Организационна форма на диктатурата на пролетариата

dpСъщността на всяка държава е в диктатурата на господстващата класа. В същото време тази диктатура понякога рядко излиза на повърхността на политическия живот. Във всеки вид диктатура при всички отклонения и временни отстъпления има определена устойчива форма за проявление като организационна форма, адекватна за диктатурата именно на дадената класа, която й съответства и по най-добрия начин гарантира съхраняването й. Иманентна, т.е. вътрешно присъща, организационна форма на диктатурата на буржоазията е парламентарната демокрация с изборност по териториален признак. Организационна форма на диктатурата на пролетариата е Съветската власт, избирана по фабрики и заводи [по производствен признак]. В работата „Тезиси и доклад за буржоазната демокрация и диктатурата на пролетариата“ на I конгрес на Комунистическия Интернационал от 4 март 1919 год. В.И.Ленин пише: „Старата, т.е. буржоазната, демокрация и парламентаризма бяха организирани така, че именно масата на трудещите се най-много беше отчуждена от апарата за управление. Съветската власт, т.е. диктатурата на пролетариата, напротив, е построена така, че да сближи масите натрудещите се с управленския апарат. На същата цел служи и обединяването на законодателната и изпълнителната власт при съветската организация на държавността и замяната на териториалните избирателни окръзи с производствени единици, като завода, фабриката“.
В брошурата на Ленин „Писмо до работниците и селяните по повод победата над Колчак“ се казва: „Съветска власт – ето какво означава на практика „диктатурата на работническата класва“. В статията „Непосредствените задачи на Съветската власт“ еднозначно се подчертава: „Съветската власт не е нищо друго освен организационна форма на диктатура на пролетариата“.
Анализът на организационните форми – на диктатурата на буржоазията в нейната най-устойчива модификация буржоазната демокрация и на диктатурата на пролетариата във формата на Съвети – показва, че тяхната устойчивост и функциониране се гарантира от обективни условия, върху които се изгражда формирането на властта. Парламентарната демокрация като форма за диктатура на буржоазията се опира при своето формиране на финансовия ресурс на капиталистите, на института на частната капиталистическа собственост, използва господстващата в обществото буржоазна идеология, доколкото общественото битие определя общественото съзнание. Пролетарската демокрация се опира на обективната организираност на работническата класа в процеса на труда във фабриките и заводите, които се превръщат в избирателни окръзи на Съветите. При това става дума не за названието, а именно за форма на организация на властта, характерна за Съветите, гарантираща диктатурата на работническата класа.

В. А. Тюлкин, първи секретар на РКРП-РПК, и проф. М. В. Попов, д.ф.н., президент на Фонда на работническата академия

Share this:

Tags: