и собственик.Именно поради това подходът към него трябва да бъде особен.Великата заслуга на Ленин по този въпрос е разработването на конкретния план за практическото преустройство на дребното селско стопанство,за неговото превеждане на социалистически релси.Решаващото звено в борбата за социализъм в селското стопанство Ленин видя във всестранното използване на кооперацията в условията на диктатурата на пролетариата,  съдържа всичко необходимо за успешното строителство на социализма при специфичните условия ,характерни за селското стопанство.

Вторият основен елемент на лениновия кооперативен план е умелото използване на стоково-паричните отношения.Традиционните връзки на дребните стокопроизводители с пазара играят огромна роля в живота и мисленето на селянина.Именно поради това Ленин разработи такава икономическа политика за условията на преходния период,която предполага широкото използване на пазарните отношения.Основните положения на така наречената нова икономическа политика/НЕП/фактически се свеждат до широкото използване на пазарните отношения за повишаване материалната заинтересованост на селяните и борбата за повече селскостопанска продукция.Реализацията на този план Ленин свързваше с постепенното и пълно доброволно коопериране на селяните чрез практическото им убеждение в предимствата на едрото механизирано социалистическо селско стопанство пред нископроизводителното еднолично дребно селско стопанство.

Идеята за необходимостта от социалистическа културна революция се изгражда върху разбирането,че без социалистическо/комунистическо/ възпитание и превъзпитание на трудещите се не е възможно изграждането на новия обществен строй.Културната революция е призвана да въоръжи трудещите се с онези необходими научни знания,които ще осигурят всестранното развитие на всички членове на обществото,като високосъзнателни,пълноценни и активни строители на социализма.В този смисъл културната революция формира новия човек-строителя на социализма и комунизма.Но с това не се изчерпват нейните задачи.Тя неизбежно трябва да се допълни от революционните изменения в бита и във всички обществени отношения.

Лениновият план за построяване на социализма обхваща всички най-важни страни на грандиозната битка за социализъм:развитието на производителните сили,формирането на  новите социалистически производствени отношения и изграждането на новия човек-всестранно развита,физически и духовно пълноценна,хармонично сложена личност.

тема 29 от ПУГ                                                          подготвил Вл. Цеков

Tags: