ЗА ДИАЛЕКТИКАТА И ФОРМАЛНАТА ЛОГИКА

  Както е известно формалната логика си има свои закони.

  Един от тях е законът за непротиворечивостта. Истинско е или А (твърдението), или не е А (отрицанието).

  Диалектиката като система е изградена с използването на снемане (отхвърляне, сваляне), т.е. с отрицание (не е А), с удържане (удържа се съдържанието, поради което и съществуват, приемствеността, отразява, например, прехода от една формация към друга и т.н.т.).

  Вие не можете да стигнете до разбирането за единството и борбата на противоположностите от гледната точка на формалната логика, при която истинско е или А или не е А, т.е. или единството, или борбата.

  Съгласно формалната логика не може да има противоречие никъде: нито в обществото, нито в мисленето, нито в природата.

  Диалектиката твърди обратното: всичко което съществува е противоречиво.

  От позицията на формалната логика светът е статичен, а ако все пак има някакво движение, то то е предизвикано от външно въздействие: бог, цар, герой.

  На практика освобождение може да се постигне само със собствените ръце.

  Държавата за формалната логика е вечна, комунизмът като безкласово общество няма да настъпи никога (няма преминаване към момента на установяване, или противоречията са изключени) и трябва да търпим капиталистическата експлоатация, и нищо не трябва да правим сами (защото ще дойде външната сила и всичко ще си дойде по местата).

  Комунизмът за адепта на формалната логика е чудо ставащо по волята божия или благодарение на отделни личности (и едното и другото е идеализъм), движението на света към промени, за диалектическия материализъм (а материализмът може да бъде и стихиен), е в основата на историческия материализъм, той не може да бъде разбран без разбирането за снемането.

 Промените в обществото съгласно формалната логика се свеждат до установяване на непротиворечиви правила и при промяна на обществените условия отново е необходима външна героична сила, която да изтласка обществото напред.

  Развитието от гледната точка на диалектическия материализъм е движение от низшето към висшето, на простото към сложното, без намесата на външни сили. Не е необходим нито бог, цар или герой. Всеки е длъжен да разбира и действа в полза на обществените интереси, а не сляпо да спазва установените правила.

  Преходният период също не може да бъде разбран, опирайки се само на формалната логика, многопосочната икономика при прехода от капитализъм към социализъм е необясним от гледната точка на формалната логика, по тази логика веднага след капитализма трябва да има социализъм.

  Без използването на диалектиката вие не можете да разберете и това, че стоката има 2 страни: потребителна стойност и стойност, защото за формалната логика истинска е само или потребителната стойност или стойността.

  Вие също не можете да разберете без нея, че работникът в един и същ момент от работния ден (това е важно да се подчертае) изработва, и еквивалента на своята работна заплата и работи за печалбата на капиталиста, просто това са два момента от неговия труд.

  Затова прекратяването на експлоатацията е възможно не просто чрез преразпределение на работното време, а чрез кардинална промяна на базата, т.е. чрез унищожаването на капиталистическия начин на производство и създаването на комунистически начин на производство, изградено върху обществената собственост.

  От гледището на формалната логика и „Капиталът“, и „Науката Логика“ изглеждат абсурдно, защото  главата на адепта на формалната логика не е в състояние да разбере същността на диалектическия закон за единство и борба на противоположностите.

  Комунистът не трябва да се обосновава единствено с формалната логика, комунистът трябва да изучава диалектиката.

П С Кошкинслушател 2 курс на Червения Университет

превод Милчо Александров

Tags: