ПО СЛУЧАЙ 100 ГОДИШНИНАТА ОТ СЕПТЕМВРИЙСКОТО ВЪСТАНИЕ

Редакцията на в-к „Комунистическа правда“ публикува:

ВТОРА РЕДОВНА НЕЛЕГАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА                БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

(тесни социалисти)

8 декември 1927 – 15 януари 1928 г.

Из „РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ОТЧЕТА НА ЦК НА БКП (т. с.)

IV. По Септемврийското въстание

  14. Със Септемврийското въстание партията, отхвърляйки деветоюнството, тръгна по пътя на революционното действие. Партията и ръководените от нея борещи се маси получиха своето боево революционно кръщение и добиха за пръв път опита на едно масово въоръжено въстание. Септемврийското въстание озари с неугасима светлина пътя към победата  на пролетарската революция в България. Септемврийското въстание, самото то пълно отрицание на деветоюнската тактика, положи базата за окончателно и безвъзвратно скъсване със социалдемократизма и деветоюнщината. Партията направи най-решителната историческа крачка по пътя към своята болшевизация. Революционните тесняшки основи на партията се засилиха и обогатиха с революционната септемврийска тактика и действие на партията. Революционната теснящина и септемврийството се сляха в  два основни непоклатими корена на БКП като болшевишка партия на българския пролетариат. Върху тези именно основни корени тя ще расте и ще се развива като действителна революционна пролетарска партия, ще сплотява и ръководи масите, ще изгради здрав съюз на пролетариата и селяните и ще бъде способна да изпълни своите големи исторически задачи.

  15. Изучаването на причините и поуките от поражението на Септемврийското въстание, на тази първа работническо-селска революция в България, извършена под ръководството на Комунистическата партия, е една належаща ударна, необходимост за партията и българския пролетариат. И това изучаване въз основа на фактите, материалите и документите, отнасящи се до развитието на въстанието във всички места на страната и до проявените слабости и допуснати грешки, трябва час по скоро да се предприеме и изведе докрай като една колективна задача на партията и на непосредствено участвали в Септемврийското въстание маси и дейци под ръководството на ЦК.

  16. Конференцията констатира, че ЦК правилно е оценил на 15 септември положението като положение непосредствено революционно и налагащо пристъпване към въоръжено въстание, като и правилно е считал развръщането на масовата политическа стачка и акция като пролог към въстание. ЦК също правилно е постъпил, когато на 17 септември е решил даването на парола за общо въстание на 22 септември.

  Без даването на тази парола за въстанието партията би изменила още по-тежко, отколкото на 9 юни, на своята задача като революционна партия на пролетариата.

  Деветоюнският саботаж на малцинството в, изразен в не свикване на заседание на ЦК веднага след арестите на 12 септември от страна на организационния секретар Луканов, с което се забави с няколко дни самото даване на паролата за въстание, в неговото противопоставяне да се продължи масовата политическа стачка в София, в противопоставянето му да се вземе решение за въстание и пр. – е непростително престъпление. Неговото съобщение на дошлия в София русенски куриер, че русенци не бива да изпълняват паролата за въстанието, е от същото естество. Неговото писмо, изпратено до близките му зад граница, с което той обявява Септемврийското въстание за авантюра и дело на лудешки и запалени глави, се явява позорна измяна към пролетариата пред лицето на свирепствуващия над победените революционни маси кръвожаден враг. Проявление на същата деветоюнщина и деветоюнски саботаж са антисептемврийските действия на партийните ръководства в Русе, Бургас и Сливен както и дадените контрапароли в тия места.

  Конференцията обявява, че тия деветоюнски и щрайкбрехерски действия на Луканов и въпросните местни ръководители са абсолютно несъвместими с принадлежността към БКП и Комунистическия интернационал. Тя ги осъжда най-решително и ги изнася пред партията и масите на строго публично осъждане и като указание, че в бъдеще при въоръжено въстание на масите никой комунист, никой революционен работник и селянин не бива в никакъв случай да следва съветите на саботажниците и даваните от когото и да било контрапароли срещу общата парола на партията за въоръжено действие. Никога не  е тъй необходима желязната революционна дисциплина в партията и сред масите, както в момента на масова въоръжена борба.

  17. Извън деветоюнския саботаж и щрайкбрехерство във време на Септемврийското  въстание са допуснати и редица други тежки нарушения на революционната дисциплина.

  Такъв е преди всичко случаят с контрапаролата в София. След арестуването на част от Софийския военнореволюционен комитет на 21 септември останалият неарестуван секретар на Окръжния комитет и останалият едничък неарестуван и здрав член на Военнореволюционния комитет, вместо да вземат мерки за попълване на В. р. комитет с намиращите се на свобода партийни, военни и политически дейци и да изпълнят паролата на ЦК за въстание в София и окръга, да прекъснат железопътните, телеграфните, телефонните, безжичните и аеропланните съобщения на София с провинцията, да парализират военните и фашистките сили на правителството в столицата, те пращат куриери в Перник, Божурище, Искърския и Кюстендилския район и пр. с контрапарола за невдигане на масите и разпореждат също в София масите да не въстават, докато не пристигнат революционните войски от Врачанско. По тоя начин се помогна на правителството да запази напълно инициативата в своите ръце, да мобилизира и изпраща от никого необезпокоявано своите военни и фашистки сили във Врачански окръг и Ихтиманския край, да разбива по части въстаналите десетки хиляди работници и селяни, преди те още да са закрепили своите първи завоювани позиции и преди да са се организирали и достатъчно въоръжили. Ако на правителството бе отнета възможността да се сношава с провинцията и ако софийските войски и фашистки отряди бяха забавени само с два-три дни в своя поход срещу Врачанско, въстанието можеше да има съвършено друг изход.

  Конференцията най-строго осъжда поведението на тия другари, но имайки предвид тяхната дейност през време на след септемврийския период и признаването на сторената от тях грешка, оставя ги в редовете на партията.

  Конференцията констатира, че завеждащият връзките при ЦК след арестите на 12 септември е изчезнал за цяла седмица и не се е свързал с ЦК и поставил на негово разположение тъкмо в момент, когато е бил най-много необходим. Тя също констатира, че някои окръжни комитети, след като са получили паролата за въстание, нито са я предали на организациите в своите окръзи, нито сами са направили каквото и да е за вдигането на въстанието, а редица други дейци не са изпълнили възложената им обязаност по отношение на въстанието.

  Конференцията, като осъжда и тоя род пасивен саботаж и нарушение на революционната дисциплина, възлага на ЦК да изследва конкретните случаи и в зависимост от характера им и от проявената впоследствие дейност от страна на въпросните другари да наложи санкции, включително до изключване на някои от тях из партията.

  18. Конференцията намира, че е било правилно обявяването на масовата политическа стачка в София и нареждането за нейното разпространение в страната като средство за политическа мобилизация на масите и като преход към въоръжено въстание. Грешка, наопаки, е слабата подготовка и слабото провеждане на тази акция. Без такава мобилизация и вдигане на масите за борба не е възможно и преминаването им към масово въоръжено действие.

  Конференцията намира за голяма грешка неизпълнението в Пловдивско, Сливенско и др. на нареждането на Ц К, според което в случай на избухване на въстанието в известни окръзи преди деня на общата парола за въстание съседните окръзи са длъжни да се присъединят към въстаналите окръзи, без да чакат непременно определения ден за повсеместното въстание в страната.

  19. Конференцията особено силно подчертава, че въпреки минаването на инициативата в ръцете на противника вследствие на деветоюнската грешка на ЦК и въпреки относително недостатъчната политическа и специално техническа подготовка общите усилия по време на въстанието и готовността на масите за решителна революционна борба позволяваха победата на въстанието. И то щеше да победи, ако не бяха проявените деветоюнски саботаж и щрайкбрехерство. Тук лежи главната причина за парализирането на въоръжената акция на работническите маси в повечето градове, а невдигането на градовете оказа решаващо влияние за поражението на Септемврийското въстание.

  Наистина при териториалната организация на партията в оня момент септемврийските масови арести също оказаха спъващо влияние за акцията на масите в градовете. Партията не бе в състояние бързо из своята среда, в самите предприятия и места, да издигне нови ръководства на масите на мястото на арестуваните. Но тези арести не могат да се считат в никакъв случай като решаваща причина за поражението. В предвечерието на всяко въоръжено въстание на масите може и трябва да преодолее това препятствие.

  20. Покрай многобройните поуки от Септемврийското въстание конференцията подчертава като най-ценен урок следното:

  а) когато страната се намира в непосредствено революционна ситуация, партийното ръководство е длъжно да следи най-бдително за развитието на революционния кризис и да избере умело подходящия момент за даване на паролата за въстание;

  б) когато партията пристъпва към въоръжено въстание, заставайки начело на масите, тя трябва да върви стремително напред, недопущайки никакви  колебания и смазвайки безпощадно всеки саботаж, щрайкбрехерство и нарушение на революционната дисциплина;

  в) без активното и ръководно участие на пролетариата от градските центрове и преди всичко на индустриалния и транспортния пролетариат пролетарската революция не може да победи. Огромната революционна сила на селските маси може да се прояви и съдействува за победата на революцията само под ръководството на революционния пролетариат и

  г) болшевизацията, сплотеността и желязната революционна дисциплина на Комунистическата партия, както и нейната организация върху производствения принцип са абсолютно необходими условия за облекчаването и провеждането на нейната ръководна роля във въстанието и за довеждането му до победа.

  Допуснатите грешки от политическо и тактическо естество, както и от чисто военен характер (при организацията, ръководството и развръщането на Септемврийското въстание), както и огромният революционен опит, добит през историческите септемврийски дни, трябва да послужат на партията и на масите като една истинска школа  за тяхната възможно по-добра и по-пълна подготовка за бъдещите революционни борби и за самата пролетарска революция в България.

  Конференцията задължава Ц К в най-близко бъдеще да даде на партията и на масите ред изследвания по Септемврийското въстание, както и по неговата история.

БКП в резолюции и решения; Т 3; 1954; стр. 168-174.

Подготви за печат Милчо Александров