КИТАЙ ПРЕДСТАВЯ ЦЕЛИТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА14-ия ПЕТГОДИШЕН ПЛАН

5plenum

Агенция Синхуа; 07: 33.30 / 10/2020

Пекин, 29 октомври

На 5-ия пленум на Централния комитет на Комунистическата партия на Китай (ЦК на КПК), който приключи днес, представи основните цели на социално-икономическото развитие на страната за периода на 14-ия петгодишен план / 2021-2025 / …

Както бе отбелязано в съобщението, публикувано след резултатите от пленума, по време на предстоящия петгодишен план, Китай ще се стреми да направи нови стъпки по пътя на икономическото развитие.

Страната ще се стреми към устойчиво и здравословно икономическо развитие, разчитайки на значителни подобрения в качеството и ефективността, използвайки пълния си потенциал за растеж.

Планира се укрепване на вътрешния пазар, допълнително подобряване на икономическата структура и значително увеличаване на иновационния потенциал.

Както се отбелязва в съобщението, индустриалната база ще бъде модернизирана и редицата индустриални вериги ще бъдат допълнително модернизирани.

Ще бъде положена по-солидна основа за развитие на селското стопанство, ще бъде значително увеличен балансът на нивото за развитие на градските и селските райони в различните региони. Също така страната трябва да постигне значителен напредък в изграждането на модерна икономическа система.

Като предприема нови стъпки към реформи и отваряне, Китай ще продължи да подобрява социалистическата си пазарна икономика и като цяло ще завърши изграждането на пазарната система за по-висок стандарт.

Участниците на пазара ще покажат голяма жизненост. Ще бъде постигнат значителен напредък в реформите за системата върху правата на собственост и пазарното разпределение на производствените продукти.

Тъй като системата на лоялна конкуренция продължава да се подобрява, Китай като цяло ще изгради нови институции с отворена икономика на по-високо ниво.

Нивото на цивилизованост на обществото в Китай трябва да бъде допълнително повишено, а ключовите социалистически ценности трябва да бъдат възприети от населението. Очаква се да бъде постигнат значителен напредък в идеологическите, моралните, културните и научните качества на хората, както и във физическото и психологическото им здраве.

Системите за обществени културни услуги и културни индустрии ще бъдат допълнително усъвършенствани и ще бъдат организирани богати културни и интелектуални събития за обществеността. Влиянието на китайската култура ще се увеличи и единството на китайската нация ще се засили още повече. Китай се стреми да постигне по-нататъшен напредък в изграждането на екологична цивилизация, да оптимизира развитието и защитата на териториалното пространство и да постигне осезаеми резултати в „зелената“ трансформация на производството и начина на живот.

Китай ще разпределя енергията и ресурсите по-подходящо и ще подобри ефективността при тяхното използване. Той ще продължи да намалява емисиите на основните замърсители и ще подобрява екологичната среда, ще укрепва екологичните щитове и значително ще подобрява жизнената среда както в градските, така и в селските райони.

Благосъстоянието на населението ще достигне ново ниво. Китай ще постигне по-пълна и качествена заетост, а ръстът на доходите обикновено ще бъде в синхрон с икономическия растеж, като се очакват значителни подобрения в моделите на разпределение.

Освен това Китай ще осигури по-справедлив достъп до основните обществени услуги. Нивото на образование за цялото население непрекъснато ще се подобрява, а многостепенните системи за социална сигурност и здравеопазване ще бъдат допълнително подобрени.

Ще бъдат положени усилия и за консолидиране на постиженията, постигнати в борбата с бедността, и стратегията за съживяване на селските райони.

Китай ще продължи да подобрява качеството на публичната администрация, да подобрява социалистическата демокрация и върховенството на закона и да демонстрира социална справедливост и равенство в по-голяма степен. Системата на публичната администрация ще бъде подобрена, правителството ще играе по-ефективна роля, а административната ефективност и общественото доверие ще бъдат значително подобрени.

Както беше подчертано в комюникето, Китай ще подобри нивото на публичната администрация, особено на местно ниво, последователно ще подобри системите и механизмите за предотвратяване и неутрализиране на основните рискове, ще укрепи осезаемо способността да реагира на публичните  извънредни ситуации и да предотвратява природни бедствия, ще подобри гаранциите за сигурност за развитие и ще се ангажира сериозно към модернизация на националната отбрана и въоръжените сили.

Редактор: Дън Цзе Руско издание               превод Милчо Александров

Tags: