Й. В. СТАЛИН – НАШЕ ЗНАМЕ В БОРБАТА

 stalin-zname

  Всяка година през месец декември отбелязваме три дати със световно историческо значение. 5-ти декември – ден на Сталинската Конституция – Конституцията на победилия социализъм, най-демократичната конституция в света. 30-ти декември – образуването на Съюза на Съветските Социалистически републики – първата в света многонационална държава на диктатурата на пролетариата и 21-ви декември – рождената дата на Й.В. Сталин – видният болшевик, верен съратник и ученик на Ленин, един от организаторите на Великата Октомврийска Социалистическа Революция и СССР, вожд на партията на болшевиките и Съветската държава, гениален теоретик на марксизма-ленинизма, велик пълководец в периода на Великата Отечествена война на съветските народи против хитлеристка Германия, вожд и учител на световния пролетариат.

Истинско щастие е било, че в суровите години на строителството на първата в света държава на диктатурата на пролетариата, основата на новото социалистическо общество, решително разкъсало веригите на капитализма, в условията на свирепа и неистова реакция на всички сили на стария свят, начело на съветския народ и държава застава Великият вожд и учител – Й.В. Сталин.

След смъртта на вожда на световния пролетариат и основател на Съветската държава Вл.И. Ленин в Комунистическата партия се разгаря ожесточена борба на Сталин с изменниците на социализма – троцкисти и десни опортюнисти, сеещи неверие във възможността за построяването на социализма в СССР. В тази борба се решава съдбата на социалистическата държава – уверено да върви по пътя на строителството на социализма или да се възстанови старият капиталистически строй.

Сталин сплоти партията на болшевиките, идеологически и организационно разби нейните врагове. Но те не сложиха оръжие. Прикривайки се и „разкайвайки” се, те отново започнаха да проникват в партията и тръгнаха по пътя на антисъветската контрареволюционна дейност. Логиката на тяхната зверска ненавист към Сталин и злобата от загубените позиции в партията и държавата неизбежно ги водеше към лагера на фашизма. За дошлия на власт в Германия Хитлер троцкистите бяха истинска находка. От техните редици чрез вербуване и обработка нацистите създаваха пета колона начело с Троцки.

Под ръководството на Сталин в СССР се разгърнаха  грандиозни по своите мащаби и дълбочина социалистически преобразования. Намиращите се хилядолетия под робство трудови маси, отхвърлили ярема на помешчици и капиталисти, се вдигнаха за построяването на новото комунистическо бъдеще. Индустриализацията с нейните бързи темпове коренно преобрази икономиката на СССР и го превърна във водеща в технико-икономическо отношение държава, независима от капиталистическото обкръжение. Под ръководството на Сталин бяха построени основите на социализма в СССР. В условията на победите на социализма съветската работническа класа израстваше политически, изживяваше културно-технически подем. Колективизацията на селското стопанство решително пречупи съпротивата на озверялото кулачество, изтръгна милионите селяни от робството и нищетата и ги насочи по пътя на щастливия колхозен живот.

Морално-политическото единство на съветското общество, съветският патриотизъм, дружбата между народите на СССР – това бяха новите движещи сили за развитието на обществото, дошли да сменят вълчата конкуренция, гонката за печалби, експлоатацията на човек от човека.

Създаването на тежка индустрия и напреднало селскостопанско производство, мощният технически и научно-технологичен потенциал обезпечиха укрепването на отбранителната способност на СССР в навечерието на схватката с хитлерофашизма.

Реакционните сили на империализма и тяхната троцкистка агентура в СССР се готвеха за война със страната на социализма. Плановете на империализма бяха да насочат хитлеристка Германия срещу СССР и да го разгромят. Троцкистката пета колона трябваше да открие на врага фронт като дезорганизира тила на държавата и  свали сталинското ръководство. За сметка на значителни териториални и икономически отстъпки Хитлер е трябвало да сформира марионетно троцкистко правителство. По такъв сценарий стават събитията в Чехословакия, Норвегия, Франция и другите, покорени от фашистка Германия страни от Европа.

Сталин разгада плановете на империалистите. Той разшири и укрепи западните граници на СССР, възвърна в границите на СССР откъснатите от Полша и Румъния съветски територии, правеше всичко възможно да отдалечи войната с Германия, да се въведат в производство и въоръжение нови видове оръжие, издигаше нови млади талантливи военачалници, решително се разправи с нацистката пета колона.

Вероломното нападение на фашистка Германия не разколеба сталинското ръководство. Напротив, то стана още по-твърдо и сплотено. Пълководецът Сталин сплоти антихитлеристката коалиция, реализира стратегията за активна отбрана, натрупа стратегически резерви и накрая нанесе смъртоносен удар по фашизма. Съветският строй излезе победител. Съветският народ удържа Велика победа под ръководството на Сталин.

След войната и възстановяването на съветската икономика Сталин постави  нови грандиозни задачи – постепенен преход от социализма към комунизма. Сталин е талантлив архитект на социализма и гениален теоретик на марксизма-ленинизма. В своето завещание „Икономически проблеми на социализма в СССР” Сталин формулира основните условия за преход към комунизма: ,да се издигне колхозно-кооперативната собственост до равнището на общонародната и да се обхване цялото народно стопанство от централизирано планиране, да се ликвидира стоково-паричното производство, непрекъснато да се понижават цените в зависимост от ръста на производителността на труда и понижаване себестойността на продукцията. Реализацията на икономическата програма на Сталин би осигурила победата на комунизма в СССР. Но това не се случи. Дълбоко прикрилите се троцкисти  в лицето на Хрушчов завзеха властта и обърнаха страната по пътя на реставрацията на капитализма. В ръководството на КПСС не се намери лидер от равнището на Ленин и Сталин, който е способен да даде отпор на Хрушчов и да осигури приемственост на линията на партията.

Сега, в условията на победилата на територията на СССР буржоазна контрареволюция ленинско-сталинските традиции на партията на болшевиките продължава Всесъюзната Комунистическа Партия на болшевиките /ВКПБ/. Под знамето на Сталин съветският народ и цялото прогресивно човечество удържа Велики победи. Твърдо и смело да носим това знаме – това е наш дълг и залог за нашите победи. Следвайки заветите на Сталин ние сме непобедими!

Tags: