Tag Archives: марксизъм

ПОЯВА НА ДИАЛЕКТИЧЕСКИЯ И ИСТОРИЧЕСКИЯ МАТЕРИАЛИЗЪМ

Думата диалектика произлиза от гръцката дума „диалего“, което значи беседвам, полемизирам. Под думата диалектика в древността са разбирали изкуството да се добереш до истината чрез разкриване противоречията в съжденията на противника и преодоляването на тия противоречия. В древността някои философи са смятали, че разкриването на противоречията в мисленето и сблъсък на противоположните мнения е най-доброто […]

Продължава →

НАЧИН НА ПРОИЗВОДСТВО. ПРОИЗВОДИТЕЛНИ СИЛИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ

В основата на обществения живот стои производството. Производството е процес на създаване на материални блага, които непосредствено задоволяват потребностите на човека или пък служат за по-нататъшно развитие на самото производство. За разлика от животните човекът не използва наготово природните предмети, а ги преработва с оглед на своите потребности. Производството е постоянно условие за човешкия живот. […]

Продължава →

СЪВРЕМЕННИТЕ БУРЖОАЗНИ И РЕВИЗИОНИСТИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ – ОПИТ ЗА УВЕКОВЕЧАВАНЕ НА КАПИТАЛИЗМА

Владимир Цеков Продължение  Важно място в опитите за спасяването на капитализма заема и теорията за корпорационната революция. Тази теория води началото си някъде от 30-те и 40-те години на миналия век и съвпада с времето на изострянето на противоречията между капиталистическитедържави и задълбочаването на кризата на капитализма и изострянето на класовата борба на трудещите се […]

Продължава →

МАРКСИСТКАТА ИДЕЯ ЗА ПРОГРЕСА

Положението на работническата класа става все по-тежко. Изходът от това положение, което създава капиталистическият начин на производство за цялото общество и особено за работническата класа, е в премахването на неговата главна причина – частната собственост върху средствата за производство и превръщането им в обществено владение… Димитър Благоев Дядото

Продължава →

МАРКСИЗМЪТ Е ПО-ЖИВ ОТ „ГРОБОКОПАЧИТЕ” СИ

    В началото на 90-те години, след разрушаването на европейския социалистически  лагер и унищожението на СССР, широко разпространение получи възгледа за марксизма като безнадеждно остаряло и загубило значението си учение. Американският политолог Ч. Краутхаммер провъзгласи «плуралистично-капиталистическата демокрация» за най-накрая постигнатия идеал на социално-икономическо устройство, и на Запад той съвсем не беше единствен на тази […]

Продължава →