97 ГОДИНИ ОТ ВЕЛИКАТА ОКТОМВРИЙСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ

На 7 ноември всяка година цялото прогресивно човечество чества годишнината на Великата Октомврийска социалистическа революция, която откри нова ера в историята на човешкото общество – ерата на загиването на капитализма и утвърждаването на социализма. Този най-велик празник се чества като ден на победа и надежда от трудещите се в целия свят.

Великата Октомврийска социалистическа революция започва с победоносно въоръжено въстание на 25 октомври (7 ноември) 1917 година в Петроград. С гигантска сила в течение на 3-4 месеца тя удържа  победа в цяла Русия.

Великата Октомврийска социалистическа революция принципно се различава от всички революции в миналото, които са само смяна на една форма на експлоатация на трудещите се с друга форма на експлоатация, тя означава унищожаване на всяка експлоатация на човек от човека. В резултат на Великата Октомврийска социалистическа революция се сваля властта на буржоазията и помешчиците, ръководството на държавата преминава в ръцете на работническата класа. На основата на Съветите е утвърдена диктатурата на пролетариата. Великата Октомврийска социалистическа революция създава нов тип държава – Съветската социалистическа държава. Тя експроприира помешчиците и капиталистите, превръща в обществена собственост фабриките, заводите, железниците, банките, национализира земята; завоюва на Русия изход от империалистическата война, спасява народите на Русия от опастността да бъдат заробени от международните империалистически хищници. Тя полага началото за осъществяване на великите идеи на научния комунизъм – създава условия за разгръщане на социалистическото строителство върху една шеста част от земното кълбо, доведе до пълна победа на социализма в СССР.

Великата Октомврийска социалистическа революция е най-бележитото събитие в цялата история на човечеството. Тя показа, че пролетариатът е способен не само да разруши старото буржоазно общество, но и да създаде ново, социалистическо.

Историческото значение на Великата Октомврийска социалистическа революция не се ограничава само с победата на социализма в СССР. Великият Сталин казва, че „победата на Октомврийската революция означава коренен прелом в историята на човечеството, коренен прелом в историческата съдба на световния капитализъм, коренен прелом в освободителното движение на световния пролетариат, коренен прелом в начините на борба и формите на организация, в бита и традициите, в културата и идеологията на експлоатираните маси в целия свят”.

Великата октомврийска социалистическа революция скъса фронта на световния империализъм и откри нова епоха – епохата на  пролетарски революции в страните на империализма. Тя нанесе удар на империализма не само в центъра на неговото господство, но и в неговия тил, като подкопа, разклати неговото господство в колониалните и зависимите страни, откривайки епоха на колониални революции, епоха на пробуждане на пролетариата в колониалните и зависимите страни и на неговата хегемония в националноосвободителните революции.

Световният империализъм си въобразява, че с всичкото злато с което разполага, ще може да се избави от заразяващия пример на Великата Октомврийска социалистическа революция. Но историческото развитие на човечеството, а с него и различните прояви на болшевизма и болшевишките революции убедително ще му демонстрират, че единственото нещо което е способен да направи, е да забави техния победоносен ход.

Комунистическа правда

Tags: