„ВСИЧКО Е ВЪПРОС НА РИСК“: ЗА ОБЛИГАЦИИТЕ, КОИТО ОСИГУРЯВАТ ПАСИВЕН ДОХОД

АЛЕКСЕЙ КУРАСОВ

  Облигациите са защитен инструмент, който осигурява на собственика пасивен доход.

  IBO (първоначално предлагане на облигации) от своя страна предоставя на инвеститора възможността да закупи ценни книжа на първичния пазар, които може да не са налични на вторичния пазар и/или може да струват значително по-високо в бъдеще.

  Емитирането на облигации включва заемане на средства от физически или юридически лица. Компанията плаща на инвеститорите купон за използване на парите. Доходността на облигациите зависи от вида и процента на купона, както и от надеждността на емитента, цената на облигациите на вторичния пазар (ликвидността) и търсенето на книжата.

  В момента средната доходност на държавните облигации е около 10% годишно, докато тази на корпоративните е малко по-висока – 11-13%. В същото време високодоходните облигации с IBO могат да донесат повече от 30% годишно. Също така е важно да се обърне внимание на рейтинга на емитента. Всичко опира до риск – колкото по-висок е рискът, толкова по-нисък е кредитният рейтинг, толкова по-висока е купонната ставка и съответно потенциалната доходност.

  В допълнение към доходността, IBO има сериозно предимство поради факта, че ценните книжа се пласират за първи път – инвеститорът може да закупи облигации в големи количества и по номинал и да ги държи в портфейла в очакване на купонни плащания или печеливши продажби на вторичния пазар.

  Що се отнася до избора на облигации, емитирани по IBO на различни емитенти, не се препоръчва участие в емисии с ниски рейтинги, чиято цел е рефинансиране на дългове или изплащане на притежатели на предишни облигации. Подобни пласменти носят голям риск, тъй като компанията и нейното ръководство не успяват да използват ефективно средствата, получени преди това от инвеститорите. Това може да се дължи както на пазарната ситуация, така и на грешки в управлението.

  Особено внимание заслужава секторът на микрофинансиращите организации и небанковите финансови компании, както и малките строителни и лизингови компании. Те могат да покажат печалба и ръст на приходите, но е важно да се погледне ефективността им. Например, компанията събира 500 милиона рубли през 2021 г., а за две години приходите му се увеличават от 700 милиона на 1,4 милиарда, а оперативната печалба се увеличава от 150 милиона рубли до 300 млн. На пръв поглед това е отличен показател за растеж, но сега нека да оценим дълговете на компанията. Например, ако заемният капитал на компанията се утроява за две години, тоест ако приходите на компанията възлизат на 2,2 милиарда рубли, а оперативната печалба годишно е 440 милиона рубли, тогава тази компания е ефективна.

  Струва си да се инвестира в облигации на тези компании, чиито темпове на растеж се оценяват на 30% или повече, набраното финансиране се използва предимно за развитие на бизнеса (докато делът на рефинансирането на текущия дългов портфейл не надвишава 20%) и има значително търсене на продуктите. Секторите на информационните технологии, агропромишления комплекс и външната търговия вече могат да се смятат за обещаващи. И не забравяйте, че доходността на ценните книжа зависи не само от купонния процент, но и от състоянието на пазара и кредитния риск на самия емитент.

Превод от в-к „Инфокс“     Милчо Александров