СЛОВО ПО СЛУЧАЙ 97-ТА ГОДИШНИНА НА ВОСР

Благодаря на всички, които приеха поканата на Българската комунистическа партия да честваме заедно годишнината на Великата Октомврийска Социалистическа Революция. Това е най-великата дата в досегашната история на човечеството, защото постави началото на епохата на преход към безкласово общество и премахването на експлоатацията на човешкия труд. Тя е кулминация на хилядолетните борби на угнетените хора за социална справедливост против подтисничеството. Тя успя, защото за първи път бяха налице обективните и субективни предпоставки за нейната победа. Макар и в недобре развита капиталистическа страна имаше промишлено производство с работническа класа. Борбата се оглавяваше от организирана партия, въоръжена с научно познание за законите на развитие на човешкото общество. Партията беше неразривно свързана с широките народни маси от града и селото, с войниците и матросите, а също и с подтиснатите народи в Руската империя. Така беше обединена тяхната борба за национално освобождение със социалното им освобождение.

Първите мерки на съветската власт Бяха Декретът за мира и Декретът за земята – те решаваха най-належащите въпроси за обикновените хора: излизането на Русия от империалистическата световна война, оземляването на селското население.

Това беше, като споделя съвременникът й Джон Риийд, най-мирната революция в историята на човечеството. Политическата власт беше завзета без никакви жертви и само за четири месеца след това, без насилие, съветската власт беше установена на цялата огромна територия на Руската империя.

Естествено, международната реакция не можеше да се примири с тази загуба – отпадането от сферата на капиталистическата експлоатация на една шеста от земната територия с огромните й ресурси, което беше и заразителен пример за народите в капиталистическите страни. Затова тя извърши срещу младата Съветска държава военна интервенция с участието на 14 империалистически държави, последвана от гражданска война на реакционните свалени от власт експлоататорски класи и бившите царски военачалници. И отново благодарение на съзнателната дисциплина на комунистите и подкрепата на широките народни маси съветската власт удържа победа – разгроми  интервентите и разби остатъците от царската армия.

Развитието на съветската държава убедително доказа предимствата на новия обществен строй. В невиждано кратки срокове беше извършена индустриализация и от изостанала аграрна страна Съветският съюз се превърна в първостепенна промишлена сила. Въпреки наличието на огромни ресурси от изкопаеми горива, с предимство се развиваше добивът на електроенергия от водноелектрически централи, което не замърсява природната среда и съответства на вижданията на класиците на марксизма-ленинизма за единство на човека и природата. Извършена беше културна революция, като не само беше ограмотено цялото население, но и бяха постигнати върхови научни постижения. Пример за това е настигането на САЩ в областта на ядрената технология – създаването на атомна, а впоследствие и водородна бомба – като първи в света и извеждането за първи път в околоземна орбита на изкуствен спътник на земята и на човек в космоса. В резултат на това развитие решително беше подобрено жизненото равнище на народа.

Създаденият промишлен потенциал позволи да бъде изградена мощна отбранителна способност, благодарение на която съветската армия успя да разгроми перфектната военна машина на хитлерофашистка Германия и да спаси Европа и човечеството от кафявата чума – фашизма. След победата на Съветския съюз във Втората световна война редица нови страни бяха освободени от капитализма и в Европа беше създадена общност от социалистически страни. Под влияние на примера на Октомврийската революция подем преживя национално освободителното движение. Унищожена беше колониалната система на капитализма и десетки страни поеха по некапиталистически път на развитие, в това число и по социалистически път.

За съжаление победата в непрекъснатите битки с реакцията имаше твърде висока цена. По фронтовете на войната загинаха милиони убедени комунисти. Вътрешната контрареволюция също усилено действаше, организирайки саботажи и покушения. Бяха убити такива изтъкнати комунистически ръководители като Киров, Жданов, Ворошилов, Вознесенски, Кузнецов и др. Това направи възможно след смъртта на Сталин – ХХ конгрес на КПСС, властта в партията и държавата да бъде овладяна от прикритата троцкистка контрареволюционна реакция. Респ. у нас това стана след априлския пленум 1956 г. Последователно все повече се изоставяха марксистко-ленинските принципи и се затъваше в блатото на ревизионизма. Следвайки личните си интереси, партийните ръководителите се бюрократизираха и обуржоазиха . Партията загуби връзката си с народа. Това направи възможно предателството на Горбачов и перестройчиците в европейските социалистически страни, откритата контрареволюция и реставрацията на капитализма.

Но въпреки временното поражение на социализма, законите на общественото развитие действат със същата обективна неизбежност както природните закони. Човешкото общество неминуемо се движи към освобождаване от оковите на експлоатацията и частната собственост и тържество на идеите на Великия Октомври.

 

Спас Спасов

Tags: ,