РЕЗОЛЮЦИЯ НА XIX КОНГРЕС НА КПК ПО ДОКЛАДА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА КПК ЗА 18 КОНГРЕС

19 -К-С -КПК

Пекин,  24 октомври 2017 година /Синхуа/

Комунистическата партия на Китай на 24 октомври 2017 година на XIX конгрес на КПК: утвърди доклада, изработен от другаря Си Цзинпин от името на Централния Комитет за 18 конгрес. Носейки високо великото знаме на социализма с китайска специфика, ръководейки се от марксизма-ленинизма, идеите на Мао Цзедун, теорията на Дън Сяопин, важните идеи за тройното представителство, научната концепция за развитието, идеите на Си Цзинпин за социализма с китайска специфика в новата епоха, конгресът направи важни политически изводи, че социализмът с китайска специфика навлезе в нова епоха, върху основата на анализа за развиващата се и променящата се вътрешна и международна ситуация, върху ретроспективните обобщения на работата и историческите промени през изтеклата петилетка, главното противоречие в китайското общество вече се превърна в противоречие между постоянното нарастване на потребностите на народа за по-добър живот и неравномерността и непълнотата на развитието. Конгресът освети дълбоката историческа мисия на Комунистическата партия на Китай в новата епоха, определи историческото място на идеите на Си Цзинпин за социализма с китайска специфика в новата епоха, набеляза целите за постигане на решителна победа в пълното изграждане на средно заможно общество и посоката за нов поход към всестранното изграждане на модернизирана социалистическа държава, разработи цялостен план за придвижване на великото дело на социализма с китайска специфика в новата епоха и реализирането на новата велика програма за партийно строителство. Приетият доклад на Централния Комитет за работата на 18 конгрес рисува грандиозната панорама за постиженията при решаването на изграждането на средно заможно общество и завоюването на великата победа на социализма с китайска специфика в новата епоха, ясно показва посоката на развитие на дейността на партията и държавата. Докладът, като квинтесенция на мъдростта на цялата партия и на всички народи на страната ни, представлява политическа декларация и програма за действие на нашата партия, сплотяваща и водеща след себе си многонационалния народ на страната за отстояване и развитието на социализма с китайска специфика в новата епоха, представлява марксистки програмен документ.

Конгресът смята, че основната тема, осветена в доклада, има извънредно важно значение за нашата партия, която, водейки след себе си народа, самоотвержено и по-новаторски се движи напред. Всички членове на партията са длъжни, да останат верни на своите първоначални цели и нито за минута да не забравят за мисията си, високо носейки великото знаме на социализма с китайска специфика, за решителна победа в пълното изграждане на средно заможно общество, да постигнат великата победа на социализма с китайска специфика в новата епоха, неуморно да се борят за реализирането на китайската мечта за великото възраждане на китайската нация.

Конгресът високо оценява работата на Централния Комитет избран на  18-я конгрес. Изминалите пет години след XVIII конгрес на КПК, бяха извънредно забележителни, през тях бяха постигнати исторически успехи в работата по осъществяването на реформите, откритостта и социалистическата модернизация. През изминалите пет години ЦК на партията, ядрото на което е другарят Си Цзинпин, с огромна политическа смелост и силно чувство за отговорност издигна нови концепции, нови идеи и нови стратегии, изработи важни насоки и политически положения, предприе важни мерки, за тласък в придвижването на редица ключови аспекти в работата. Успяхме да решим много сложните въпроси, които дълго време планирахме, но не успявахме да решим, също успяхме да завършим много важните работи, които по-рано оставаха само като набелязани планове. Под въздействието на всичко това в работата на партията и държавата станаха исторически преобразования. ЦК на КПК, ядрото на което е другарят Си Цзинпин, смело гледащ в лицето стоящите пред партията сериозни опасности, изпитания и вътрешно партийни проблеми, благодарение на упоритостта, волята и твърдостта поправи стила в работата, ожесточи дисциплината, поведе борба с корупцията и наказа виновните, ликвидира сериозните опасности, възникнали вътре в партията и държавата. Обновеният вътрешно политически живот, забележително подобри вътрешно партийната екосистема, значително повиши творческия потенциал, консолидиращата сила и боеспособност на партията. Продължи да се укрепва сплотеността и единството на партията, забележително се подобриха отношенията между партията и народните маси. Партията става по-силна с революционна закалка, тя се изпълни с нови могъщи жизнени сили и енергия, предоставяйки сигурни политически гаранции за развитие работите на партията и държавата. Успехите, постигнати през петте години, имат всеобхватен и съзидателен характер, а извършените преобразувания са дълбоки и кардинални.

Конгресът подчерта, че благодарение на продължителните усилия социализмът с китайска специфика навлезе в нова епоха, заемаща в историята на развитието на Китай изцяло ново място. По време на навлизането на социализма с китайска специфика в новата епоха основното противоречие в китайското общество вече се превърна в противоречие между постоянно нарастващите потребности на народа за по-добър живот и неравномерното и непълно развитие. Промяната в основното противоречие на китайското общество е историческа промяна, засягаща общата обстановка като цяло, и това обстоятелство предполага не малки нови изисквания в работата на партията и държавата. На нас ни е необходимо непрестанно да стимулираме развитието да прилагаме специални усилия за правилното разрешаване на проблемите на неравномерността и непълнотата в развитието, цялостно да повишим качеството и ефективността на развитие за пълното удовлетворяване на постоянно нарастващите потребности на народа в икономическата, политическата, културната, социалната, екологическата и другите сфери, активно да се подпомага всестранното развитие на личността и всестранния прогрес на обществото.

Конгресът подчертава, че в тясна връзка с отговора на важния епохален въпрос, какъв именно социализъм с китайска специфика трябва да се защитава и развива в новата епоха, и как той трябва да се защитава и развива от нашата партия, в появилата се нова заплаха, като задълбочи знанието си по посока на властта на компартията, закономерностите по изграждането на социализма и закономерностите на развитие на човешкото общество. След провеждането на сложни теоретични търсения бяха получени важни резултати на теоретични иновации (нововъведения-б.п.) и бяха подготвени идеите на Си Цзинпин за социализма с китайска специфика в новата епоха. Идеите на Си Цзинпин за социализма с китайска специфика в новата епоха са продължение и развитие на марксизма-ленинизма, идеите на Мао Цзедун, теорията на Дън Сяопин, важните идеи за тройното представителство и научната концепция за развитието, ново постижение и китаизация на марксизма, квинтесенция на практическия опит и колективната мъдрост на партията и народа, важна съставляваща е теоретичната система на социализма с китайска специфика, те са и ръководство за действие в осъществяването от партията и народа великото възраждане на китайската нация. В дългосрочна перспектива е необходимо да се ръководим от тези идеи и непрекъснато да се развиват.

Конгресът подчертава, че е необходимо твърдо да се застане на позицията на партийното ръководство в цялата работа, твърдо да се застане на позицията че, „народът – е центъра”, да се продължи с цялостното задълбочаване на реформите, да се придържат към новата концепция за развитие, неотстъпно да се налага позицията за народа като господар на страната, да се продължи цялостното спазване на принципа за върховенството на закона в държавното управление, да се защитава системата от основни ценности на социализма, да продължи осигуряването и подобряването живота на народа в процеса на развитието, да се осигури хармонично и полезно взаимодействие между човека и природата, да продължи претворяването в живота на всеобхващащата концепция за държавната сигурност, строго да се пази абсолютното ръководство на партията по отношение на армията, да се подкрепя курса „една страна – два строя” при обединението на Родината, да се продължи стимулирането на създаването на общност за единна човешка съдба, да продължи цялостното много строго вътрешно партийно управление. Всичките тези 14 точки са основната стратегия за опазването и развитието на социализма с китайска специфика в новата епоха. Всички партийни другари трябва цялостно да провеждат в живота основната теория, основната линия и основната стратегия на партията, ефективно да се насочват дейностите на партията и народа.

Конгресът отбеляза, че периодът от сегашния момент и до 2020 година ще бъде период за завоюването на решителната победа в пълното изграждане на средно заможно общество. В съответствие с изискванията на пълното изграждане на средно заможно общество е необходимо, издигнатите решения от XVI, XVII и XVIII конгреси на партията, да се отделя повишено внимание на приоритетните насоки, отстраняване на недостатъците и заздравяване на слабите звена, особено важно е да се съсредоточат силите по изпълнението на сложните задачи по предотвратяването и отстраняването на сериозните рискове, по адрес на ликвидирането на бедността, по профилактиката и ликвидирането на замърсяването. И всичко това е необходимо да стане, понеже работата за пълното изграждане на средно заможно общество трябва да се признае от народа и да издържи проверката на историята.

Конгресът смята, че периодът който започва от XIX конгрес до следващия  е важен преходен исторически период, за който ние трябва да изградим пълното средно заможно общество – тоест да осъществим целта, поставена за столетния юбилей на КПК, както и да осигурим бъдещия подем, да започнем „нов поход” към целта, поставена за столетието на КНР – цялостно изграждане на модернизирана социалистическа държава. Върху основата на комплексна оценка на международната и вътрешната обстановка, а също като се отчетат условията за развитие на Китай е разработен двуетапен план, пресметнат за периода от 2020 година до средата на днешния век. Първият етап е от 2020 до 2035 година. Върху основата на пълното изграждане на общество със средна заможност за 15 години упорита борба предстои основно да се извърши социалистическата модернизация. Вторият етап ще е от 2035 година до средата на днешния век. След като се извърши основното модернизиране на страната, започва другият, който ще бъде петнадесет годишен, етап на упорита борба, който трябва да превърне нашата страна в богата и могъща, демократична и цивилизована, хармонична и прекрасно модернизирана социалистическа държава.

Конгресът одобрява посоченият в доклада план за социалистическото, икономическото, политическото, културното, социалното и екоцивилизационното, строителство в нашата страна. Конгресът подчертава, че за целите на претворяване в живота на новата концепция за развитие и създаването на модернизирана икономическа система е необходимо да се постави на първо място качеството, да се даде приоритет на ефективността, да се разглежда структурната реформа в сферата на предложенията като основна линия, в контекста на икономическото развитие като се стимулират редица преобразувания, целящи повишаване на качеството, нарастването на ефективността и трансформирането на движещите сили. Необходимо е да се съсредоточат силите за ускорено изграждане на производствена система, осигуряваща координирано развитие на реалния сектор в икономиката, научно-технически иновации, съвременен финансов сектор и човешки ресурси, за изграждането на икономическа система, различаваща се по ефективност от пазарните механизми, по жизнеспособност на микросубектите и умереността в макрорегулирането, по постоянно нарастване на внедрителския потенциал и конкурентноспособност на китайската икономика. Необходимо е да се задълбочи структурната реформа в сферата на предложенията, да се форсира създаването на държава от внедрителски тип, да се осъществи стратегията за подем на селото и стратегията за съгласувано развитие на регионите, с ускорени темпове да се усъвършенства системата на социалистическата пазарна икономика, да се стимулира изграждането на ново архитектурно развитие на всестранната откритост, да се прилагат усилия за развитието на нашето село да стане по-качествено, по-ефективно, по-справедливо и по-устойчиво. За целите по усъвършенстване на институционалната система, осигуряваща състоянието на народа като стопанин на страната и развитието на политическия строй на социалистическата демокрация трябва да се застане на позицията за органичното единство на партийното ръководство, състоянието на народа като стопанин на страната и върховенството на закона в държавното управление. Необходимо е да се укрепват институционалните гаранции за положението на народа като стопанин на страната, да се показва важната роля на социалистическата консултативна демокрация, да се развие практиката за управление на държавата върху правова основа, да се задълбочава реформата на институциите и реформата на административната система, да се укрепва и развива единният патриотичен фронт, да се укрепва и развива съживяването на политическата обстановка, характеризираща се със стабилност и сплотеност. За да се укрепи увереността в собствената ни култура и да се стимулира процъфтяването на социалистическата ни култура, е необходимо здраво да държим в ръцете си правото да ръководим идеологическата работа, да култивираме и да претворяваме в живота основните ценности на социализма, да се засили идейно-нравственото изграждане, да се засили социалистическата литература и изкуство, да се осигурява тяхното процъфтяване, да се стимулира развитието в сферата на културата и внедрителството и творческата енергия на цялата нация. За целите за повишаване на равнището на осигуряването и подобряването на благосъстоянието на населението, засилване и обновяване на социалното управление е необходимо да се заемем с най-актуалните въпроси, които непосредствено засягат интересите на народа и които го безпокоят повече. Необходимо е приоритетно да се развива образованието, да се повиши качеството на трудоустрояването и нивото на доходите на населението, да се интензифицира създаването на система за социално осигуряване, решително да победим бедността, да претворим в живота стратегията „Здрав Китай”, да изградим архитектурното развитие на социалното управление, осигуряващо възможност на всички да участват в съвместното изграждане, в съвместното управление и съвместното използване на плодовете от развитието. Необходимо е зорко да се пази държавната сигурност, за да може чувството за постижение, чувството за щастие и чувството за сигурност на народа да бъдат по-забележими, по-гарантирани и по здрави. За форсирането на реформите на системата за екологична цивилизованост и изграждането на „прекрасен Китай” е необходимо да се стимулира зеленото развитие, да се съсредоточат усилията за решаването на острите екологични проблеми, да се засили динамиката по опазването на екологичната система, да се реформира системата на екологично наблюдение и контрол, да се стимулира изграждането на ново архитектурно развитие и модернизиране, отличаващо се с хармоничното развитие на човека и природата.              Конгресът подчерта, че пред лицето на дълбоките промени в сферата на държавната сигурност и изискването на епохата за създаването на могъща държава и мощни въоръжени сили е необходимо неотклонно да вървим по пътя на укрепване на армията с китайска специфика, изцяло и пълно да претворим в живота идеите на Си Цзинпин за укрепване на армията, да осъществим военно-стратегическия курс ориентиран към новите условия. Необходимо е да се създадат модернизирани сухопътни войски, военно- морски флот, военновъздушни сили, ракетни войски и войска за стратегическа подкрепа, да се изгради здрав и високоефективен орган за управление на обединените военни операции в зоната на бойното командване, да се построи съвременна бойна система с китайска специфика, всестранно да се стимулира модернизирането на националната отбрана и армията, народната армия на Китай да изгради въоръжени сили на най-добро световно ниво.

Конгресът подчерта, че за целите по осигуряването на продължителното процъфтяване и стабилността на Сянган и Аомен е необходимо напълно и ясно да  претворят в живота курса „една страна – два строя”, курса за „управление на Сянган от самите сянганци” и „ управлението на Аомен от самите аоменци”, курса за висока степен на автономност на двете територии. Необходимо е да се действа в строго съответствие с Конституцията на КНР и основните закони на КНР за СОАР и АОАР, за да могат сянганските и аоманските съотечественици съвместно да носят историческата отговорност за националното възраждане, съвместно да се наслаждават на величието и славата на процъфтяващото, богато и могъщо Отечество. Необходимо е твърдо да се продължи курса към „мирното присъединяване в една страна с два строя”, да се разширят културно-икономическия обмен и сътрудничество между двата бряга на Тайванския пролив, да се стимулират съотечествениците от двата бряга към съвместно разпространяване на китайската култура, да се стимулира мирното развитие на отношенията между бреговете, да се активизират процесите за мирно присъединяване към Родината. По никакъв начин да не се допуска, на който му хрумне, някаква организация или партия по някое време и в някаква форма да откъсва от Китай макар и малко късче от неговата територия.

Конгресът, одобрявайки изнесения в доклада анализ на международната обстановка и поставения курс във външнополитическата работа, подчерта, че Китай неизменно ще върви по пътя на мирното развитие, ще носи високо знамето на мира, развитието, сътрудничеството и всеобщата изгода, твърдо ще се придържа към основната си цел във външната си политика: да защитава мира в целия свят и ще съдейства за съвместното му развитие. Върху основата на петте принципа за мирно съществуване Китай с неотклонна решимост ще развива дружбата и сътрудничеството с всички страни, активно ще стимулира международното сътрудничество в рамките на инициативата „Един пояс и един път”, ще продължи активно да участва в преобразуването и изграждането на система за глобално управление, ще стимулира изграждането на нов тип международни отношения, основани на взаимното уважение, равенство и справедливост, сътрудничество и всеобща изгода. Китай ще стимулира изграждането на съюз за единна съдба на човечеството, съвместно с народите от всички страни да изгради чист и прекрасен свят, където ще цари дългосрочен мир, обща сигурност, съвместно процъфтяване, откритост и всеобхватност. Конгресът подчерта, „че да се изкове желязото, трябва да бъдем твърди”. Партията трябва да сплотява и да води след себе си народа за провеждане на великата борба, за придвижване на великото дело и за осъществяването на великата мечта. Това предопределя необходимостта без всякакви колебания да продължи и да се усъвършенства партийното ръководство, непреклонно да се върви за превръщането на партията в още по-силна и могъща организация. Общите изисквания към партийното строителство в новата епоха следва да отстоява и засилва цялостното партийно ръководство, да спазва принципа „партията трябва да осъществява самоконтрол и всестранно по-строго вътрешно партийно управление”. Да разглежда в основни линии нарастването на потенциала на партията в дългосрочна перспектива за участие във властта, развитие на челния характер на партията и задълбочаване на нейната чистота, политическото строителство на партията се смята за основно ръководно начало, укрепването на идеалите, убежденията и предназначението на фундамента, основните точки при прилагането на усилие за разглеждането на мобилизационната активност, инициативите и творческите сили на цялата партия. Необходимо е всестранното стимулиране на политическото, идеологическото, организационното, стиловото, дисциплинарното изграждане на партията, обхванато от институционалното строителство. Необходимо е да се задълбочи борбата с корупцията, непрестанно да се подобрява качеството на партийното строителство, да се превърне КПК в марксистка управляваща партия с неунищожима жизнена енергия, винаги намираща се в авангарда на епохата, използваща революционните самообновяване и способността да издържа на всякакви изпитания. Конгресът подчерта, че е необходимо да се постави на първо място партийното политическо строителство. Всички членове на партията са длъжни да укрепват политическото съзнание, съзнанието за интересите на цялото, съзнанието за ядрото и съзнанието за равенството, да защитават авторитета на ЦК на партията и да подкрепят неговото единно централизирано ръководство, задължителното претворяване в живота на политическата линия на партията, строго да изпълняват политическата дисциплина и политическата етика, на нивото на политическата позиция, политическите принципи и политическия път за запазване с ЦК на партията на високата степен на единството. Конгресът призовава цялата партия всички народи на страната за тясно сплотяване около ЦК на КПК, ядрото на което е другарят Си Цзинпин, носещ високо знамето на социализма с китайска специфика, много сериозно да се изучат и претворят в живота идеите на Си Цзинпин за социализма с китайска специфика в новата епоха, твърдо да се устремим напред, да се трудим до самозабрава, да продължим да се борим за изпълнението на трите исторически задачи – стимулиране на модернизацията, осъществяването на обединението на Родината, защита на мира във целия свят и съдействие за съвместното развитие, за решителната победа в пълното изграждане на средно заможно общество, за великата победа на социализма с китайска специфика в новата епоха, за осъществяването на китайската мечта за великото възраждане на китайската нация, за реализиране на мечтите на народа за прекрасен живот!

превод Милчо Александров

Tags: ,