ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ МАРКС

  На 15 септември 1867 г., в Хамбург, в издателството на Ото Майснер, в тираж от 1000 екземпляра, излиза първият том на „Капиталът” – главният труд на Маркс, над който той работи цял живот.

  В „Капиталът”, в който са разкрити икономическите закони на капиталистическият начин на производство, се прави и анализ на противоречията на капитализма и научно е доказана неизбежността на неговата гибел и победата на комунизма. В една от рецензиите на първия том Енгелс пише: „От този момент, от който на земята съществуват капиталисти и работници, не се е появявала нито една книга, която да има такова значение за работниците, каквото има лежащата пред нас.”

  Първият том на „Капиталът” е посветен на анализа на процеса на производството, на такива категории на капиталистическата икономика като стока, пари, стойност и принадена стойност. Заслугата на Маркс се състои в това, че той поставя категорията стойност на научна основа, освобождавайки я от противоречията на класическата буржоазна политическа икономия и разкрива тайните на капиталистическата експлоатация – създаването на принадената стойност. Вторият том е посветен на процеса на обръщението на капитала, а в третия Маркс анализира такива категории като печалбата, земеделската рента, лихва и пр., които представляват незаплатен труд и безвъзмездно се присвояват от експлоататорските класи.

  Вторият и третият том на „Капиталът” са издадени след смъртта на Маркс от неговия съратник и другар Енгелс.

  В „Капиталът” Маркс с потресаваща научна сила издава смъртна присъда на буржоазния строй. „Капиталът” и до днес издържа на великите исторически изпитания. Всички исторически събития отново и отново потвърждават правотата на марксизма като строго научен мироглед на работническата класа.

  Работническата класа не притежава атомни бомби и самолети, но тя притежава едно непобедимо оръжие – научната теория на марксизма-ленинизма. Въоръжавайте се с него!

КД

Tags: